Fredrikstad: Bane NORs anbefaling for nytt dobbeltspor er klar

Bane NOR og Statens vegvesen er ferdige med utredningene for nytt dobbeltspor og vei på strekningen Seut-Rolvsøy. Utredningsmaterialet er nå sendt til Fredrikstad kommune for videre behandling. Planen skal legges på høring i slutten av 2019.

InterCity-satsingen skal gi et nytt og bedre togtilbud til de reisende med kortere reisetid, flere avganger og færre togforsinkelser. Siden 2016 har Bane NOR utredet alternative løsninger mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Nå er anbefaling for nytt dobbeltspor på strekningen fra Seut til Rolvsøy klar.

- For strekningen mellom Kiæråsen og Rolvsøy godsterminal anbefaler Bane NOR alternativet med lang tunnel gjennom Kiæråsen til nord for Gamle Glemmen kirke. Dette alternativet er totalt sett best med lavere kostnad og færrest ulemper for miljø og samfunn, sier prosjektleder Alf Louis Solvang.

Bane NOR anbefaler ikke alternativet over Lisleby. Alternativet er dyrere og har flere negative konsekvenser for kulturmiljø, nærmiljø- og friluftsliv, og naturressurser i området.

Nye Fredrikstad stasjon skal ligge på Grønli. Her det utredet to forskjellige baneløsninger og tre vegløsninger for ny riksvei 110 Simo-St.Croix.

- Alternativene for jernbanen mellom Seut-Grønli-Kiæråsen er ganske like, og vi vil kunne bruke elementer fra begge alternativer videre. Vi anbefaler den nordligste løsningen som ligger litt lavere i terrenget. Denne har mindre komplisert anleggsgjennomføring, kortere byggetid og lavest kostnad, forteller Alf Louis Solvang.

Alternativ for veg anbefales senere
Statens vegvesen og Bane NOR har foreløpig ikke konkludert med hvilket alternativ for ny riksvei 110 som skal anbefales. Årsaken er at grunnforholdene har større betydning for valg av vegløsning enn for jernbanen.

- Vegløsningene er forskjellige, og varierende grunnforhold gir her større utslag på valg av byggemetode og samlede kostnader. Vi trenger derfor noe mer tid på å vurdere utredningene før vi kan fremme en anbefaling, forteller fungerende seksjonssjef Siri Rolland i Statens vegvesen.

Anbefaling av alternativ for vegløsning vil foreligge før forslaget til kommunedelplan legges ut til offentlig høring.

Høringsperiode neste år
Bypakke Nedre Glomma og Fredrikstad kommune skal i tiden fremover vurdere og behandle planen før den kan legges ut på høring til sommeren. I høringsperioden kan alle som ønsker det komme med innspill til planene.

- I høringsperioden skal vi invitere til åpent informasjonsmøte. Men før den tid skal vi ha en åpen kontordag nå i desember. Da kan folk komme innom og stille oss spørsmål, opplyser Solvang.

Åpen kontordag holdes onsdag 12. desember, fra kl. 12-18 på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Under ser du en oversikt over videre prosess frem til mulig vedtak på planen i bystyret i 2020.

Rapportene finner du på denne siden.

Illustrasjoner planleggingsfaser ORG2_nett.jpg