Om InterCity

Bane NOR planlegger og bygger for et bedre togtilbud mellom byene på Østlandet. Satsingen skal gi kortere reisetid og flere avganger mellom Oslo og byene i intercitytriangelet.

InterCity gir effektiv og miljøvennlig transport og vil gjøre det enklere å bo og jobbe der man vil, og tar dermed noe av presset fra Oslo-området. Foto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket.

Det er ventet en betydelig befolkningsvekst på Østlandet frem mot 2040. Behovet for persontransport vil øke. Fra før er kapasiteten allerede tidvis sprengt på flere av våre største veier og jernbanestrekninger. Derfor trenger vi miljøvennlige, raske og arealeffektive kollektivløsninger.

I Nasjonal transportplan (NTP) 2023 – 2033 prioriterer regjeringen å fullføre indre del av InterCity til Hamar, Tønsberg og Moss. Det legges opp til å sette i gang elleve nye effektpakker, som gir tilbudsforbedringer for både person- og godstransport. Effektpakkene gir økt frekvens inn og ut av Trondheim, Oslo, Bergen og Stavanger. I tillegg vil enkelte store prosjekter som Arna–Stanghelle på Vossebanen og Stokke–Sandefjord på ytre InterCity prioriteres i første seksårsperiode.

For mer informasjon se våre nettsiden om NTP. Se også Regjeringens nettsider om NTP.

Mer på skinner setter mindre spor

Transportsektoren står for 30% av klimagassutslippene i Norge. Det er viktig å redusere utslipp fra alle deler av transportsektoren. Jernbanetransport er den mest effektive, sikre og miljøvennlige transportformen vi har med kun 0,3 prosent klimagassutslipp. Den legger dessuten beslag på mindre areal enn veier, og knytter bo- og arbeidsmarkeder sammen med miljøvennlig transport. Teknologiutviklingen og utbygging av knutepunkt på og rundt stasjonene forsterker dette. Derfor er jernbanen en sentral del av løsningen for å nå målene om å redusere klimagassutslippene.