Vil foreta flere grunnundersøkelser

Bane NORs utbyggingsprosjekt for dobbeltspor Haug-Seut har behov for nye undersøkelser på traséen mellom Haug og Seut.

Bane NOR vil ha mest mulig jernbane for pengene og må derfor også vurdere strekningen for prosjektet dobbeltspor Haug-Seut på nytt. Målet er å finne en løsning med mindre behov for tiltak, som blir billigere. Illustrasjon: Bane NOR

I et brev til de to berørte kommunene, Fredrikstad og Råde, forklarer Bane NOR hva som nå er nødvendig å gjøre i utbyggingsprosjektet Haug-Seut, og hvorfor.

– Vi har behov for flere undersøkelser ute i felt, mellom Haug og Seut, sier Bane NORs prosjektsjef for Haug-Seut, Adler Enoksen.

Mer jernbane for pengene
Han forklarer at planarbeidet for strekningen Haug-Seut har avdekket betraktelig høyere kostnader enn forutsatt for det valgte alternativet i planprogrammet. Bane NOR vil ha mest mulig jernbane for pengene og må derfor også vurdere strekningen for prosjektet dobbeltspor Haug-Seut på nytt.

Analyser avdekket større omfang
– En av årsakene til kostnadsøkningen er behovet for tiltak mot dårlige grunnforhold. Det er tidligere avdekket stor utbredelse av kvikkleire i området, dette har man hatt kunnskap om lenge, men Bane NORs nye analyser viser at omfanget er enda større enn tidligere undersøkelser har vist. Det krever svært kostbare tiltak for å forsterke grunnen – og gjør at vi vil ut og gjøre flere undersøkelser på strekningen mellom Haug og Seut, også steder vi ikke har vært tidligere, sier Enoksen.

Målet er å finne en løsning med mindre behov for tiltak, som blir billigere.

Bane NOR forsikrer om at grunneiere som berøres vil bli kontaktet i forkant, og det understrekes at god dialog med innbyggerne langs traseene er viktig for Bane NOR.

– Det er for tidlig å si hva de nye undersøkelsene kan føre til, det må Bane NOR komme tilbake til når resultatene foreligger og er analysert, sier prosjektsjefen.

Prosjektet har nå opprettet siden "Nytt dobbeltspor Haug-Seut" på Facebook, for å gjøre oppdateringer i prosjektet tilgjengelig også her.