Kapasitetsøkning i Brynsbakken i Oslo

Når Brynsbakken er ferdig kan vi kjøre minst åtte tog ekstra i timen for over 5000 passasjerer. Det vil hjelpe på de økte transportbehovene som følger av befolkningsveksten i og rundt Oslo.

  • Planprosjekt
  • Oslo
  • Hovedbanen
  • Gjøvikbanen
  • Gardemobanen
Illustrasjonsbilde av hvordan området på Hylla vil kunne se ut.

Illustrasjonsbilde av Hylla Illustrasjon, Bane NOR

På denne siden:

Nyheter fra prosjektet

Åpen kontordag

Bane NOR ønsket velkommen til åpen kontordag tirsdag 14. november kl. 17.00-19.00 i våre lokaler i Scweigaardsgate 33.

Om prosjektet 

Ved å legge til rette før økt kapasitet ut av Oslo, forbereder vi oss på de økte transportbehovene som følger av befolkningsveksten i og rundt Oslo. 

Det som i jernbanesammenheng betegnes som Brynsbakken i Oslo, er hovedforbindelsen på jernbanen fra Oslo S og nordover, fra Gamlebyen forbi Romeriksporten (tunnel for Gardermobanen) og i retning Bryn. Brynsbakken har lenge vært en flaskehals for trafikken inn og ut av Oslo S på Gardermobanen, Gjøvikbanen og Hovedbanen.

Hovedbanen og Gjøvikbanen/Gardermobanen er begge dobbeltsporete jernbaner som ligger ved siden av hverandre i Brynsbakken. Gjøvikbanen greiner av fra Gardermobanen i et t-kryss i planområdet. Togene på Gjøvikbanen må derfor kjøre et kort stykke mot kjøreretningen på Gardermobanen. For å unngå dette og for å slippe å måtte krysse Hovedbanen for å kjøre gjennom Oslo S, blir de fleste av Gardermobanens tog kjørt gjennom en egen tunnel før de må komme inn på Hovedbanen det siste stykket inn mot Oslo S.

Både det at Hovedbanen og Gardermobanen deler spor og at Gjøvikbanen kjører mot kjøreretningen, bidrar til å minske kapasiteten. For å kunne kjøre det togtilbudet som er planlagt i Ny rutemodell Østlandet, er det nødvendig å bygge om sporløsningen i Brynsbakken.

Skal øke kapasiteten

I årene fremover er det forventet en befolkningsvekst i og rundt Oslo som gjør at transportbehovet også øker. Hovedmålsettingen til prosjektet er å øke kapasiteten på alle banene som går forbi Brynsbakken i dag, med bakgrunn i tre hovedgrunner:

  • Gardermobanen er overbelastet i dag
  • Sporanordningen i Brynsbakken må tilpasses framtidig togtunnel under Oslo
  • Antall avganger på lokaltogene skal økes

Kapasiteten skal økes ved at vi skal bygge to nye spor innenfor planområdet, og omdisponere bruken av de fire sporene som er der allerede. Med seks spor for tre baner, vil inngående og utgående togtrafikk på de tre banene kunne avvikles uavhengig av hverandre. Prosjektet er en del av "Ny rutemodell Østlandet", som er en rekke jernbanetiltak som skal gi de reisende på Østlandet et bedre togtilbud. Du kan lese mer om rutemodellen her.

 

Tidslinje: Slik planlegger vi å gjennomføre ny planprosess

Illustrasjon tidslinje

Slik planlegger vi ny planprosess

Illustrasjon tidslinje

Vi planlegger for oppstart av anleggsarbeid i 2030

Spørsmål og svar