Ringeriksbanen og E16 - fellesprosjektet

Fra 1. august 2021 overtok Nye Veier ansvaret for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 mellom Skaret og Hønefoss.
Her vil du etter hvert finne aktuell informasjon om prosjektet.

Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med nærmere en time. Samtidig kuttes reisetiden med Bergensbanen like mye. Det skal også bygges ny firefelts europaveg som sammen med dobbeltsporet jernbane vil knytte Ringeriksregionen tett opp mot Osloregionen og gi et felles bo- og arbeidsmarked. 

Ringeriksbanen er en del av Bane NORs InterCity-satsning, som skal gi en effektiv og miljøvennlig transport og et togtilbud som gjør det lettere å bo i en by og jobbe i en annen. 

Illustrasjonen viser hvordan området på Sundvollen er planlagt, med utfylling, ny togstasjon og ny firefelts europaveg over Kroksund.

Illustrasjonen viser hvordan området på Sundvollen er planlagt, med utfylling, ny togstasjon og ny firefelts europaveg over Kroksund.
Planlegging
40
km
Dobbeltsporet jernbane Sandvika - Hønefoss
15
km
Ny firefelts E16 mellom Høgkastet og Hønefoss
2022
år
Målsatt byggestart
250
km/t
Ringeriksbanen skal planlegges for 250 km/t
InterCity
Del av InterCity- satsingen
1909
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2029
 • Bergensbanen åpnes. Midlertidig knyttes banen til Gjøvikbanen om Roa.
 • 30.august: Samferdselsdepartementet gir Jernbaneverket og Statens vegvesen i oppdrag å planlegge Ringeriksbanen og E16.
 • April: Regjeringen beslutter linje over Helgelandsmoen
 • Prosjektorganisasjon opprettes
 • 10. november: Planprogrammet legges ut til høring
 • 10. januar: Høringsfrist planprogrammet
 • Arbeid med reguleringsplanen
 • 4. september: Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsatte planprogrammet
 • Oktober: Jernbanedirektoratet anbefaler ikke stasjon ved Avtjerna
 • 9. februar: Forslag til reguleringsplan sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • 19. april: Forslag til reguleringsplan legges ut på høring
 • 24. juni: Høringsfrist for forslag til reguleringsplan
 • November 2018 - januar 2019: Nye høringer i forbindelse med endringer i reguleringsplanen
 • 20. mai 2019: Oversendelse av endelig forslag til reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet
 • 27. mars 2020: Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtar den statlige reguleringsplanen.
 • I 2022 er det planlagt byggestart
 • Ferdigstillelse av prosjektet er planlagt til 2029