Dobbeltspor og bro over Sarpsfossen: anbefaler å utrede to alternativer videre

Bane NOR og Sarpsborg kommune har i samarbeid med Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune sett på fem forskjellige alternativer for nytt dobbeltspor i kombinasjon med ulike vegløsninger for å krysse Glomma i Sarpsborg.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjon av de fem alternativene som er vurdert på strekningen Borg bryggerier-Klavestad. Illustrasjon: Bane NOR

Bane NOR og Sarpsborg kommune har gjennomført en tilleggsutredning for kryssing av Glomma ved Sarpsfossen. Hensikten var å se på to muligheter for å legge jernbanetraseen nord for Olavsvollen, den ene over Opsund deponi. I utredningen vurderes også forholdet til kraftressursene i Sarpsfossen og hensynssonen rundt Borregaards industriområde.

Disse utredningene er et tillegg til det omfattende arbeidet som er gjort med å optimalisere de ulike alternativene for vei og bane.

Anbefaler to alternativer
På bakgrunn av tilleggsutredningene anbefales det nå å utrede to av alternativene videre. Dette er alternativene «nord for Olavsvollen/vegalternativ 9» og «midt/vegalternativ 7».

- Vi anser disse alternativene for å være realistiske og gjennomførbare. Alternativene berører ikke de synlige delene av Olavsvollen, som er et nasjonalt verdifullt kulturminne, forteller planleggingsleder Alf Louis Solvang i Bane NOR.

Solvang legger samtidig vekt på at det er svært utfordrende å planlegge jernbane i dette området som har både viktige kulturminner, utfordrende grunnforhold, et stort avfallsdeponi og næringsinteresser.

- Alternativ «midt» vil bety at arbeiderboligen Tarris må rives. Kulturminnemyndighetene har signalisert at det må ses på tiltak som kan bøte på dette, for eksempel ved at arbeiderboligen St. Olavs Vold på Borgarsyssel Museum rustes opp. Det blir også viktig å videreføre dialogen med kraftverkseierne i Sarpsfossen, sier Solvang.

For alternativet «nord for Olavsvollen» blir det særlig viktig å se på konsekvenser for miljø og gjennomføring i forbindelse med nærhet til deponiet samt hvilken innvirkning alternativet kan få for opplevelsen av Olavsvollen.

- Samtidig som det er svært utfordrende å planlegge og bygge jernbane i en by, må vi huske på hva vi får når prosjektet står ferdig: En moderne jernbane som gir store muligheter for utviklingen av Sarpsborg som by. Med reisetid på under én time til Oslo og kun syv minutter mellom Sarpsborg og Fredrikstad, åpner det seg mange muligheter for arbeid, næring, kultur og sentrumsutvikling, sier Solvang.

Du finner tilleggsutredningen nederst på denne siden.

- Ikke realistiske alternativer
Alternativene «Over Holmen», «Nord for Tarris» og «Syd for Tarris» anbefales ikke videreført.

- Disse alternativene anser vi ikke som realistiske. Vi har vurdert at de har alt for store konsekvenser for miljø, sikkerhet og kulturminner. Det er også stor usikkerhet knyttet til gjennomføring og kostnader, sier Alf Louis Solvang videre.

Dette er hovedårsakene til at alternativene ikke utredes videre:

  • Over Holmen: Alternativet anbefales ikke av miljøhensyn, i tillegg til usikkerheter omkring gjennomføring og kostnader.
  • Nord for Tarris: Alternativet anbefales ikke fordi det kommer i konflikt med de synlige delene av Olavsvollen.
  • Syd for Tarris: Alternativet anbefales ikke blant annet fordi det kommer lenger inn i hensynssonen til Borregaard/Kokeriet. Direktoratet for sikkerhet og beredskap har varslet innsigelse til alternativet.

Alternativet «Over Holmen» ble spilt inn som en mulighet for å øke avstanden til kulturminnene i området.

- Gjennom tilleggsutredningene har vi fått kunnskap om at det innebærer alt for stor miljørisiko både å bygge oppå deponiet, og å fjerne det. Dette gjør at vi sterkt fraråder alternativet. En rapport fra NGI viser at massene i deponiet ligger stabilt slik det gjør i dag. Borregaard har de siste 10 årene arbeidet med å sikre deponiet ved å lage grøfter rundt og tette overflaten, forteller Solvang.

Avfallet ligger derfor trygt under forutsetning av at det ikke graves i, eller belastes på annen måte. Les mer om vurderingene av «Over Holmen» i eget notat om alternativet og tilleggsutredningen.

Videre prosess
Denne uken orienteres styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma og formannskapet i Sarpsborg om utredningene. Styringsgruppa i Bypakka behandler saken 23. oktober. Den 16. november vil bystyret ta stilling til anbefalingene.

I konsekvensutredningen skal Bane NOR og Sarpsborg kommune se på hvilken innvirkning alternativene har på miljø og samfunn, og vurdere om linjene bør justeres.

Fortsatt tidlig i planleggingen
Arbeidet er fortsatt i tidlig fase. Konsekvensutredningen vil være et grunnlag for å anbefale en korridor for jernbanen og ny fylkesveg på strekningen.

- Vi forstår at mange sitter med detaljerte spørsmål, spesielt de som kan bli direkte berørt av utbyggingen. Vi må imidlertid arbeide videre før vi vet hvilken korridor som er den beste, sier Solvang.

Hvis du tror du kan bli berørt og ønsker mer informasjon, kan du lese mer om grunnervervsprosessen her.