Togparkering Moss

På Gon like sør for Moss planlegger Bane NOR et nytt område for parkering av tog. Totalt blir det plass til inntil 16 tog.

  • Planprosjekt
  • Viken
  • Østfoldbanen
Illustrasjonen viser togparkeringsanlegg, togspor og jorder fra luftperspektiv.

Illustrasjonen viser hvordan togparkeringsanlegget på Gon vil se ut når det er ferdig bygd. Foto: Rambøll/Bane NOR

På denne siden:

Nyheter fra prosjektet

Stort engasjement på informasjonsmøte

Tirsdag 30. mai ble det holdt et åpent informasjonsmøte om Togparkering Moss. Prosjektet planlegger for nye togparkeringsplasser på Gon, for å legge til rette for flere avganger til og fra Moss. Vi er nå godt i gang med offentlig ettersyn av reguleringsplanforslaget.

Hva bygger vi og hvorfor?

Når dobbeltsporet er ferdig bygd på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad, kan antall avganger fra Oslo til Moss økes til seks tog i rushtiden. For å få til dette trengs det parkeringsplasser for inntil 16 tog på 110 meter. Bane NOR planlegger derfor å bygge et togparkeringsanlegg i Mosseregionen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bestemt at togparkeringen skal ligge på Gon.

Hva er et togparkeringsanlegg?

Et togparkeringsanlegg er der togene parkeres om natten, og når de ellers ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene som innvendig vask. Anlegget må være tilknyttet det nye dobbeltsporet, og ha en kapasitet og størrelse som er tilpasset togtrafikken. 

Historikk

Bane NOR har sammen med de aktuelle kommunene vurdert 13 mulige plasseringer av anlegget. Plasseringene som ble vurdert var Kleberget, Værle, Dilling, Såstadskogen (Såstadskogen og Såstad sør), Gon, Løken/Høgda (tidligere kalt Grimstadtoppen), Kjellerødåsen, Tesalajordet (Tesalajordet nord og sør), Gamle Råde stasjon, Solberghøgda og Kambo. En del av disse alternativene var omtalt i utredningen Hensetting Østlandet i 2015. Alternativene som av Bane NOR ble ansett for å være realistiske, ble tatt med i planprogrammet. Alternativene var: Kambo, Gon, Løken/Høyda og Kjellerødåsen. Sistnevnte ble senere delt inn i Kjellerødåsen vest og Kjellerødåsen øst. Planprogrammet lå på høring fra 30. august til 19. oktober 2018. 

Statlig planprosess

November 2019 besluttet Kommunal og modernigseringsdepartementet at den videre planleggingen av prosjektet skulle gjennomføres som en statlig reguleringsplanprosess. Det betyr at det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er planmyndighet. 

21. februar 2021 bestemte Kommunal- og moderniseringsdepartementet at togparkeringen skal ligge på Gon.

 

Plandokumenter

Relaterte prosjekter

    Vi bygger 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta til Såstad. I Moss sentrum skal vi bygge en helt ny jernbanestasjon.