Nye Ski stasjon – et godt byrom i Ski

Bane NOR ønsker at nye Ski stasjon skal bli et godt byrom i kjernen av Ski. Stasjonen bygges derfor med den hensikt å skape en sentral møteplass som er oversiktlig og trygg, med tilgjengelighet for alle.

Nye Ski stasjon med reisetorg øst. Reisetorget vil blant annet inneholde kunstverk, vannspeil og beplantning. Illustrasjon: Bane NOR

Utformingen av nye Ski stasjon ble bestemt i 2012, da reguleringsplanen for Ski stasjon ble vedtatt. Gjennom en grundig og inkluderende prosess - der Bane NOR (da Jernbaneverket) samarbeidet med en rekke aktører – kom man frem til hvordan stasjonen skulle se ut. Nøkkelordene var - og er -funksjonalitet, trivsel og sikkerhet.

Reisetorg vest og øst – naturlige møteplasser

Utformingen av reisetorgene på hver side av stasjonen er gjort med tanke på å skape gode og naturlige møteplasser. Reisetorgene bygges – i likhet med resten av stasjonen – med høy materialkvalitet, med utstrakt bruk av granitt og andre elementer for å bidra til økt trivsel. På hvert reisetorg vil det være godt med sollys, trappeamfi og utstrakt bruk av trivselsskapende beplantning.

På østre reisetorg vil det også være et kunstnerisk innslag; veggen mot sporene ved østre reisetorg vil blir utsmykket med et 66 meter langt og fire meter høyt spesiallaget kunstverk laget av kunstneren Tiril Schrøder. Det er også lagt opp til at et element med rennende vann - et såkalt vannspeil - som skal bidra til trivselen i området.

Undergangen – trygghet i fokus

De to reisetorgene forbindes av en 85 meter lang undergang. For Bane NOR har det vært viktig at undergangen skal oppleves som åpen og trygg. Undergangen utformes med vide trapper og ramper i amfiene på reisetorgene, ned mot undergangen og opp til plattformene. Undergangen blir brutt opp av tre haller – en hall under hver av plattformene. Her vil det være høyere under taket, og godt med innslipp av naturlig lys.

Fra tverrhallene vil det være avrundede hjørner mot trappene og rampene opp til plattformene. For arkitekt Øystein Kartvedt i LPO Arkitekter var trygghetsaspektet viktig da man tegnet de avrundede hjørnene.
- Her er det ingen skarpe hjørner, men alle er bueformede, slik at du til enhver tid skal se hvem som kommer imot deg i undergangen, forklarer Kartvedt.

Avrundede hjørner og godt med sollys bidrar til at undergangen skal oppleves som åpen og trygg. I tillegg til dette vil det bli video-overvåking og kunstig belysning i hele undergangen. Illustrasjon: Bane NOR

Bredden på undergangen bidrar også til at undergangen skal oppleves som åpen og oversiktlig. Bane NORs opprinnelige forslag i planprosessen var åtte meter, men etter dialog med Ski kommune ble det besluttet at man økte bredden til 10 meter, noe som er bredere enn sammenliknbare stasjoner; på Sandvika stasjon og Lillestrøm stasjon er bredden henholdsvis 7,4 og 7,5 meter.

Slik ser undergangen ut i februar 2020. Ikke mye gjenstår før den kan tas i bruk i august 2020, når to av de tre nye plattformene tas i bruk. Den siste plattformen, og den resterende delen av undergangen, tas i bruk i 2022. Undergangen blir dermed helt gjennomgående i 2022. Foto: Bane NOR/Terje Skåre

Næringsvirksomhet (kiosk, kafe e.l.) i undergangen ble vurdert i planfasen, men da dette ville være kostbart å bygge og det ble vurdert som vanskelig å få lønnsom næringsvirksomhet i slike lokaler, ble dette ikke inkludert i den videre planleggingen. Det ble imidlertid bestemt at et servicebygg skal etableres ved østre reisetorg. Servicebygget vil ha fasiliteter som kan benyttes til kioskdrift, toaletter og eventuelt sitteplasser i tilknytning til kiosken.

Undergangen vil ikke bare gi adkomst til plattformene for reisende med tog, men også bli en helt ny forbindelse mellom øst og vest i Ski sentrum. Tidligere har også nye Nordbyveien bro, med to kjørefelt, sykkelfelt og fortau på begge sider, blitt bygget i forbindelse med Follobaneprosjektet. Begge disse nye forbindelseslinjene bidrar til å bedre fremkommeligheten mellom vest- og østsiden av sentrum og til flere valgmuligheter for gående og syklende.


Tilgjengelig for alle

Ski stasjon bygges slik at alle skal ha mulighet til å benytte stasjonen. Bane NOR følger opp alle krav til det som kalles universell utforming, det vil si at også bevegelseshemmede, synshemmede og andre skal komme seg greit til og fra toget.

Brede ramper på reisetorgene og i undergangen og opp mot plattformene er tilpasset rullestolbrukere slik at det skal være lett å ta seg opp til plattformene. Det vil også være repoer på rampene, det vil si avflating i stigningen flere steder, der man for eksempel kan ta en hvil hvis man blir sliten. I alt fem heiser i stasjonsområdet bidrar også til at alle skal kunne bruk den nye stasjonen på en god måte.