Hvordan leser du en reguleringsplan?

En reguleringsplan består av mange dokumenter, men de viktigste dokumentene er planbeskrivelsen, plankartet og reguleringsbestemmelsene. Her er en forklaring på hva de ulike hoveddokumentene inneholder og hvordan du best leser dem.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Planbeskrivelsen er et tekstdokument som forteller hva som er hensikten med planen. Den beskriver tiltakets formål, hovedinnhold og virkninger. Beskrivelsen skal være så utfyllende at man forstår begrunnelsene for løsningene som er valgt.

Konsekvensutredningen (KU) er en del av planen og gjør rede for konsekvensene av planen. Målet er at alle konsekvenser av tiltaket skal være synlig før det blir tatt en beslutning om at det skal bygges. Konsekvensutredningen er delt i to:

  1. Prissatte tema: Her blir det gjort kost-/nyttevurderinger som er viktige for å beregne samfunnsøkonomien i prosjektet.
  2. Ikke-prissatte tema: Naturressurser, kulturmiljø, naturmangfold, landskapsbilder, nærmiljø/friluftsliv, lokale/regionale virkninger og trafikantnytte.

Plankart

Plankartet viser hvilke areal som kan brukes til hva. Ulike farger markerer ulike typer hovedkategorier for bruk av arealene:

  1. Bebyggelse og anlegg
  2. Samfunnsanlegg
  3. Grønnstrukturer/teknisk infrastruktur
  4. Forsvaret
  5. Landbruk/natur/friluftsområder
  6. Bruk/vern av sjø/vassdrag

Disse seks kategoriene kan igjen deles inn i underformål. Du kan også se markeringer av hvilke områder som er regulert under og over bakkenivå, og soner der det er restriksjoner som har betydning for hva arealet kan brukes til. Det siste kalles hensynssoner og sier noe om hvilke hensyn som må tas.

Du finner alle tegnforklaringene til venstre på kartet. Dersom du finner flere kart over samme kartutsnitt er dette fordi det i området er regulert både på bakkenivå (vertikalnivå 2 - eks. veger, kryss, gang- og sykkelstier), under bakkenivå (vertikalnivå 1 - eks. tunneler) og kanskje også over bakkenivå (vertikalnivå 3 - eks. bruer) . 

Plankartet har en oversikt som viser nummerering av de ulike områdekartene. Her kan du enkelt lete deg fram til kart over det eller de områdene du er interessert i. Hvert enkelt områdekart har kartnummer og områdeangivelse nederst i venstre hjørne. Eksempel: Kart 11 av 31 - Kleivstua.

For å lese plankartet må du se det i sammenheng med reguleringsbestemmelsene. Plankartet er et juridisk bindende dokument, noe som innebærer at det ikke kan endres uten at det må gjennom en ny planprosess.

 

Reguleringsbestemmelsene

Reguleringsbestemmelsene er juridisk bindende og sier noe om hva slags bestemmelser som gjelder for det enkelte areal. Typiske reguleringsbestemmelser er utnyttelsesgrad på tomter, regulering av byggehøyder og typer bygg. Langs offentlig veg og jernbane er det typisk knyttet bestemmelser til avkjørsler, byggegrenser og grenseverdier for støy og luftforurensing.

 

I tillegg til planbeskrivelsen, plankartet og reguleringsbestemmelsene består reguleringsplanen av et utall andre dokumenter, deriblant fagrapporter, temarapporter, analyser, detalj- og tekniske planer, ulike typer tegninger og kart. 

.