Oppgradering Sandnes sentrum stasjon

Vi er i gang med fornyelse og oppgradering av Sandnes sentrum stasjon. Tiltakene omfatter nye trapper og heiser, oppgradering av plattformer, eksisterende ramper og trapper samt øvrige utvendige overflater på betongkonstruksjoner.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Sørlandsbanen
  • Vedlikeholdsarbeid
  • Rogaland
Flyfoto av Sandnes sentrum stasjon

Togstasjonen ligger i Sandnes sentrum. Her stopper både lokal, regions-, og fjerntog. Foto: Lars Andås, Bane NOR

På denne siden:

Hva bygger vi og hvorfor?

De siste tiårene har det vært betydelig vekst i passasjertall på Jærbanen. Det er inngått en byvekstavtale mellom staten ved Jernbanedirektoraret og Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune. Avtalen setter søkelys på trafikkutfordringene og arealutviklingen i regionen. Partene skal samarbeide om virkemidler for å utløse utbyggingspotensialet i sentrumsområder og ved viktige knutepunkter, stasjoner og holdeplasser.

I forlengelsen av avtalen utløses behovet for nye adkomster til stasjonen. Bane NOR har satt i gang to prosjekter; et fornyelsesprosjekt, og et prosjekt for nye heiser og trapper. Det første prosjektet omfatter plattformer, eksisterende ramper og trapper samt øvrige utvendige overflater på betongkonstruksjoner knyttet til stasjonen. Prosjektet har oppstart våren 2024. Prosjektet for nye heiser og trapper vil etter planen ha oppstart høsten 2024. 

Sandnes sentrum stasjon er hevet over bakkeplan og det er flere underganger under stasjonen for både kjøretøy og myke trafikanter. Stasjonen har også to plattformer hvorav begge utgjør deler av tiltaksområde for prosjektet.

Fornyelse av stasjonen

Prosjektet skal gi stasjonen et løft ved å fornye store deler. I hovedsak er det følgende som skal utføres:

  • Nytt plattformdekke med taktil merking
  • Ny stasjonsmøblering i nord
  • Fjerne eksisterende leskur og erstatte det med nye
  • Delvis nytt belysningsanlegg
  • Fornye høyttaleranlegg 
  • Vasking og behandling av eksisterende betongkonstruksjon  

Nye heiser og trapper

Det eksisterer i dag to trappeløp samt en rampe ved hver plattform. Rampen kan benyttes av reisende med barnevogn, personer som ikke er i stand til å benytte trapp etc., men er ikke utformet i henhold til regler for universell utforming grunnet for høy stigningsgrad i forhold til dens lengde. 

Prosjektet skal tilføre fire nye adkomster til plattformene, en trapp og en heis til hver plattform for å bedre tilgjengeligheten. 

Det etableres ny sykkelparkering med tak i området mellom trapp og heis på Rutensiden av stasjonen. 

Milepæler i prosjektet

Nyheter

Solid løft for Sandnes sentrum stasjon

- Mandag 22. april går startskuddet for første del av fornyelse- og oppgraderingsprosjektene på Sandnes sentrum stasjon. Tiltakene omfatter nye heiser og trapper, oppgradering av plattformer, eksisterende ramper og trapper samt øvrige utvendige overflater på betongkonstruksjoner, forteller prosjektleder Jostein Brottveit.