Tiltak langs Hovedbanen nord

Bane NOR planlegger flere tiltak på nordre del av Hovedbanen, blant annet nedleggelse av planoverganger på Nordby og Dal, ny tømmerterminal på Hauerseter og oppgraderinger ved Jessheim stasjon.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Vedlikeholdsarbeid
  • Hovedbanen

Planovergangen på Nordby forsvinner innen utgangen av 2024. Foto: Olav Nordli, Bane NOR

På denne siden:

Overordnet om prosjektene 

Hovedbanen har hatt en vesentlig økning i person- og godstrafikken de seneste årene. Strekningen Lillestrøm–Eidsvoll er definert som overbelastet, og det er få steder hvor lange godstog kan krysse med hverandre. Dette gjør strekningen utsatt for forsinkelser og kompliserer ruteplanleggingen.

Planovergangene ved Nordby holdeplass og Dal stasjon har hatt mange uønskede hendelser og er blant Norges mest risikoutsatte. Derfor ønsker Bane NOR å legge dem ned. Ved Dal stasjon begrenser dessuten planovergangen kapasiteten på dagens kryssingsspor og gjør at sporene ikke kan utnyttes maksimalt.

Ved Jessheim stasjon planlegger Bane NOR å forlenge dagens kryssingsspor slik at lange godstog kan krysse med persontog som stanser ved plattform. Samtidig ønsker vi å forbedre tilgjengeligheten slik at stasjonen oppfyller krav til universell utforming.

På Hauerseter har skogeierne og treforedlingsindustrien behov for en ny terminal for omlasting av tømmer fra bil til tog. 

Om enkeltprosjektene

Nyheter fra prosjektet

Oppstart av planarbeid ved Jessheim stasjon

Bane NOR ønsker å forlenge kryssingssporet ved Jessheim stasjon omtrent 350 meter nordover, samt gjøre tiltak for å bedre tilgjengeligheten på stasjonen. Her finner du informasjon om planarbeidet.

Snart forsvinner «verstingen» på Jessheim

Nordby ved Jessheim har lenge toppet Bane NORs «verstingliste» over planoverganger. På landsbasis er det her flest uønskede og farlige hendelser blir registrert. Nå er løpet lagt for å fjerne denne overgangen.