Hvordan kan Sarpsborg stasjon og byområdet rundt utvikles til et attraktivt knutepunkt?

Det var spørsmålet da Jernbaneverket i samarbeid med kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen gjennomførte tre parallelle oppdrag om utvikling rundt jernbanestasjonen i Østfold.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

InterCity-prosjektet i Jernbaneverket ser på denne type mulighetsstudier som et nyttig verktøy i arbeidet med å utvikle stasjonsprosjekt som del av attraktive knutepunkt.  Parallelloppdraget støttes med Bypakke Nedre Glomma-midler, som også Statens vegvesen er en del av.

Tre team har i drøye to måneder jobbet uavhengig av hverandre med hver sin mulighetsstudie. Oppgaven har krevd en tverrfaglig tilnærming, og teamene har stilt med arkitekt, landskapsarkitekt, kulturminnefaglig og trafikkfaglig kompetanse. Disse har deltatt:

Team Dyrvik (Norge): Norsam as/SLA/Civitas/Dyrvik arkitekter
Team White (Sverige): Tyrens/Trivector/White arkitekter
Team Gottlieb Paludan (Danmark): Rambøll/ Gottlieb Paludan arkitekter

Sarpsborg på kveldstid. For full størrelse kan du laste ned bildefil GOTTLIEB_Sarpsborg_Fugleperspektiv i nettsaken.

Verdifulle ideer og innspill
En vellykket knutepunktutvikling forutsetter at stasjonen og byen forbindes på en god måte. Et attraktivt knutepunkt skal være lett å komme til, og det skal være mulig å utføre andre hverdagslige gjøremål i stasjonens umiddelbare nærhet. Det må derfor være gode løsninger for gang-/sykkel- og kollektivtrafikk fram til stasjonen. Videre må ny bebyggelse og nye byrom vokse fram, og gi grunnlag for økt liv og aktivitet.  Det vil styrke dagens sentrum, og det vil gjøre det mer hensiktsmessig å reise med tog. Hensikten med parallelloppdraget er å få frem ulike ideer og forslag til et godt, robust og gjennomførbart byplangrep, som binder sammen sentrum og stasjonen– slik at resultatet blir et velfungerende transit- og møtepunkt.

Prioriterer myke trafikanter 
InterCity-satsningen skal bidra til at flere velger å reise kollektivt, sykle og gå. Dette er bestillingen fra Stortinget. Alle teamene viser løsninger som skaper gode forbindelser til sentrum og prioriterer myke trafikanter og kollektivreisende.

Illustrasjon av Sarpsborg stasjon. Utkast til skisse fra arkitektfirmaet White. For full bildestørrelse kan du laste ned JPG-fil White_Sarpsborg_stasjon fra nettsaken.

Oppdragsgiverne er godt fornøyd med kvaliteten på det innleverte materialet.

- Aktørene i samarbeidsgruppen er enige om at dette er interessante og nyttige innspill som vi skal ta med oss videre i planarbeidet, sier Marianne Hermansen, leder av InterCity-prosjektets enhet for plan, arkitektur og knutepunktutvikling,

De tre teamene har skissert muligheter for utvikling av knutepunktet Sarpsborg. Kommunen vil gjennom sitt pågående sentrumsplanarbeid gjøre vurderinger om hvordan de ønsker at byen skal utvikles mot stasjonen. Jernbaneverket vil i sitt InterCity-planarbeid søke løsninger for stasjonen som møter dette på en god måte.

Parallelloppdragene stilles ut i servicetorget på Rådhuset i Sarpsborg fram til 3. november.

Veien videre
Parallelloppdraget er ingen konkurranse og det kåres ingen vinner. Samarbeidsgruppen skal i de kommende månedene gjøre en faglig vurdering av bidragene. Deretter kommer en anbefaling til hvordan løsninger og ideer kan tas med i videre planarbeid. Eksempel på det er kommunens sentrumsplan, Jernbaneverkets InterCity-satsing, og samarbeidsprosjekt i Bypakke Nedre Glomma om det fremtidige gang-, sykkel og busstilbudet. Arbeidet vil bli dokumentert i en felles evalueringsrapport som etter planen skal publiseres i desember.

Illustrasjon av gatekart fra Sarpsborg foreslått av arkitektfirmaet Dyrvik. For full størrelse kan du laste ned filen DYRVIK_Sarpsborg_gatekart