Alle våre prosjekter

Vi bygger og vedlikeholder jernbane over hele Norge. Her finner du en oversikt over våre plan- og byggeprosjekter.

 • Vi har bygget en ny tunnel fra Arna til Bergen, gjennom fjellet Ulriken. Når rehabiliteringen av den opprinnelige tunnelen er fullført, vil de to tunnelene til sammen utgjøre et dobbeltspor gjennom fjellet.

 • I oktober 2023 åpnet Bane NOR 13,5 km med dobbeltspor på strekningen Venjar-Eidsvoll stasjon-Langset. Dette er et viktig bidrag til kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog på strekningen mellom Oslo og Hamar.

 • Vi bygger dobbeltspor gjennom Stange kommune, fra Kleverud i sør til Åkersvika i nord. Når sporet står klart får togpassasjerer flere avganger og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo.

 • Prosjektet planlegger for utbygging av dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv. Dette vil sikre et bedre togtilbud og kortere reisetid mellom Lillehammer og Hamar, samt økt godstransport på strekningen.

 • Prosjektet legger til rette for mer miljøvennlige og moderne tog med større kapasitet, også for gods, samt sømløs overgang ved grensen til Sverige.

 • Fellesprosjektet Arna-Stanghelle er eit samarbeidsprosjekt mellom Bane NOR og Statens vegvesen om å bygge sikrare og raskare veg- og jernbanetrase mellom Arna og Stanghelle.

 • Med Follobanen tilbyr Bane NOR ekspresstog på nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski, i tillegg til trafikk på den eksisterende Østfoldbanen.

 • Randklev bru i Ringebu kommune vart teken av flaum og øydelagt etter ekstremvêret «Hans» herjingar på Austlandet. Førebels estimat er at sambandet over Lågen er retta opp igjen innan sommaren 2024.

 • Me arbeider med å styrkja kapasiteten for godstrafikk mellom Oslo og Bergen. Først legg me til rette for lengre godstog ved å forlengja tre kryssingsspor på Dale, Veme og Sandermosen.

 • Prosjektet skal tilrettelegge for to tog i timen i Trøndelag. Det vil styrke det regionale kollektivtilbudet og binde Trøndelag sammen til et felles bo- og arbeidsmarked.

 • Når Brynsbakken er ferdig kan vi kjøre minst åtte tog ekstra i timen for over 5000 passasjerer. Det vil hjelpe på de økte transportbehovene som følger av befolkningsveksten i og rundt Oslo.

 • Bane NOR har etablert en nasjonal læringsarena for innovasjon og utvikling knyttet til planlegging og sikker gjennomføring av byggeprosjekter.

 • Prosjektet Ny avgrening Østre linje sikrer økt kapasitet på Ski stasjon for persontogtrafikk på Vestre og Østre linje. Avgreningen er dessuten et første nødvendig steg for å gjøre det mulig å øke togtilbudet langs Østre linje i fremtiden, samt øke godstransporten på Østfoldbanen.

 • Vi digitaliserer jernbanen med et nytt signalsystem. Det skal gi færre forsinkelser og flere tog i rute for passasjerer og gods.

 • Vi bygger nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen. Vi oppgraderer også Drammen stasjon, for å sikre stasjonen bedre mot flom.

 • Bane NOR har lenge arbeidet med planer for to tog i timen i hver retning mellom Oslo og Skien. Det er vedtatt en kommunedelplan for dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord, og vi har også utarbeidet en nedskalert løsning som kan gi to tog i timen på strekningen uten bygging av dobbeltspor. Ingen av disse planene er anbefalt prioritert i kommende Nasjonal transportplan.

 • Vi bygger 13,6 km nytt dobbeltspor fra Nykirke til Barkåker, og ny Horten stasjon. Dobbeltsporet skal være ferdig i slutten av 2025. Sammenhengende dobbeltspor gjør det mulig å kjøre fire tog i timen mellom Oslo og Tønsberg.

 • Vi bygger 10 km dobbeltspor mellom Sandbukta og Såstad i Moss kommune. I Moss sentrum skal vi bygge en helt ny jernbanestasjon.

 • Vi skal oppgradere Kolbotn stasjon. Plattformene skal forlenges så de kan brukes av doble togsett, antall spor skal ned fra tre til to, og det skal bli sikrere og bedre atkomst.

 • Langs Kongsvingerbanen planlegger Bane NOR flere tiltak for å øke kapasiteten og legge til rette for vekst i godstrafikken. Dette innebærer også sanering av flere planoverganger langs strekningen, noe som vil øke trafikksikkerheten i flere lokalområder.

 • Nittedal stasjon med tilhørende stasjonsområdet har de siste par årene blitt betydelig oppgradert. I 2024 skal arbeider ved stasjonen og langs sporet fullføres.

 • Vi er i gang med fornyelse og oppgradering av Sandnes sentrum stasjon. Tiltakene omfatter nye trapper og heiser, oppgradering av plattformer, eksisterende ramper og trapper samt øvrige utvendige overflater på betongkonstruksjoner.

 • Nå skal Tønsberg stasjon oppgraderes, for å kunne hente ut full effekt av det sammenhengende dobbeltsporet mellom Tønsberg og Oslo, som er under bygging.

 • Det pågår for tiden ikke planlegging av sammenhengende dobbeltspor hele veien mellom Tønsberg og Larvik, kun på delstrekningen Stokke-Sandefjord. Denne siden blir ikke oppdatert med mindre det foreligger relevante nyheter.

 • Det pågår for tiden ikke planlegging av sammenhengende dobbeltspor på Østfoldbanen hele veien mellom Råde og Halden, eller delstrekningene Råde-Fredrikstad (Haug-Seut), Fredrikstad-Sarpsborg (Seut-Klavestad) eller Sarpsborg-Halden. Siden blir oppdatert når vi har relevante nyheter.

 • Vi skal øke kapasiteten på Hovedbanen fra 15 til 10 minutters frekvens ved å flytte godstrafikken til et ventespor ved Grorud stasjon. Dette skal frigjøre plass for flere persontog.

 • Det skal innføres nye tog på lokaltogstrekningene L1 og L2 i Oslo-området. Nå skal Bane NOR gjøre stasjonene klare til de nye, lengre togene.

 • Bane NOR planlegger flere tiltak på nordre del av Hovedbanen, blant annet nedleggelse av planoverganger på Nordby og Dal, ny tømmerterminal på Hauerseter og oppgraderinger ved Jessheim stasjon.

 • Bane NOR har bygget nye parkeringsplasser for tog i Kongsberg, rett ved Kongsberg stasjon. I tillegg omfattet prosjektet godstiltak langs Numedalsbanen.

 • På Hove like nord for Lillehammer planlegger Bane NOR et nytt område for parkering av tog. Totalt blir det åtte spor med plass til 16 togsett.

 • På Gon like sør for Moss planlegger Bane NOR et nytt område for parkering av tog. Totalt blir det plass til inntil 16 tog.

 • For å kunne tilby flere tog på Vestfoldbanen, trengs det flere plasser til togparkering. I Tønsberg skal det bygges togparkeringsanlegg ved Barkåker.

 • Oppgradering av Hamar stasjon vil gi kortere reisetid, flere avganger til og fra Hamar og økt kapasitet for gods på bane.

 • Vi arbeider med å styrke kapasiteten for gods- og person trafikk på Nordlandsbanen. Som et ledd i dette planlegger vi å bygge et kryssingsspor ved Sukkertoppen på Saltfjellet.

 • Vi arbeider med å styrke kapasiteten for gods- og person trafikk på Ofotbanen. Som et ledd i dette planlegger vi å bygge et kryssingsspor på Søsterbekk.

 • Vi planlegger dobbeltspor mellom Skeiane og Nærbø på Jærbanen. Det er utarbeidet en kommunedelplan som nå legges ut til høring og offentlig ettersyn.

 • Prosjektet fullfører dobbeltsporet mellom Bergen og Arna, og moderniserer Nygårdstangen godsterminal. Etter byggingen vil man kunne kjøre passasjertog hvert 15. minutt på strekningen, og doble godsmengden på terminalen.

 • Bane NOR har lagt planer for vendespor ved Ganddal stasjon i Sandnes. Det er ikke endelig bestemt at sporet skal bygges.