Om InterCity

Bane NOR er i gang med å planlegge og bygge for et bedre togtilbud mellom byene på Østlandet. Innen 2034 skal vi bygge dobbeltspor for hastigheter opp mot 250 km/t mellom Oslo og Lillehammer, Halden, Porsgrunn og Hønefoss. Satsingen, som inkluderer 25 stasjoner og 270 km med nytt dobbeltspor, skal gi halvannen million innbyggere raskere reiser og flere avganger.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

InterCity gir effektiv og miljøvennlig transport og vil gjøre det enklere å bo og jobbe der man vil, og tar dermed noe av presset fra Oslo-området. Foto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket.

Det er ventet en betydelig befolkningsvekst på Østlandet frem mot 2040. Behovet for persontransport vil øke. Fra før er kapasiteten allerede tidvis sprengt på flere av våre største veier og jernbanestrekninger. Derfor trenger vi miljøvennlige, raske og arealeffektive kollektivløsninger.

Satsing på kollektivtrafikk
Bane NOR planlegger og bygger på bestilling fra Stortinget som har vedtatt Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029. Nasjonal transportplan beskriver hvordan InterCity-satsingen skal bidra til å nå følgende mål:

  • Veksten i persontransport byområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange.
  • Nullvekst i persontransport med bil, for å legge til rette for god fremkommelighet og effektiv utnyttelse av transportkapasiteten, samt redusere klimagassutslipp, NOx-utslipp og partikkelforurensning.
  • Boliger, kontorer, handel og service legges ved kollektivknutepunkt, slik at flere finner det enkelt og attraktivt å reise kollektivt.
  • Mer gods fra vei til sjø og bane.

Sentrale stasjoner gir mest nytte
InterCity-satsingen skal gi et togtilbud som gjør det lettere å bo i en by og jobbe i en annen. På denne måten utvides bo- og arbeidsmarkedet på Østlandet og noe av presset på Oslo-området dempes.

For at flest mulig skal få størst mulig nytte av InterCity-satsingen er det avgjørende at jernbanestasjonene ligger sentralt i byene. De reisende må kunne komme seg enkelt til og fra stasjonen med buss, til sykkel eller fots. Toget skal være tilgjengelig for alle, også for de som ikke kjører bil.

InterCity-stasjonene skal være et godt knutepunkt for kollektivtrafikken og bidra til fremveksten av nye boliger, arbeidsplasser, handel og kulturtilbud. Bane NOR legger derfor vekt på at de nye InterCity-stasjonene skal lokaliseres slik at de blir et godt utgangspunkt for lokal knutepunkt- og byutvikling.

Trinnvis utbygging
Planleggingen og utbyggingen av InterCity-strekningene skjer i flere trinn, «innenfra og ut». Det vil si at strekningene nærmest Oslo i hovedsak bygges ut først. Hensikten er å gi flest mulig reisende et bedre togtilbud så raskt som mulig. Samtidig får alle reisende på strekningen nytte av den kortere reisetiden etter hvert som strekningene bygges ut.

Handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029 legger opp til følgende utbyggingsrekkefølge av dobbeltspor som skal gi et nytt og bedre togtilbud til:

  • Tønsberg i 2025
  • Hamar (Åkersvika) i 2026
  • Sarpsborg innen 2029
  • Hønefoss (Ringeriksbanen) i 2029 

For ytre InterCity beskriver Nasjonal tranportplan 2018-2029 utbygging til:

  • Porsgrunn (Eidanger) i 2032
  • Halden og Lillehammer i 2034