Togparkering Lillehammer

På Hove like nord for Lillehammer planlegger Bane NOR et nytt område for parkering av tog. Totalt blir det åtte spor med plass til 16 togsett.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Dovrebanen
Kart som viser plasseringen av det nye sporområdet.

Det nye sporområdet planlegges mellom Dovrebanen og dagens E6. Bane NOR

På denne siden:

Hva bygger vi og hvorfor?

På jernbanespråket snakker vi om et hensettingsområde. Her står togene parkert når de ikke går i trafikk, flest på natten, men også i perioder med mindre trafikk på dagtid.

På et hensettingsområde blir det gjort daglig vedlikehold av togene, som blant annet innvendig renhold, tømming av toaletter, etterfylling av vann og kioskvarer. Togparkering er viktig for både å sikre at tomme tog ikke tar opp plass på sporene, og for å ta vare på togsettene.

Dette skal bygges

Hove ligger ca. tre kilometer nord for Lillehammer sentrum. Hensettingsområdet skal bygges mellom Dovrebanen og E6, avgrenset i nord av Fv. 2522 Storhovearmen og i syd av driftsbasen for skinnegående arbeidsmaskiner.

Det planlegges åtte spor med plass til totalt 16 togsett av typen Flirt, og det blir mulig for tog å kjøre inn på området både nordfra og sydfra. Området kan også benyttes av annet skinnegående materiell.

Prosjektet må også gjøre noen tilpasninger knyttet til dagens driftsbase og oppgradering av kontaktledningsanlegget mellom Hove og Fåberg omformer.

Ferdig i 2025

Bane NOR prioriterer prosjektet på Hove som en del av en effektpakke for Dovrebanen.  I  januar 2023 lyste vi ut en totalentreprise som omfatter alle anleggsarbeidene som skal gjennomføres, inkludert jernbanetekniske anlegg. 

Den 25. august 2023 inngikk Bane NOR kontrakt med Baneservice om dette oppdraget. 

Noen grunnarbeider, samt fornyelse av kontaktledningsanlegget mellom Hove og Fåberg omformer, startet opp på prosjektet høsten 2023. Samtidig ble det jobbet med detaljprosjektering av hele anlegget som skal bygges. Hovedtyngden av anleggsarbeidene starter opp på senvinteren og våren 2024, og hensettingsområdet skal etter planen stå ferdig til bruk innen utgangen av 2025.

Byutvikling og flere avganger

Flere parkeringsplasser for tog er nødvendig for på sikt å gjøre det mulig med flere avganger til og fra Lillehammer og på søndre del av Dovrebanen. I dag er det noen få plasser på Lurhaugen like ved Lillehammer stasjon, i tillegg til at det kjøres tomme tog fra Lillehammer til Hamar for hensetting over natten.

I forbindelse med utbyggingen av dobbeltspor sør for Hamar, planlegges det å kjøre flere og raskere tog mellom Oslo og Innlandet.

Bane NOR vil, når prosjektet er ferdig, kunne frigi arealer på området ved Lurhaugen hvor dagens hensettingsspor ligger. Bane NOR Eiendom har gått sammen med Lillehammer kommunale eiendomsselskap om å stifte et selskap (Lurhaugen Utvikling) hvor formålet er å utvikle området. Dette er et sentralt område som er kan være viktig for utviklingen av Lillehammer sentrum.

Milepæler i prosjektet

Kontaktinformasjon

Bane NORs anleggskontor har besøksadresse Hovemovegen 55, Lillehammer.  Prosjektets e-post: hove-togparkering@banenor.no

Nyheter fra prosjektet

En grønnere byggeplass

På Hove ved Lillehammer er byggingen av et nytt sporområde for parkering av tog nå i full gang. Dette er en viktig forutsetning for å styrke jernbanen som en bærekraftig transportløsning i årene som kommer. I mellomtiden er grønne valg et stikkord også i anleggshverdagen.

Spørsmål og svar

Lurer du på hva en togparkering er, hvordan den påvirker omgivelsene og hva som skjer der? På denne siden svarer vi på en del spørsmål som ofte kommer opp.