Utbygging mellom Sandnes og Nærbø

Vi planlegger dobbeltspor mellom Skeiane og Nærbø på Jærbanen. Det er sterkt ønsket å bygge en bedre og mer effektiv jernbane på Jærbanen, som har opplevd stor passasjervekst.

  • Planprosjekt
  • Rogaland
  • Sørlandsbanen
Oversiktsbilde av Frøylandsvannet i Klepp kommune

Jærbanen går gjennom et vakkert kulturlandskap, her ved Frøylandsvannet. Foto: Bane NOR

Hva jobber vi med og hvorfor?

Det er behov for økt kapasitet på Jærbanen. Strekningen er allerede en sentral del av samferdselstilbudet på Jæren, og i årene som kommer er det ventet vekst i antall innbyggere – og togpassasjerer. For godstransport på jernbane er Jærbanen en flaskehals. Med dobbeltspor får vi en mer robust og stabil jernbane, og kan tilby hyppigere avganger.

Det er allerede etablert dobbeltspor på deler av strekningen, mellom Stavanger og Sandnes. Etter åpningen av dobbeltsporet har vi sett en kraftig passasjervekst. På under 20 år er det årlige antallet passasjerer mer enn doblet, fra 2.3 millioner i 2001 til 4.8 millioner i 2019.

Regionalplan for Jæren legger opp til fortetting og vekst i stasjonsbyene, og det betyr økt pendling på strekningen mellom Sandnes og Nærbø. Prosjektet vil tilrettelegge for at flere kan reise kollektivt, med et bedre tilbud.

Status

Siste nytt om prosjektet

Resultater fra grunnundersøkelser

Bane NOR har gjennomført omfattende grunnundersøkelsen som del av planleggingen av nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø. Det er ikke avdekket store utfordringer knyttet til grunnforhold.

Plandokumenter og planprosessen

Planprogram for prosjektet Dobbeltspor Sandnes-Nærbø har blitt fastsatt av den politiske ledelsen i de berørte kommunene; Sandnes, Time, Klepp og Hå. Planprogrammet sier hvordan den videre planleggingen skal foregå, og peker ut hvilke alternativer som skal være med videre.

I forbindelse med planprogrammet ble det gjennomført en offentlig høring, og Bane NOR har oppdatert planprogrammet. I høringsperioden kom det inn 30 merknader til planprogrammet, og flere av merknadene er innarbeidet. Det har også fremkommet mange merknader til planprogrammet som er til orientering og vil følge prosjektet videre i kommende planprosess.

Bane NOR har begynt på arbeidet med kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning, der konsekvensene av dobbeltspor på de utvalgte arealene skal utredes. Bane NOR vil, med bakgrunn i planprosessen anbefale korridor for det nye dobbeltsporet. Det vil bli gjennomført en offentlig høring i forbindelse med kommunedelplanen, i tråd med Plan- og bygningsloven.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt om du har spørsmål om prosjektet. Vi ber pressen om å kontakte vår kommunikasjonsrådgiver.