Alle våre prosjekter

Vi bygger og vedlikeholder jernbane over hele Norge. Her finner du en oversikt over våre plan- og byggeprosjekter.

 • Det skal utføres omfattende vedlikehold og fornyelse på Hovedbanen i 2024. Den viktige strekningen mellom Oslo S og Lillestrøm skal utbedres og styrkes, slik at vi får færre feil og stopp i trafikken, samtidig som vi legger til rette for nye lokaltog.

 • Vi har bygget en ny tunnel fra Arna til Bergen, gjennom fjellet Ulriken. Etter rehabiliteringen av den opprinnelige tunnelen utgjør de to tunnelene til sammen dobbeltsporet gjennom fjellet.

 • I oktober 2023 åpnet Bane NOR 13,5 km med dobbeltspor på strekningen Venjar-Eidsvoll stasjon-Langset. Dette er et viktig bidrag til kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog på strekningen mellom Oslo og Hamar.

 • Vi bygger dobbeltspor gjennom Stange kommune, fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord. Når sporet står klart får togpassasjerer flere avganger og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo.

 • Prosjektet planlegger for utbygging av dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv. Dette vil sikre et bedre togtilbud og kortere reisetid mellom Lillehammer og Hamar, samt økt godstransport på strekningen.

 • Prosjektet legger til rette for mer miljøvennlige og moderne tog med større kapasitet, også for gods, samt sømløs overgang ved grensen til Sverige.

 • Fellesprosjektet Arna-Stanghelle er eit samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen om å bygge sikrare og raskare veg- og jernbanetrase mellom Arna og Stanghelle.

 • Med Follobanen tilbyr Bane NOR ekspresstog på nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski, i tillegg til trafikk på den eksisterende Østfoldbanen.

 • Randklev bru i Ringebu kommune vart teken av flaum og øydelagt etter ekstremvêret «Hans» herjingar på Austlandet. Førebels estimat er at sambandet over Lågen er retta opp igjen innan sommaren 2024.

 • Me arbeider med å styrkja kapasiteten for godstrafikk mellom Oslo og Bergen. Først legg me til rette for lengre godstog ved å forlengja tre kryssingsspor på Dale, Veme og Sandermosen.

 • Prosjektet skal tilrettelegge for to tog i timen i Trøndelag. Det vil styrke det regionale kollektivtilbudet og binde Trøndelag sammen til et felles bo- og arbeidsmarked.

 • Når Brynsbakken er ferdig kan vi kjøre minst åtte tog ekstra i timen for over 5000 passasjerer. Det vil hjelpe på de økte transportbehovene som følger av befolkningsveksten i og rundt Oslo.

 • Vi planlegger fire lange kryssingsspor mellom Myrdal og Voss - på Vieren, Mjølfjell, Urdland og Ygre. Det er også aktuelt å forlenge kryssingssporet på Ustaoset.

 • Bane NOR har etablert en nasjonal læringsarena for innovasjon og utvikling knyttet til planlegging og sikker gjennomføring av byggeprosjekter.

 • Prosjektet Ny avgrening Østre linje sikrer økt kapasitet på Ski stasjon for persontogtrafikk på Vestre og Østre linje. Avgreningen er dessuten et første nødvendig steg for å gjøre det mulig å øke togtilbudet langs Østre linje i fremtiden, samt øke godstransporten på Østfoldbanen.

 • Vi digitaliserer jernbanen med et nytt signalsystem. Det skal gi færre forsinkelser og flere tog i rute for passasjerer og gods.

 • Vi bygger nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen. Vi oppgraderer også Drammen stasjon, for å sikre stasjonen bedre mot flom.

 • Bane NOR har lenge arbeidet med planer for to tog i timen i hver retning mellom Oslo og Skien. Det er vedtatt en kommunedelplan for dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord, og vi har også utarbeidet en nedskalert løsning som kan gi to tog i timen på strekningen uten bygging av dobbeltspor. Ingen av disse planene er anbefalt prioritert i kommende Nasjonal transportplan.

 • Vi bygger 13,6 km nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker, og ny Horten stasjon. Dobbeltsporet skal være ferdig i slutten av 2025. Sammenhengende dobbeltspor gjør det mulig å kjøre fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg.

 • Vi bygger 10 km dobbeltspor mellom Sandbukta og Såstad i Moss kommune. I Moss sentrum skal vi bygge en helt ny jernbanestasjon.

 • Vi skal oppgradere Kolbotn stasjon. Plattformene skal forlenges så de kan brukes av doble togsett, antall spor skal ned fra tre til to, og det skal bli sikrere og bedre atkomst.

 • Langs Kongsvingerbanen planlegger Bane NOR flere tiltak for å øke kapasiteten og legge til rette for vekst i godstrafikken. Dette innebærer også sanering av flere planoverganger langs strekningen, noe som vil øke trafikksikkerheten i flere lokalområder.

 • Nittedal stasjon med tilhørende stasjonsområde har de siste par årene blitt betydelig oppgradert. I 2024 skal arbeidene ved stasjonen og langs sporet fullføres.

 • Vi er i gang med fornyelse og oppgradering av Sandnes sentrum stasjon. Tiltakene omfatter nye trapper og heiser, oppgradering av plattformer, eksisterende ramper og trapper samt øvrige utvendige overflater på betongkonstruksjoner.

 • Nå skal Tønsberg stasjon oppgraderes, for å kunne hente ut full effekt av det sammenhengende dobbeltsporet mellom Tønsberg og Oslo, som er under bygging.

 • Det pågår for tiden ikke planlegging av sammenhengende dobbeltspor hele veien mellom Tønsberg og Larvik, kun på delstrekningen Stokke-Sandefjord. Denne siden blir ikke oppdatert med mindre det foreligger relevante nyheter.

 • Det pågår for tiden ikke planlegging av sammenhengende dobbeltspor på Østfoldbanen hele veien mellom Råde og Halden, eller delstrekningene Råde-Fredrikstad (Haug-Seut), Fredrikstad-Sarpsborg (Seut-Klavestad) eller Sarpsborg-Halden. Siden blir oppdatert når vi har relevante nyheter.

 • Vi skal øke kapasiteten på Hovedbanen fra 15 til 10 minutters frekvens ved å flytte godstrafikken til et ventespor ved Grorud stasjon. Dette skal frigjøre plass for flere persontog.

 • Det skal innføres nye tog på lokaltogstrekningene L1 og L2 i Oslo-området. Nå skal Bane NOR gjøre stasjonene klare til de nye, lengre togene.

 • Bane NOR planlegger flere tiltak på nordre del av Hovedbanen, blant annet nedleggelse av planoverganger på Nordby og Dal, ny tømmerterminal på Hauerseter og oppgraderinger ved Jessheim stasjon.

 • Bane NOR har bygget nye parkeringsplasser for tog i Kongsberg, rett ved Kongsberg stasjon. I tillegg omfattet prosjektet godstiltak langs Numedalsbanen.

 • På Hove like nord for Lillehammer planlegger Bane NOR et nytt område for parkering av tog. Totalt blir det åtte spor med plass til 16 togsett.

 • På Gon like sør for Moss planlegger Bane NOR et nytt område for parkering av tog. Totalt blir det plass til inntil 16 tog.

 • For å kunne tilby flere tog på Vestfoldbanen, trengs det flere plasser til togparkering. I Tønsberg skal det bygges togparkeringsanlegg ved Barkåker.

 • Oppgradering av Hamar stasjon vil gi kortere reisetid, flere avganger til og fra Hamar og økt kapasitet for gods på bane.

 • Vi arbeider med å styrke kapasiteten for gods- og person trafikk på Nordlandsbanen. Som et ledd i dette planlegger vi å bygge et kryssingsspor på Saltfjellet.

 • Vi arbeider med å styrke kapasiteten for gods- og person trafikk på Ofotbanen. Som et ledd i dette planlegger vi å bygge et kryssingsspor på Søsterbekk.

 • Vi planlegger dobbeltspor mellom Skeiane og Nærbø på Jærbanen. Det er utarbeidet en kommunedelplan som nå legges ut til høring og offentlig ettersyn.

 • Prosjektet har fullført dobbeltsporet mellom Bergen og Arna, og modernisert Nygårdstangen godsterminal. Etter utbyggingen kjører det passasjertog hvert 15. minutt på strekningen, og godskapasiteten på terminalen er doblet.

 • Bane NOR har lagt planer for vendespor ved Ganddal stasjon i Sandnes. Det er ikke endelig bestemt at sporet skal bygges.