Ny avgrening Østre linje

Prosjektet Ny avgrening Østre linje sikrer økt kapasitet på Ski stasjon for persontogtrafikk på Vestre og Østre linje. Avgreningen er dessuten et første nødvendig steg for å gjøre det mulig å øke togtilbudet langs Østre linje i fremtiden, samt øke godstransporten.

  • Planprosjekt
  • Viken
  • Østfoldbanen, Østre linje
Illustrasjon av hvordan det kan se ut når prosjektet er fullført.

Illustrasjon Foto: Bane NOR

På denne siden:

Nyheter om prosjektet

Søker rådgiver til stor kontrakt

Prosjektet Ny avgrening Østre linje søker en rådgiver som er dyktig på å ta i bruk bærekraftige løsninger og metoder, og som vil jobbe med et stort utbyggingsprosjekt for Bane NOR.

I gang med undersøkelser og installasjoner

Langs den nye traséen for dobbeltsporet for Østre linje fra sør for Ski stasjon til Kråkstad, er Bane NOR nå i gang med kartleggingsarbeid som skal gi oss nyttig informasjon om jord- og grunnforhold og naturlige variasjoner i vassdragene i området.

Starter arbeidet med matjordplan

Bane NORs prosjekt Ny avgrening Østre linje har hatt møter med grunneiere i Ås og Nordre Follo kommuner om arbeidet med en matjordplan.

Om prosjektet

Prosjektet legger til rette for å øke antall togavganger på L2 fra fire til seks tog i timen i begge retninger mellom Oslo og Ski. Sammen med Follobanen vil den nye avgreningen bidra til å fullt ut nyttiggjøre sporkapasiteten som er tilgjengelig på nye Ski stasjon. Ny avgrening vil gjøre det mulig for togene til og fra Indre Østfold å kjøre inn på Follobanen, uten å måtte krysse spor på stasjonen, slik de gjør i dag.

Ved Ski splittes Østfoldbanen i Vestre og Østre linje. Ny avgrening Østre linje er et dobbeltspor som er planlagt fra like sør for Ski og til Kråkstad, en strekning på om lag 5,2 km.

Planprogrammet ble fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. juni 2021. Byggestart for prosjektet er forventet i 2025, forutsatt at planprosessen gjennomføres i henhold til tidsplan og at det tas en investeringsbeslutning i Stortinget.

Togparkering Syd for Ski

Tidligere ble Ny avgrening Østre linje planlagt sammen med et togparkeringsanlegg sør for Ski. Høsten 2022 konkluderte Bane NOR med at det var mulig å ta togparkeringsanlegget ut av planene og benytte ledig kapasitet for å parkere togene ved Ski stasjon og i Oslo.

Spørsmål og svar

Plandokumenter