Planer Sarpsborg

På denne siden finner du rapporter og dokumenter som er lagd til kommunedelplan for strekningen Rolvsøy-Sarpsborg stasjon-Klavestad.

Kommunedelplanen for nytt dobbeltspor Rolvsøy–Klavestad skal sikre nødvendige arealer for realisering av ny jernbane, FV 118 og riksvei 111 ved Hafslund. På strekningen Rolvsøy–Borg bryggerier utredet Bane NOR fem forskjellige alternativer for ny jernbane. Felles plan for veg og bane omfatter området mellom Sarpsborg stasjon og Hafslund.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok 08.10.2021 delstrekningen Borg bryggerier–Klavestad som inneholder felles plan for veg og jernbane mellom Sarpsborg stasjon og Hafslund. Arbeidet med denne planen er utført i tett samarbeid mellom Bane NOR, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen. Se plandokumentene for vedtatt kommunedelplan Borg bryggerier–Klavestad under.

Forslag til kommunedelplan Rolvsøy-Borg bryggerier
(har vært på høring)

Planbeskrivelse
Vedlegg til planbeskrivelse
Måloppnåelse Rolvsøy-Borg Bryggerier
Anbefaling Rolvsøy-Borg bryggerier
Plankart Rolvsøy-Rolvsøysund
Plankart Rolvsøysund-Borg bryggerier
Planbestemmelser Rolvsøy-Rolvsøysund (revidert februar 2021)
Planbestemmelser Rolvsøysund-Borg bryggerier (revidert februar 2021)
Illustrasjonshefte

 

Forslag til kommunedelplan Borg bryggerier-Klavestad
(har vært på høring)

Planbeskrivelse
Vedlegg til planbeskrivelse
Måloppnåelse Borg bryggerier-Klavestad
Anbefaling Borg bryggerier-Klavestad
Plankart (revidert september 2020)
Planbestemmelser (revidert september 2020)
Illustrasjonshefte


Underlagsmateriale (felles Rolvsøy-Borg bryggerier-Klavestad)

Teknisk hovedplan

Samfunnsøkonomisk analyse

Prissatte konsekvenser
Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv
Kulturmiljø
Naturmangfold
Naturressurser

Andre fagutredninger og rapporter

Byutvikling
Lokale og regionale virkninger
Trafikk
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Miljøbudsjett bane
Miljøbudsjett veg
Fagnotat om anleggsgjennomføring
Fagnotat støy (støysonekart kan oversendes ved henvendelse, send e-post til prosjektleder)
Fagnotat vibrasjoner og strukturlyd
Fagnotat om luftforurensning
Fagnotat vann og avløp
Fagnotat geoteknikk
Fagrapport flom
Strømningsanalyse Sarpsfossen
Ingeniørgeologisk rapport
Miljøgeologi

Merknadsrapport Borg bryggerier-Klavestad

Merknadsrapport som oppsummerer og svarer på alle innspill som har kommet i høringsperioden finner du her.