Utredninger og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for strekningen Fredrikstad-Sarpsborg.

Merknadsrapporter

Merknadsrapportene oppsummerer, og svarer på alle innspill som har kommet inn i høringsperioden.

Merknadsrapport Seut-Rolvsøy

Merknadsrapport Rolvsøy-Rolvsøysund med vedlegg

Merknadsrapport Rolvsøysund-Borg bryggerier med vedlegg

Merknadsrapport Borg bryggerier-Klavestad

Oppdatert grunnlag fra mulighetsstudien (2011) og KVU (2012)

Oppdatert grunnlag fra mulighetsstudien (2011) og KVU (2012)

Vedlegg til oppdatert grunnlag fra mulighetsstudien

Alternativ utbyggingsrekkefølge Haug-Klavestad (2019)

Rapport om alternativ utbyggingsrekkefølge Haug-Klavestad (2019)

Forslag til kommunedelplan

Alle dokumenter og rapporter ligger nå tilgjengelig på våre nettsider her:

Forslag til kommunedelplan Seut-Rolvsøy

Forslag til kommunedelplan Rolvsøy-Klavestad

Planene for Seut-Rolvsøy og Borg bryggerier-Klavestad er på høring frem til 14. februar 2020. Vi kan ha et vedtak på planene i løpet av 2020.


Planprogram

Justert planprogram (fastsatt av Sarpsborg bystyre i mai 2018 og av Fredrikstad bystyre i juni 2018).

Om planprogrammet:
Utgangspunktet for den planleggingen som nå pågår er planprogrammet for strekningen. Planprogrammet er en «plan for planen» og er første steg i planleggingen av ny jernbane. Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) utarbeidet forslag til planprogram, mens Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune som er planmyndighet fastsatte (vedtok) planprogrammet. 

Planprogrammet gir formål, rammer og premisser for det videre planarbeidet, og inneholder blant annet:

  • hvilke korridorer som skal utredes i neste planfase
  • hvilke konsekvenstemaer som skal utredes og hvordan
  • hvordan medvirkningen skal foregå

Planprogrammet ble fastsatt av Fredrikstad bystyre i desember 2016 og av Sarpsborg bystyre i mars 2017. I 2018 reviderte Bane NOR planprogrammet. Den midtre korridoren over Rolvsøysund og korridoren mellom Hafslund og Klavestad ble snevret inn. I tillegg utvidet Bane NOR planområdet noe mellom Lande skole og Borg bryggerier.

Optimaliseringsrapport og tilleggsutredninger

Optimaliseringsrapport 2017

Bane NOR optimaliserer alternativene innenfor utredningskorridorene og anbefaler hvilke alternativer som skal utredes videre. Sak om optimaliseringsrapporten og en kortversjon finner du her.

Tilleggsutredninger 2017

For strekningen Borg bryggerier-Sarpsborg stasjon- Klavestad gjøres det noen supplerende utredninger til Optimaliseringsrapporten for å få mer informasjon om de ulike alternativene på strekningen. Hensikten med utredningene er å finne frem til alternativer som skal utredes videre.

Parallelloppdrag Fredrikstad (Grønli) 2016

Rådgivernes bidrag

Evalueringsrapport

Samarbeidsgruppen bestående av Jernbaneverket (nå Bane NOR), Fredrikstad kommune, Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune gir tre rådgiverteam oppdraget med å se på hvilke muligheter som åpner seg når ny stasjon etableres på Grønli. Nettsak om samarbeidsgruppens evaluering av bidragene finner du her.

Parallelloppdrag Sarpsborg 2016/2017

Rådgivernes bidrag

Evalueringsrapport

Jernbaneverket gjennomfører en mulighetsstudie i samarbeid med Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen om utviklingen av Sarpsborg stasjon. Tre rådgiverteam ser i studien på hvordan Sarpsborg stasjon kan utvikles til å bli et velfungerende knutepunkt. Les sak om evalueringen av bidragene her.

Forstudie

Forstudie 2016

I april 2016 utarbeidet Jernbaneverket en forstudie. Forstudien er ikke en del av den formelle planprosessen, men er et innledende arbeid for å forberede videre prosess. Hensikten med forstudien var å kvalitetssikre mulige korridorer og identifisere spesielle utfordringer på strekningen. Kortversjon av forstudien finner du her.

 

Parkeringsstrategi Østfoldbanen

Parkeringsstrategi 

InterCity-satsingen skal bidra til at veksten i persontransporten på Østlandet tas med kollektiv, sykkel og gange. En viktig forutsetning for å lykkes med det er sentral stasjonslokalisering og knutepunktutvikling rundt de nye stasjonene. Da blir toget lett tilgjengelig, og de fleste kan velge å gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen. InterCity-satsingen dekker imidlertid et stort geografisk område, og stasjonene er lokalisert i områder med svært ulik karakter – fra by til spredtbygde strøk. Det påvirker om de reisende har mulighet til å gå, sykle eller reise kollektivt til stasjonen eller om det bør være et tilbud om innfartsparkering når det nye dobbeltsporet står ferdig. De ulike stasjonsprosjektene må derfor utformes i tråd med overordnede føringer, men med utgangspunkt i lokale forutsetninger. I rapporten ses stasjonene og parkeringstilbudet på banestrekningen i sammenheng.

Mulighetsstudie Østfoldbanen og Konseptvalgutredning for InterCity (2011-2013)

  • I 2011-2013 utarbeidet Jernbaneverket (nå Bane NOR) en mulighetsstudie for Østfoldbanen og en konseptvalgutredning for InterCity. I disse ble ulike konsepter analysert og vurdert opp mot visse definerte krav. Jernbaneverkets anbefalte konsept innebærer utbygging av dobbeltspor som går innom både Fredrikstad og Sarpsborg sentrum. Bystyrene i begge kommunene sluttet opp om dette og det er også forankret i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Andre dokumenter i InterCity-prosjektet

Bakgrunn og styrende dokumenter for InterCity-prosjektet finner du her.