Planer Fredrikstad

På denne siden finner du dokumenter for kommunedelplan for nytt dobbeltspor Seut-Grønli-Rolvsøy, og riksvei 110 Simo-St.Croix.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Bane NOR og Statens vegvesen har utredet ulike løsninger for veg og bane på strekningen Seut-Rolvsøy. Les om Bane NORs anbefaling her og Statens vegvesen sin anbefaling her.

Torsdag 5. november vedtok bystyret i Fredrikstad kommunedelplanen for dobbeltspor mellom Seut og Rolvsøy med stasjon på Grønli. Du finner plandokumentene lenger ned på denne siden. 

Strekningen fra Rolvsøy-Rolvsøysund i Fredrikstad skal på høring i august 2020.

 

Forslag til kommunedelplan Rolvsøy-Rolvsøysund (på høring fra 10. august til 16. oktober 2020)

Du finner plandokumentene her.

Forslag til kommunedelplan Seut-Rolvsøy (vedtatt av bystyret i Fredrikstad)

Planbeskrivelse

Vedlegg til planbeskrivelse

Måloppnåelse og anbefaling

Plankart

Planbestemmelser

Illustrasjonshefte

 

Utredningsmateriale

Teknisk hovedplan

Samfunnsøkonomisk analyse:

Prissatte konsekvenser

Landskapsbilde

Nærmiljø og friluftsliv

Kulturmiljø (les egen sak om rapporten her).

Naturmangfold

Naturressurser

Andre fagutredninger og rapporter:

Byutvikling

Lokal og regional utvikling

Trafikk

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Miljøbudsjett bane

Miljøbudsjett veg

Fagnotat om anleggsgjennomføring

Fagnotat støy med vedlegg 1 (støysone kart 4 m) og vedlegg 2 (støysonekart 1,5 m)

Fagnotat vibrasjoner og strukturlyd

Fagnotat om luftforurensing

Fagnotat vann og avløp

Fagnotat geoteknikk

Ingeniørgeologisk rapport

Miljøgeologi fase 1 rapport

Notat vedrørende fotgjengerfelt, vegalternativ 3 Grønli

Rapport: Muligheter for kostnadsoptimalisering av vegalternativene


Visualiseringer

Filmer av traseene

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 1 Simo-St.Croix

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 2 Simo-St.Croix

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 3 Simo-St.Croix


360-graders visualiseringer

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 1 Simo-St.Croix

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 2 Simo-St.Croix

Anbefalt løsning for jernbanen (6b+4a) med vegalternativ 3 Simo-St.Croix


Merknadsrapport Seut-Rolvsøy

Merknadsrapport som oppsummerer og svarer ut alle innspill som har kommet inn i høringsperioden finner du her.