Planer Fredrikstad

På denne siden finner du dokumenter for kommunedelplan for nytt dobbeltspor Seut-Grønli-Rolvsøy, og riksvei 110 Simo-St.Croix.

Bane NOR og Statens vegvesen har utredet ulike løsninger for veg og bane på strekningen Seut-Rolvsøy.

Les om Bane NORs anbefaling her. Les om Statens vegvesen sin anbefaling her. Under finner du aktuelle utredninger og rapporter.

 

Forslag til kommunedelplan Seut-Rolvsøy

Planbeskrivelse

Vedlegg til planbeskrivelse

Måloppnåelse og anbefaling

Plankart

Planbestemmelser

Illustrasjonshefte

 

Utredningsmateriale

Teknisk hovedplan

Samfunnsøkonomisk analyse:

Prissatte konsekvenser

Landskapsbilde

Nærmiljø og friluftsliv

Kulturmiljø (les egen sak om rapporten her).

Naturmangfold

Naturressurser

 

Andre fagutredninger og rapporter:

Byutvikling

Lokal og regional utvikling

Trafikk

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Miljøbudsjett bane

Miljøbudsjett veg

Fagnotat om anleggsgjennomføring

Fagnotat støy med vedlegg 1 (støysone kart 4 m) og vedlegg 2 (støysonekart 1,5 m)

Fagnotat vibrasjoner og strukturlyd

Fagnotat om luftforurensing

Fagnotat vann og avløp

Fagnotat geoteknikk

Ingeniørgeologisk rapport

Miljøgeologi fase 1 rapport

Notat vedrørende fotgjengerfelt, vegalternativ 3 Grønli

Rapport: Muligheter for kostnadsoptimalisering av vegalternativene