InterCity

Nasjonal Transportplan 2014-23 legger opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved Fredrikstad skal være ferdig utbygd innen 2024. Utbyggingen skal videreføres til Lillehammer, Skien og Halden i 2030.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

InterCity-satsingen skal gi de reisende et bedre togtilbud med kortere reisetider og flere avganger. Foto: Hilde Lillejord

De 230 kilometerne av InterCity-nettet som ikke er bygget ut eller er under bygging, skal planlegges. InterCity-prosjektet skal sørge for at den nye banen: 

  • legger til rette for et tilbud som møter etterspørselen etter transport i takt med befolkningsveksten.
  • gir korte reisetider, hyppige avganger og god regularitet.
  • bidrar til utviklingen av en flerkjernestruktur langs strekningene og avlastning av Oslo-området.
  • utvikles med velfungerende knutepunkter, og at samarbeidet med de andre aktørene i byene bidrar til at flest mulig får nytte av satsingen.
  • har nok kapasitet til å frakte mer gods på tog.

Kartene nedenunder viser hele InterCity-nettet, hvilken planfase strekningene er i og planlagt rekkefølge for utbygging: 


          

Kontakt:

Prosjektdirektør
Anne Siri Haugen
Telefon: 480 58 414
E-post

Leder knutepunkter
Marianne Hermansen
Telefon: 95754213
E-post

InterCity-prosjektet har ansvaret for planlegging av alle strekningene som er markert med grønt og blått på kartene. Følg lenkene nedenunder for informasjon om strekningene som er under bygging eller som nærmer seg byggestart:

Langset - Kleverud (Fellesprosjektet E6-Dovrebanen) Oslo - Ski (Follobanen)
Holm - Holmestrand - Nykirke Farriseidet - Porsgrunn