Oppgradering av Kongsvingerbanen

Langs Kongsvingerbanen planlegger Bane NOR flere tiltak for å øke kapasiteten og legge til rette for vekst i godstrafikken. Vi planlegger også å sanere flere planoverganger langs strekningen, noe som vil øke trafikksikkerheten i flere lokalområder.

  • Planprosjekt
  • Kongsvingerbanen
Godstog med tømmer

Godstog med tømmer Foto: Stine Strachan, Bane NOR

På denne siden:

Om prosjektet

Kongsvingerbanen har i dag stor trafikk bestående av gods- og persontog. Trafikken består av lokaltog (65 %), godstog (20 %) og region- og fjerntog til og fra Sverige (15 %). Kongsvingerbanen er en viktig bane for tømmer- og skogsprodukter i forbindelse med Solør- og Rørosbanen og som mellomriksbane med Sverige. Prosjektet jobber med seks tiltak: 

Rånåsfoss stasjon (Nes kommune)

Det planlegges en oppgradering av stasjonen med universell utforming. Nye sideplattformer med overgangsbro for passasjerer over sporområdet med heishus og trapp, ny innfartsparkering, forlengelse av dagens kryssingsspor i retning Oslo og sanering og reetablering av eksisterende buttspor. Reguleringsplanen ble vedtatt 26.04.2022. 

Bodung kryssingsspor (Nes kommune)

Det planlegges for etablering av nytt kryssingsspor nord for Bodung stasjon samt sanering av planovergangen ved stasjonen som skal erstattes av en bro. Videre skal fire usikrede driftsoverganger langs kryssingssporet saneres. Foreslått løsning innebærer bruk av en allerede eksisterende kulvert ved Nedre Grue (Gruevegen). Planinitiativ ble sendt til Nes kommune 08.11.2022.

Seterstøa planovergang (Nes kommune)

Det planlegges for etablering av nytt veikryss på fylkesvei 175 samt adkomstvei og overgangsbro til Gamle Sundveg ved Seterstøa stasjon. Videre skal eksisterende planovergang på Seterstøa stasjon saneres. Reguleringsplanen ble vedtatt 23.08.2022. 

Galterud kryssingsspor (Kongsvinger kommune)

Det skal etableres et nytt kryssingsspor nord for Galterud stasjon. Det er behov for å etablere en fylling i Glomma for det nye kryssingssporet, og kryssingssporet skal etableres under to eksisterende broer (Huvnes bru ved Kraftverkvegen Fv. 1954 og Gulli bru, E16). Videre skal det etableres en ny driftsvei med ny kulvert under Fv. 1954. Reguleringsplanen ble vedtatt 17.12.2020. 

Økt terminalkapasitet for tømmer i Kongsvingerområdet

Bane NOR arbeider med planer for en økning i kapasiteten for tømmertransport i Kongsvingerområdet. Det er vekst i tømmernæringen, og behov for økt kapasitet for å kunne legge til rette for mer gods på bane. For tiden utreder vi muligheten for å oppgradere kapasiteten på den eksisterende terminalen på Norsenga i Kongsvinger. Vi forventer å ferdigstille dette utredningsarbeidet i løpet av 2023.

Økt kapasitet for togparkering

Bane NOR utreder også muligheten for tre nye plasser for parkering av tog på Kongsvinger stasjon. Sammen med de eksisterende fem plassene vil disse utgjøre det totale behovet for togparkering (hensetting) på stasjonen. Bane NOR forventer å ferdigstille utredningsarbeidet i løpet av 2023.

Nyheter fra prosjektet

Inngikk rådgiverkontrakt for Kongsvingerbanen

Bane NOR har inngått kontrakt med NIRAS Norge AS om rådgivingstjenester for fire tiltak på Kongsvingerbanen. Hensikten med tiltakene er å øke kapasiteten og legge til rette for vekst i godstrafikken.

Samlet tømmernæringen på Kongsvinger

Bane NOR arrangerte workshop med tømmernæringen og Kongsvinger kommune om hvordan vi kan øke kapasiteten på Norsenga tømmerterminal. Vi fikk mange gode innspill fra engasjerte deltagere.

Utreder fortsatt drift på Norsenga

Bane NOR arbeider med planer for økt kapasitet for tømmerhåndtering i Kongsvingerregionen. Et av alternativene er å oppgradere dagens tømmerterminal på Norsenga, i stedet for å bygge nytt utenfor byen.