Naboinformasjon: Sommeren kommer – med arbeid på jernbanen

Naboer til Follobaneprosjektets anleggsområde i Oslo, Åsland og Ski vil også denne sommeren se og høre at Bane NOR og entreprenørene er på jobb i våre anleggsområder.

Skal du i tillegg ta toget på Østlandet i sommer, bør du planlegge reisen og sette av ekstra tid. Det blir buss-for-tog på flere strekninger.

Mens folk flest lar humla suse, spiser is og nyter ferien, skal det jobbes for å ruste opp Østlandets transportårer. Det årvisse arbeidet må til for å vedlikeholde og fornye veier og bane.

Buss for tog på strekningen

I forbindelse med sommerens arbeid på Follobanen vil strekningen Oslo S – Mysen/Rakkestad være stengt:

  • Strekningen Oslo S – Holmlia er stengt i perioden 26. juni til og med 23. juli.
  • Strekningen Oslo S-Rygge og Oslo S- Mysen/Rakkestad er stengt i perioden 24. juli til og med 8. august.

Omfattende og viktig arbeid på Follobanen

I perioden med stengt jernbane skal det gjøres omfattende arbeid i tilknytning til utbyggingen av Follobanen. Dette er arbeid som kun kan bli gjort når det ikke kjøres tog på jernbanen.

I sommer er det entreprenørene HAB, NCC, Infranord, OHL og Acciona Ghella som skal utføre arbeid på Follobanen sammen med underentreprenører og byggherre-teamet til Bane NOR. Det vil gjennom sommeren være både anleggstrafikk og maskiner i bruk i tilknytning til Follobanens anleggsområder. Entreprenørene jobber døgnkontinuerlig gjennom sommeren og vil så langt som praktisk mulig ikke utføre støyende aktiviteter på natten.

Med Follobaneprosjektet leverer Bane NOR dobbeltspor mellom Oslo og Ski og nytt kollektivknutepunkt i Ski. Follobanen er innerste del av Intercity-utbyggingen sør-øst for Oslo. Mellom Oslo og Ski blir det lokaltog på Østfoldbanen og direktetog med halvert reisetid på Follobanen. Den nye Follobanen blir 22 km lang, mens hele Follobaneprosjektet omfatter 64 km nye jernbanespor.

Spor kobles sammen ved Oslo S

Ved Oslo S skal det i løpet av sommeren være stor byggeaktivitet i Haven. Utbyggingen av Follobanen er nå i en fase der spor skal kobles sammen med eksisterende jernbaneskinner på Oslo S. Det skal i den anledning også gjøres omfattende arbeid med tele og signal-anlegget i samme område.

Entreprenøren skal også utføre jetpeling og spunting ved Oslo S i perioden fra 27. juni til 22. juli. Dette vil være støyende arbeider og berørte naboer vil få varsel om dette i forkant av arbeidene. Ved Oslo S og Loenga vil det gjennom sommeren også være noe støy i tilknytning til tømming av stein og pukk.  

I området Klypen og Loenga skal det i perioden 26. - 30. juli kl. 22.00-06.00 utføres skinnesliping. Skinnesliping er et tiltak som i utgangspunktet gjøres av vedlikeholdshensyn, men som også bidrar til at støynivået reduseres. Selve slipingen er støyende, men slipingen forflytter seg gjennom arbeidstiden med omtrent en times intervall. Støyen er derfor ikke konstant i et område, men forflytter seg til neste område. Berørte naboer vil også her få varsel i forkant av arbeidene.

Åsland base for viktig jernbaneteknikk

Det skjer fortsatt mye viktig anleggsarbeid på Åsland. Selv om en del bygninger og installasjoner nå tas ned fordi de ikke lenger er nødvendige for tunnelproduksjonen, er Åsland base for den jernbanetekniske innredningen av Nordens lengste jernbanetunnel.

Åsland anleggsområde har 24 timers drift, men entreprenøren utfører støyende arbeid hovedsakelig mellom kl. 7.00 og kl. 19.00. Sterkt støyende arbeider (pigging) er lagt til kl. 7.00 -11.00 og 12.00-17.00 mandag til fredag, med fast pause fra kraftig støy midt på dagen. Det er planlagt full drift på Åsland hele sommeren. Etter planen skal fabrikk-bygningene, verksteder og brakker være ferdig revet over sommeren.

Fortsatt anleggsarbeid i Ski

I Ski fortsetter arbeidet med å ferdigstille plattform 3 og undergangen ved stasjonens øst-side. I sommer skal det i dette området uføres støping av fester til plattformtaket som skal heises på plass og monteres.

Sommerukene i Ski skal også benyttes til utbedring av det elektriske anlegget. Entreprenøren vil blant annet benytte hydraulisk utstyr i arbeidet. Dette er ikke særskilt støyende arbeid, og arbeidet forflytter seg.

Området Roås/Kvakestad skal tilbakeføres i løpet av sommeren. Her vil det være transport av jord og masser og etter hvert også beplanting av trær mens det fortsatt er vekstsesong.

I morenen nord for Nordbyveien bro vil det fra uke 22-31 pågå mikropæling som skal sikre grunnen. Dette er støyende arbeid som vil bli varslet nærmeste naboer særskilt.

Entreprenøren OHL vil jobbe både helger og netter i sommer, men bortsett fra arbeidet i morenen er det ikke planlagt for særskilt støyende arbeid i Ski.

Støyende arbeid?

Det vil pågå generelt anleggsarbeid og vedlikeholdsarbeid ved alle våre anleggsområder i sommer. Selv om entreprenørene jobber døgnkontinuerlig gjennom sommeren, vil det så langt som praktisk mulig ikke utføres støyende aktiviteter på natten. De aller nærmeste naboene vil få egen informasjon om særlig støyende perioder.

Har du spørsmål - Ta kontakt! 

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no.  Du kan også kontakte vår nabovakttelefon, tlf. 459 75 212. Telefonen er betjent mandag - fredag kl.09:00 -15:00

Du kan også kontakte Bane NOR kundesenter, tlf. 477 70 098, mandag – fredag kl. 08:00 – 19:00 og lørdag - søndag/helligdag kl. 09:00 – 15: 00, du kan også sende e-post til Bane Nor Kundesenter: kundesenter@banenor.no.

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning.

Vi beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski.