Planer Fredrikstad

På denne siden finner du dokumenter for kommunedelplan for nytt dobbeltspor Seut-Grønli-Rolvsøy, og riksvei 110 Simo-St.Croix.

Bane NOR og Statens vegvesen har utredet ulike løsninger for veg og bane på strekningen Seut-Rolvsøy. Les om Bane NORs anbefaling her og Statens vegvesen sin anbefaling her.

Bystyret i Fredrikstad besluttet 7. november å legge planene på høring, se saksprotokollen her. Planen har vært på høring fra 9. desember 2019 til 14. februar 2020. Du finner plandokumentene lenger ned på denne siden.

Strekningen fra Rolvsøy-Rolvsøysund i Fredrikstad skal på høring i august 2020.

 

Forslag til kommunedelplan Rolvsøy-Rolvsøysund (på høring fra 10. august til 16. oktober 2020)

Du finner plandokumentene her.

Forslag til kommunedelplan Seut-Rolvsøy (har vært på høring)

Planbeskrivelse

Vedlegg til planbeskrivelse

Måloppnåelse og anbefaling

Plankart

Planbestemmelser

Illustrasjonshefte

 

Utredningsmateriale

Teknisk hovedplan

Samfunnsøkonomisk analyse:

Prissatte konsekvenser

Landskapsbilde

Nærmiljø og friluftsliv

Kulturmiljø (les egen sak om rapporten her).

Naturmangfold

Naturressurser

Andre fagutredninger og rapporter:

Byutvikling

Lokal og regional utvikling

Trafikk

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Miljøbudsjett bane

Miljøbudsjett veg

Fagnotat om anleggsgjennomføring

Fagnotat støy med vedlegg 1 (støysone kart 4 m) og vedlegg 2 (støysonekart 1,5 m)

Fagnotat vibrasjoner og strukturlyd

Fagnotat om luftforurensing

Fagnotat vann og avløp

Fagnotat geoteknikk

Ingeniørgeologisk rapport

Miljøgeologi fase 1 rapport

Notat vedrørende fotgjengerfelt, vegalternativ 3 Grønli

Rapport: Muligheter for kostnadsoptimalisering av vegalternativene


Visualiseringer

Filmer av traseene

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 1 Simo-St.Croix

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 2 Simo-St.Croix

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 3 Simo-St.Croix


360-graders visualiseringer

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 1 Simo-St.Croix

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 2 Simo-St.Croix

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 3 Simo-St.Croix


Merknadsrapport Seut-Rolvsøy

Merknadsrapport som oppsummerer og svarer ut alle innspill som har kommet inn i høringsperioden finner du her.