Personvernerklæring

Når vi behandler dine personopplysninger, skjer dette på en sikker måte. Her kan du lese om dine rettigheter og hvordan vi behandler personopplysningene dine.

På denne siden:

All behandling av personopplysninger i Bane NOR skal skje i tråd med norsk lovgiving, det vil si personopplysningsloven og andre lover som regulerer vår virksomhet.

Generelt om behandling av personopplysninger i Bane NOR

Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom.

Dette innebærer behandling av personopplysningene til egne ansatte, ansatte hos leverandører og andre forretningsforbindelser, leietakere, og reisende. 

Alle personopplysningene som behandles er nødvendige for å kunne levere de tjenestene som er lovpålagte eller hensiktsmessige for å løse samfunnsoppdraget på en god og sikker måte.

Behandlingsansvarlig

Bane NOR, ved konsernsjefen, er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som behandles av Bane NOR.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

All behandling av personopplysninger er hjemlet i norsk lovgiving. Dette kan være regulert direkte i personopplysningsloven eller i andre lover.

Som statlig foretak og forvalter av nasjonal jernbaneinfrastruktur, er vår behandling av personopplysninger i hovedsak hjemlet i lov og forskrift som regulerer jernbanedrift og sikkerhet på og ved jernbanen. 

Sikring av personopplysningene

Når vi behandler dine personopplysninger, skjer dette på en sikker måte slik at opplysningene vernes mot uautorisert tilgang. Tilgang til dine opplysninger er begrenset til personell med tjenstlig behov.

Databehandlere og deling av personopplysninger

Vi bruker tredjeparter, for eksempel for å drifte flere av våre sentrale IT-systemer. Når disse tredjepartene behandler personopplysninger på vegne av Bane NOR, inngås det en databehandleravtale, for å sikre at opplysningene ikke brukes til annet enn det de er ment for.

Vi utleverer i noen tilfeller personopplysninger til tredjeparter. Eksempel på slike tredjeparter er selskap som utfører assistanseoppdrag for de reisende med spesielle behov, Skatteetaten, eller offentlige myndigheter.

Lagringstid

Personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet de var innhentet for, eller for å etterleve myndighetskrav eller rettslige forpliktelser, herunder arkivloven og regnskapslovgivning. Vi lagrer også personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle en avtale vi har med deg, eller av sikkerhetsmessige hensyn.

De viktigste behandlingene av personopplysninger i Bane NOR

Her er de viktigste typene av behandling av personopplysninger i Bane NOR. Dette er ikke en uttømmende oversikt.

De registrertes rettigheter

Alle som er registrert med personopplysninger i Bane NOR har rett til:

  • innsyn i egne personopplysninger
  • retting av feil i egne personopplysninger
  • rett til at vi begrenser vår behandling av personopplysninger hvis de er feil, du ønsker å gjøre en kontroll av dem, eller hvis du mener at vi kan oppfylle våre forpliktelser ved å behandle færre opplysninger
  • sletting av egne personopplysninger dersom krav til formål ikke lenger er oppfylt, og det ikke er lovkrav/lovhjemmel til fortsatt oppbevaring.
  • protestere mot behandling i de tilfeller hvor vi behandler personopplysninger for å forfølge en berettiget interesse eller der behandling av personopplysninger er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse.

Kontakt og klage

Kontakt oss angående rettighetene som er nevnt i punktene over

Kontakt oss

Mer informasjon

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, kontakt oss på e-post.

 

Klage til Datatilsynet

Du har rett til å klage til Datatilsynet på vår behandling av personopplysninger. Besøk nettsidene deres for flere opplysninger.