Oppgradering av Kongsvingerbanen

Langs Kongsvingerbanen planlegger Bane NOR flere tiltak for å øke kapasiteten og legge til rette for vekst i godstrafikken. Dette innebærer også sanering av flere planoverganger langs strekningen, noe som vil øke trafikksikkerheten i flere lokalområder.

  • Planprosjekt
  • Kongsvingerbanen
Godstog med tømmer

Godstog med tømmer Foto: Stine Strachan, Bane NOR

På denne siden:

Om prosjektet

Kongsvingerbanen har i dag stor trafikk bestående av gods- og persontog. Trafikken består av lokaltog (65 %), godstog (20 %) og region- og fjerntog til og fra Sverige (15 %). Bane NOR jobber med flere tiltak som skal gi en økt kapasitet for gods- og persontrafikk langs Kongsvingerbanen og på Nordsenga tømmerterminal.

Tiltak på Kongsvingerbanen

Kontrakter i prosjektet

Se Bane NORs nettside for anskaffelser for aktuelle kontrakter i prosjektet.

Nyheter fra prosjektet

Øker kapasiteten på Norsenga

Bane NOR er i gang med planlegging av tiltak som vil gi en betydelig økning i kapasiteten på Norsenga tømmerterminal. Etter planen skal en oppgradert terminal stå ferdig i løpet av 2028.

Snakker med politikere og innbyggere

Bane NOR jobber med å planlegge flere tiltak langs Kongsvingerbanen for å øke kapasiteten på jernbanen og legge til rette for vekst i godstrafikken. For å informere, og få innspill til arbeidet, gjennomføres flere møter med politikere og innbyggere.

Oppstart av planarbeid på Bodung

Bane NOR starter planleggingen av tiltak på Bodung i Nes kommune. Tiltaket skal gi et bedre togtilbud på Kongsvingerbanen og øke kapasiteten for gods på bane.