Slik er den nye Lysaker stasjon

Jernbaneverket har bygd ny Lysaker stasjon med fire spor til plattform og ny kollektivterminal. Utbyggingen gir bedre og mer pålitelig togtilbud, lettere overgang til annen transport og en moderne stasjon med høy standard. Offisiell åpning av stasjonen var 1. september 2009.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Lysaker stasjon er et regionalt kollektivknutepunkt med om lag 25.000 arbeidsplasser innen en radius av 800 meter fra stasjonen. Flere tusen nye arbeidsplasser og boliger er under planlegging i stasjonens nærområde.

Lysaker er blant landets største jernbanestasjoner målt i antall passasjerer, og daglig stopper 1400 busser nær stasjonen.

Utbyggingen innebærer en samordnet løsning for jernbane, busser og annen kollektivtrafikk, næringsvirksomhet og lokalveinett.

Dette er bygd

Parsellen Lysaker stasjon er 1,2 km lang. Den starter ca. 300 meter øst for Lysakerelva og fortsetter fram til ca. 300 meter vest for Vollsveien bru.

Stasjonen er fullstendig ombygd, med fire spor og to nye plattformer. Et 18 meter bredt gjennomgående gangstrøk under sporene gir god tilgjengelighet til stasjonen. Fra gangstrøket fører heiser, ramper, trapper og rulletrapper opp på plattformene.

I gangstrøket er det venterom med billettautomater, oppbevaringsbokser og toaletter, samt fem lokaler som leies ut til handelsvirksomhet.

Nord for stasjonen er det bygd et nytt atkomsttorg med drosjeholdeplass og plass for av- og påstigning. Fra Lysaker torg (lokket over E18) er det bygd en ny atkomst med trapper og ramper ned til bussterminalen og stasjonsområdet. Samtidig er Lysakerlokket over E18 noe utvidet.

Det er bygd ny jernbanebru over Lysakerelva, parallelt med den gamle steinhvelvbrua fra 1915. Den 110 meter lange nybrua på nordsiden er tilpasses den gamle, som er et verneverdig kulturminne. Samtidig er den gamle brua forlenget på Lysakersiden.

Brua over sporene i Vollsveien er erstattet med en ny 50 meter lang ståbjelkebru, og Vollsveien er lagt om på en strekning sør for brua.

Det er også gjort en standardheving av bussterminalen på sørsiden av stasjonen. Arbeidet med bussterminalen og brua i Vollsveien utføres av Jernbaneverket med økonomisk bidrag fra Statens vegvesen.

Framdrift

Det første anleggsarbeidet startet i Vollsveien i januar 2006. Omleggingen av veien og den nye brua ble avsluttet i desember 2006.

Ombyggingen av selve stasjonsområdet startet for fullt i mai 2006. Først ble det bygd to nye spor og ny plattformen på nordsiden av stasjonen. Sommeren 2007 ble togtrafikken flyttet til de nye sporene, slik at ombyggingen kunnen starte på sydsiden.

I løpet av 16 togfrie dager sommeren 2009 ble også de to sydlige sporene koblet inn. Stasjonen ble tatt i bruk mandag 3. august 2009.

Total kostnad for alle gjennomførte arbeider beløper seg til ca. 1,2 milliarder kroner.