Ny rapport beskriver alternativer mellom Fredrikstad og Sarpsborg

Med bakgrunn i fastsatt planprogram er det gjennomført en optimalisering av alternativer for veg og bane i Fredrikstad og Sarpsborg. Hensikten er å klargjøre hvilke alternativer som legges til grunn for videre utredning.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Kryssinga av Glomma er noe av det politikerne må ta stilling til i samarbeid med de andre aktørene. Rapporten diskuterer dette uten å gi noen konkret anbefalinger.

Bane NOR planlegger som kjent dobbeltspor for jernbane på InterCity-strekningen mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

Med bakgrunn i fastsatt planprogram av de respektive bystyrer, er det gjennomført en optimalisering av alternative traseer for nytt dobbeltspor mellom Seut og Klavestad. Samtidig har det vært sett på ulike løsninger for riksveg 110 gjennom Fredrikstad sentrum, og fylkesveg 118 med ny bru over Glomma i Sarpsborg. For å sikre en helhetlig løsning i disse områdene er det etablert felles planlegging med henholdsvis Bane NOR og Statens vegvesen i Fredrikstad, og Bane NOR og Sarpsborg kommune i Sarpsborg. Slik felles planlegging av veg og bane skal sikre helhetlige og gode løsninger - og gi grunnlag for god byutvikling.

Hensikten med denne optimaliseringsrapporten, som du finner vedlagt nederst på siden, er å gi forslagsstillerne et beslutningsgrunnlag for å fastsette hvilke alternativer som skal legges til grunn for videre planlegging, men også utredning av konsekvenser. Rapporten er skrevet som et teknisk grunnlagsmateriale med skissering av ulike løsninger. Rapporten er uten anbefalinger. På et senere tidspunkt vil det bli lagt ut en egen sak som beskriver hvilke alternativer som tas med videre.

Arbeidet er utført av 2G, som er et "Joint Venture" mellom COWI og Multiconsult, med LPO-arkitekter og NIKU som underkonsulenter.