Sukkertoppen Kryssingsspor

Vi arbeider med å styrke kapasiteten for gods- og person trafikk på Nordlandsbanen. Som et ledd i dette planlegger vi å bygge et kryssingsspor ved Sukkertoppen på Saltfjellet.

  • Nordlandsbanen
  • Nordland
  • Planprosjekt
Spor på Nordlandsbanen ved Sukkertoppen på Saltfjellet med blå himmel i bakgrunnen

Nordlandsbanen ved Sukkertoppen på Saltfjellet Foto: Knut Runningen

Om prosjektet

Godsstrategien fra Nasjonal transportplan 2022-2033 sier at framføringstiden for godstog mellom Mo i Rana og Bodø skal reduseres og at kapasiteten skal økes. Dette vil også gagne persontransporten på Nordlandsbanen. Et nytt kryssingsspor på Saltfjellet er ett av flere nødvendige tiltak for å oppnå dette. 

På bakgrunn av tidligere utredninger og områdets egnethet er det klart at det nye kryssingssporet må etableres på vestsiden av dagens bane ved Sukkertoppen. Kryssingssporet blir ca. 900-1000 meter langt og det skal vurderes om det må etableres snøoverbygg der kryssingssporet koples sammen med eksisterende spor.

Prosjektet har som mål å ha på plass en vedtatt reguleringsplan i løpet av 2026. Hvis prosjektet blir prioritert og det foreligger en investeringsbeslutning, kan byggestart tidligst skje i 2028.