Nytt dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord

Bane NOR har lenge arbeidet med planer for to tog i timen i hver retning mellom Oslo og Skien. Det er vedtatt en kommunedelplan for dobbeltspor mellom Stokke og Sandefjord, og vi har også utarbeidet en nedskalert løsning som kan gi to tog i timen på strekningen uten bygging av dobbeltspor. Ingen av disse planene er anbefalt prioritert i kommende Nasjonal transportplan.

  • Planprosjekt
  • Vestfoldbanen
Illustrasjon av hvordan ny Sandefjord stasjon kan se ut.

Illustrasjon av hvordan ny Sandefjord stasjon kan se ut. Foto: Bane NOR

På denne siden:

Hva jobber vi med og hvorfor?

De opprinnelige planene for InterCity på Vestfoldbanen innebar en dobbeltsporet bane fra Drammen til Skien, som stopper i byer og tettsteder i Vestfold og Telemark. Det pågår bygging av dobbeltsportraseer som vil gi sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg, som planlegges tatt i bruk i 2025.

Lenke til dobbeltsporprojektet Drammen-Kobbervikdalen

Lenke til dobbeltsporprojektet Nykirke-Barkåker

Utbygging av sammenhengende dobbeltspor mellom Tønsberg og Skien ble ikke prioritert i gjeldende Nasjonal transportplan 2022-2034 (NTP). Kun dobbeltspor Stokke-Sandefjord var omtalt. I innspill til neste NTP 2025-2036 (31.mars 2023) ble heller ikke dobbeltspor Stokke-Sandefjord anbefalt prioritert. Stortinget vedtar endelig NTP 2025-2036 våren 2024, og denne planen danner føringer og ambisjoner for de neste 12 årene. 

Dobbeltspor Stokke-Sandefjord

En tilbudsforbedring på Vestfoldbanen sør for Tønsberg har vært under planlegging i flere år. Sandefjord kommunestyre vedtok kommunedelplan for dobbeltsporutbyggingen i kommunen i 2019, og da ble plassering av korridoren vedtatt. Denne planen innebærer å bygge nytt dobbeltspor, samt nye stasjoner på Sandefjord Lufthavn Torp og i Sandefjord sentrum.

Oversiktskart som viser vedtatt korridor for dobbeltspor

Båndlegging

I forbindelse med vedtaket av kommunedelplan for Stokke-Sandefjord ble en rekke eiendommer langs korridoren båndlagt. Dette innebærer begrensninger på utbygging og andre større tiltak på de berørte eiendommene.

Det er vedtatt å forlenge båndleggingen med 4 nye år, men Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har signalisert at dersom prosjektet ikke prioriteres i kommende NTP, så kan båndleggingen bli opphevet tidligere enn maksgrensen, som er juni 2027:

«Statsforvalteren gjør oppmerksom på at vedtaket (les: tidsforlengelse av båndlegging/kommunedelplan) kan bli opphevet dersom den videre planlegging gjennom Sandefjord ikke blir gitt prioritet i vedtatt Nasjonal transportplan (NTP) for 2025-2036, jf. Forvaltningsloven §35 siste ledd».
(Brev fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, desember 2023)

Andre tiltak

For å oppnå to tog i timen til Skien i hver retning, er det behov for å gjøre flere tiltak på strekningen Tønsberg-Skien. Disse vil komme i tillegg til et dobbeltspor, som alene ikke er nok for en tilbudsforbedring.

Tiltakene omfatter kapasitetsforbedrende stasjonstiltak, planfrie personkryssinger på stasjonene, forbedringer for planoverganger med stor trafikk, samt forbedrede kryssingssporløsninger. For å oppnå to tog i timen trenger togene å krysse 4 til 5 ganger mellom Tønsberg-Skien.

Status

Plandokumenter og planprosessen

Prosjektet har ennå ikke fått mandat til å starte opp det formelle reguleringsplanarbeidet. Det avventes føringer i ny Nasjonal transportplan som vedtas av Stortinget våren 2024.

Kommunedelplan

Her kan du laste ned dokumentene fra kommunedelplanen som ble vedtatt i 2019.

Kontaktpersoner

Ta kontakt om du har noen spørsmål om prosjektet. Vi ber pressen om å kontakte vår kommunikasjonsrådgiver direkte.