Rolvsøy-Klavestad: Bane NOR presenterte anbefalte alternativer for bystyret

I dag orienterte Bane NOR bystyret i Sarpsborg om hvilke alternativer for nytt dobbeltspor som bør planlegges videre. Utredningene har vist at det er svært store kostnadsforskjeller mellom alternativene fra Rolvsøy til Borg bryggerier.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Nytt dobbeltspor mellom Fredrikstad og Sarpsborg skal gi flere avganger, kortere reisetid og færre forsinkelser på Østfoldbanen. For å få flest mulig reisende skal dobbeltsporet innom byene. Sentralt plasserte jernbanestasjoner bidrar til utviklingen av moderne knutepunkter og et levende bysentrum med butikker, boliger, kafeer og arbeidsplasser.

Bane NOR har den siste tiden jobbet med omfattende utredninger av tekniske løsninger og konsekvenser. I dag fikk politikerne i Sarpsborg en gjennomgang av hvilke konsekvenser alternativene vil ha for samfunn og miljø. Bane NOR viser også forskjellen mellom alternativene, og hvilke alternativer prosjektet totalt sett mener er best*.

Presentasjonen fra møtet finner du nederst i denne saken. Saken oppdateres.

Rolvsøy-Borg bryggerier: Anbefaler det søndre alternativet
På strekningen fra Rolvsøy til Borg bryggerier er det utredet fem alternativer i tre ulike korridorer: en nordre (4b), en midtre (5c) og en søndre (1a) korridor. Den midtre og søndre korridoren er lik frem til Yven hvor de skiller lag.

I den nordre og den midtre korridoren er det utredet både høy løsning (bru og betongkonstruksjon) og lav løsning (nedgravd tunnel) fra Tunejordet til Borg bryggerier. Det søndre alternativet er utredet i høy løsning med bru og betongkonstruksjon over bakken.

- For begge tunnelalternativene fra Tunejordet til Borg bryggerier må man grave seg ovenfra og ned, for så å bygge lokk over jernbanen igjen etterpå. Alternativene i nordre og midtre korridor er så mye som 4 til 8 milliarder dyrere enn det søndre alternativet, som er billigst. Vi anbefaler derfor at vi går videre med det søndre alternativet (1a), sier prosjektleder Alf Louis Solvang.

Utfordrende alternativ for Sarpsborg
Det sørligste alternativet scorer nest dårligst på vurderingen av ikke-prissatte konsekvenser. Dette er blant annet konsekvenser for landskap, kultur og natur. Alternativet har for eksempel negative konsekvenser for landskapsbilde ved Rolvsøy, Greåker fort og på strekningen Alvim-Tune-Borg bryggerier. Når det gjelder klimagassutslipp scorer det søndre alternativet best ettersom utslippene er minst.

- På grunn av de store kostnadsforskjellene, og at forskjellen i de andre konsekvensene for miljø og samfunn er begrenset, kommer søndre alternativ best ut i den samfunnsøkonomiske rangeringen. Vi vet at dette alternativet er vanskelig og dårlig likt i Sarpsborg, men her er kostnadsforskjellene så store at vi ikke kan anbefale noen av de andre alternativene, sier Solvang.

Bane NOR fraråder å bygge de nordlige og midterste alternativene på grunn av de høye kostnadene.

- Det betyr at vi vil fremme innsigelse til de andre alternativene dersom de legges på høring, forteller Solvang.

Borg bryggerier-Klavestad: Anbefaler alternativ Midt-7
Mellom Borg bryggerier og Klavestad er det utredet to alternativer for nytt dobbeltspor: alternativ «Midt» og alternativ «Nord for Olavsvollen». I tillegg er det utredet to alternativer for ny fylkesvei 118 for hvert banealternativ, og løsninger for riksvei 111 ved Hafslund. Felles plan for veg og bane omfatter området mellom Sarpsborg stasjon og Hafslund. Arbeidet er utført i tett samarbeid mellom Bane NOR, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen.

 Bane NOR og administrasjonen i Sarpsborg kommune er enige om at Midt-7 bør legges til grunn for videre planlegging. Hvis flere alternativer skal ut på høring foreslår partene at dette er Midt-10 og NFO-9.

Jernbanealternativ Midt kombinert med vegalternativ 7, kommer best ut i den samfunnsøkonomiske analysen. Alternativet er noe billigere enn de øvrige alternativene, og det har minst negative konsekvenser for miljø og samfunn (ikke prissatte konsekvenser), Alternativet medfører imidlertid at arbeiderboligene Tarris må rives.

Alternativet Nord for Olavsvollen vurderes som en dårligere og mindre fleksibel løsning for jernbanen. Det er også knyttet større usikkerhet til håndtering av forurensede masser.

- Undersøkelser har vist at det er mer forurensede masser i bakken i alternativet Nord for Olavsvollen, enn for alternativet Midt. Vi er i gang med flere undersøkelser for å lære mer om disse massene og hvordan de eventuelt må håndteres under bygging og lagring, forteller Solvang.

- Vurderingen så langt er at vi kan akseptere alternativet Nord for Olavsvollen. Men vi må ta et stort forbehold om at vi ikke avdekker at miljørisikoen eller kostnadsforskjellen blir for stor. Hvis kostnader eller risiko øker, kan Bane NOR fremme innsigelse til dette alternativet, sier Solvang.

Svært dårlige grunnforhold og kostbare løsninger
Prosjektleder Alf Louis Solvang fortalte politikerne at selv om Bane NOR har funnet frem til gjennomførbare alternativer, medfører svært dårlige grunnforhold og tett bebyggelse at løsningene blir kompliserte og veldig kostbare.

- Det er kjent at det er vanskelige grunnforhold i Østfold. Omfattende undersøkelser har vist at forholdene stedvis er enda verre enn det som har vært kjent. Enkelte steder har vi boret 130 meter uten å finne fjell. At det er mer leire og dypere til fjell, er en av hovedårsakene til at kostnadene øker, sier Solvang.

Samtidig som Bane NOR jobber for fullt for å gjøre ferdig arbeidet med kommunedelplanen, jobbes det med å gjøre løsningene bedre og billigere.

- Vi må gå nøye gjennom både de tekniske løsningene og omfanget i prosjektet. Det kan for eksempel være aktuelt å se om vi kan klare oss med færre spor inne på Sarpsborg stasjon, samtidig som at vi opprettholder en god og fremtidsrettet løsning, sier Solvang.

I løpet av juni skal Bane NOR sende en anbefaling til Jernbanedirektoratet om hvilken utbyggingsrekkefølge fra Haug til Klavestad som gir mest jernbane for pengene, og tidligst mulig forbedring av togtilbudet.

Samferdselsprosjekter prioriteres gjennom Nasjonal transportplan og de årlige statsbudsjettene. Det er dermed opp til Storting og regjering å beslutte hva som skal bygges og når.

Høringsperiode starter trolig i desember 2019

Alle rapporter skal legges ut på Bane NORs nettsider fortløpende i mai og juni. I juni skal Bane NOR og Sarpsborg kommune sende et felles saksfremlegg til Bypakke Nedre Glomma for politisk behandling. Materialet skal etter planen legges på høring i slutten av desember 2019. I høringsperioden kan alle som vil sende innspill til planene. Alle innspill blir lest og kommentert av Bane NOR i samarbeid med Sarpsborg kommune. Planen er at bystyret kan gjøre sitt endelige vedtak i slutten av 2020.

Les hele begrunnelsen i anbefalingsdokumentet som ligger her.