Gode innspill til utforming av nye Sarpsborg stasjon

Tre uavhengige rådgiverteam har sett på hvilke muligheter som åpner seg når nye Sarpsborg stasjon skal formes. Innspillene er evaluert for å vurdere hvilke ideer som bør tas med videre i planleggingsarbeidet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjon av Sarpsborg stasjon. Utkast til skisse fra arkitektfirmaet White.

Mulighetsstudien er finansiert av en samarbeidsgruppe bestående av Bane NOR, Sarpsborg kommune, Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune. Formålet med arbeidet har vært å belyse hvordan stasjon, vei og by kan knyttes sammen for å skape et velfungerende knutepunkt og et attraktivt byområde. 

De tre teamene har jobbet tverrfaglig med kompetanse innenfor arkitektur, landskapsarkitektur, trafikkplanlegging og kulturminner. Samarbeidsgruppen er godt fornøyd med kvaliteten på innspillene som har kommet. 

- Dette er gode innspill som vi tar med oss i det videre planarbeidet. Alle innspillene viser at det er et stort potensial for å skape et vellykket møte mellom stasjon og sentrum i Sarpsborg. Arbeidet har også synliggjort hvor viktig det er at vi samarbeider tett hele veien slik at vi finner helhetlige og gode løsninger for alle trafikantgrupper, sier planleggingsleder Alf Louis Solvang.

Innspillene er nå evaluert og samarbeidsgruppen har kommet frem til en felles anbefaling om hvordan innspillene bør tas med i det videre planarbeidet. Her er noen av anbefalingene: 

  • Det er først og fremst viktig å styrke dagens sentrum. Bidragene viser et godt potensiale for fortetting og utvikling innenfor eksisterende bystruktur.
  • Teamenes sammenfallende idé om å etablere en ny plass i tiknytning til ny stasjon bør tas med inn i videre planer.
  • Løsninger som krysser stasjonsområdet fra sørsiden med videre forbindelse mot Glengshølen/Opsund og samtidig gir adkomst til plattformene bør vurderes. Dette kan gi en ny forbindelse mellom sentrum/stasjonstorg og Glengshølen og Opsund. 

Hele anbefalingen kan du lese nederst på denne siden. Rådgiverteamenes bidrag finner du på denne siden.

De tre teamene har kun skissert noen av mulighetene for knutepunktet Sarpsborg stasjon. Konsekvenser som kostnader, grunnforhold, berørte boliger og anleggsgjennomføring er ikke vurdert i dette oppdraget. Dette er konsekvenser som skal belyses grundig fremover i arbeidet med kommunedelplan. Mer informasjon finner du her.