Godstiltak mellom Oslo og Bergen

Vi arbeider med å styrke kapasiteten for godstrafikk mellom Oslo og Bergen. Først legger vi til rette for lengre godstog ved å forlenge tre kryssingsspor på Dale, Veme og Sandermosen.

  • Planprosjekt
  • Oslo
  • Vestland
  • Viken
  • Bergensbanen
  • Gjøvikbanen
Bilde som viser jernbanespor og veibru i vakkert landskap

Det er et mål å flytte mer godstransport fra vei til bane. Foto: Bane NOR

Om prosjektet

Det er et uttalt mål å flytte mer av godstransporten i Norge fra vei til bane, og Bergensbanen er en strekning som har stort potensial for vekst i andelen gods. Strekningen er tungt trafikkert, og derfor er det nødvendig å forlenge eksisterende kryssingsspor for å styrke kapasiteten.

Bane NOR skal forlenge kryssingssporene på tre steder mellom Oslo og Bergen; Dale, Veme og Sandermosen. De tre kryssingssporene skal forlenges for å kunne brukes av godstog som er 640 meter lange. Det skal anskaffes en rådgiver for prosjektet i 2023, og planen er å gjennomføre bygging og ta i bruk de nye sporene før 2033. Bygging forutsetter at de nødvendige midlene blir bevilget.

Dette arbeidet er en del av tiltakene i en større pakke som skal gi en nasjonal tilbudsforbedring for godstrafikk, med en 31% økning i godsmengden innen utgangen av 2033.

Dale kryssingsspor

Dale kryssingsspor har i dag en lengde på ca. 430 meter. Det ligger ved Dale stasjon på Bergensbanen, i Vaksdal kommune i Vestland fylke. Terrenget på Dale er krevende, både bratt og skredutsatt. Før bygging kan gjennomføres må vi vurdere skredfare og hvilke tiltak som eventuelt er nødvendige. 

Veme kryssingsspor

Veme kryssingsspor har i dag en lengde på ca. 330 meter. Det ligger ved nedlagte Veme stasjon på Bergensbanen, i Ringerike kommune, vest for Hønefoss i Viken fylke. Veme ligger i et område der det kan være forekomst av kvikkleire. Det blir nødvendig å utføre grundige geotekniske grunnundersøkelser før bygging. 

Sandermosen kryssingsspor

Sandermosen kryssingsspor har i dag en lengde på ca. 515 meter. Det ligger ved Sandermosen stasjon på Gjøvikbanen, som nå er nedlagt for av- og påstigning for passasjerer. Sandermosen ligger i Maridalen i Oslo kommune, noe som betyr at prosjektet må forholde seg til Markaloven.

Status

Kontaktinformasjon

Ta kontakt om du har noen spørsmål om prosjektet. Vi ber pressen om å kontakte vår kommunikasjonsrådgiver direkte.

Siste nytt

Inngikk rådgiverkontrakt

Bane NOR har inngått kontrakt med NIRAS Norge AS om prosjektering og teknisk rådgiving for prosjektet Kombitransport Oslo-Bergen.

Mari Bruvik Nieuwenhuizen og Theis Rasmussen håndhilser