Naboinformasjon: Arbeid på jernbanen i påsken

Nok en gang er påskedagene en togfri periode på Østfoldbanen. Disse dagene skal vi utføre viktig arbeid med Follobanen, både i Ski og ved Oslo S.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Foto: Bane NOR

Bane NOR/Follobaneprosjektet ønsker å bidra til å skape forutsigbarhet for våre naboer som bor i nærheten av prosjektets anleggsarbeid. I denne artikkelen informerer vi om arbeid på jernbanen i påskeuken 6.-13. april 2020. 

Den togfrie perioden i påsken starter torsdag 9. april. Frem til dette vil det være vanlig aktivitet i anlegget. Deretter er det ulike oppgaver som skal utføres de ulike stedene i prosjektet.  

Fremdrift viktig for utbyggingen 

Årets påskeferie vil i år, for de aller fleste, være på egen hjemmeadresse. Mange av våre naboer vil nok derfor i større grad både se og oppleve aktiviteten og vedlikeholdsarbeidet på jernbanen denne påsken. Den togfrie perioden brukes blant annet til å gjøre viktig arbeid som kun kan bli gjort når strømmen er slått av.  

I en krevende tid der samfunnet rammes av tiltak for å redusere koronaviruset, har Bane NOR som mål å holde aktivitetsnivået oppe i Follobaneprosjektet, samtidig som smittevern følges opp. På den måten bidrar vi til å holde samfunnet og økonomien i gang. Å holde aktiviteten oppe i leverandørkjeden er også viktig for å komme gjennom krisen og trygge flest mulig arbeidsplasser. 

Arbeid i tilknytning til Follobaneprosjektet ved Oslo S og Middelalderparken 

Arbeidet som blir gjort i den togfrie perioden i påsken er avgjørende for den videre fremdriften til Follobaneprosjektet.  

Når togtrafikken stanser i påskedagene, vil det ved Søndre Portal/Bekkelagstunellen utføres saging i fjell, boerbolting, fjellrens og bortkjøring av steinmasser.  Dette er et viktig sikringsarbeid som gjøres for at lokfører i tog som skal kjøre ut fra Kongshavntunellen skal få sikt til signal. Naboer sør for Bekkelagstunellen vil ikke bli berørt av arbeidet.  Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig at støynivået ikke overstiger støygrensen i området fra Bekkelagstunnelen mot Sørenga.    

På Loenga benyttes den togfrie perioden til å legge nye kabler for trafikken som etter hvert skal gå på Follobanen.  Her skal kabler, som i dag henger på rekkverk på midlertidig jernbanebru over tunnelen, flyttes over i nye føringsveier. Dette er en jobb som må gjøres før den midlertidige brua skal rives til sommeren. Tilsvarende arbeid skal også gjøres i spor 9 og 10 i området Saxegården og Geite bru. Arbeidet ved Loenga vil skje på dagtid i perioden 9.-13. april og vil omfatte både anleggstrafikk og bruk av luftverktøy som medfører noe støy.  

Ved Oslo S skal det bores i fundamenter. Til dette arbeidet benyttes et boretog. Boring av mastefundamenter ved Oslo S klargjøres for kjøreledninger til nye spor. Dette arbeidet må bli gjort når det ikke er trafikk på linjen Arbeidet ved Oslo S gjøres på dagtid i perioden 9. - 11. april. 

Follobaneprosjektet har i tilknytning til anleggsarbeidet tett dialog med Oslo kommune, og følger støyregler og de dispensasjonene som bydelsoverlegen har gitt. Alt arbeid skal i utgangspunktet gjøres på dagtid. Vi overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene. 

Det vil i tillegg til arbeidet i påskedagene pågå vanlig anleggsarbeid de andre dagene i påskeuken. 

Arbeid med Follobanen i Ski 

Foto: Bane NOR

I Ski skal entreprenøren utføre jernbaneteknisk arbeid i påsken. Mellom Oppegård og Endsjø gård skal det legges signal og telekabler, og sporet skal utbedres. Ved Endsjø gård blir det montert en ny kontaktledning for et av de nye sporene.  

Sør for Finstadtunnelen skal det monteres en sporveksel på sporet. Denne vil gjøre det mulig å ta i bruk et vendespor sommeren 2020. Vendesporet  skal sikre smidig og sikker togtrafikk. For å legge inn sporvekselen må 20-30 meter av det eksisterende sporet kuttes. Dette vil medføre støy i en kort periode for de nærmeste naboene.  Arbeidet skal etter planen bli utført Skjærtorsdag fra kl. 07.00.  

Inne på Ski stasjon kommer det også til å være anleggsarbeid. Der skal det monteres en kontaktledning, og det skal jobbes på signalsystemet. Dette er viktige elementer for togtrafikken.  

Alt anleggsarbeidet er viktig for en effektiv og punktlig Follobane. Påske-arbeidet er planlagt i tidsrommet fra 9. april kl. 03.00 og til 13. april kl. 02.00, og vil i korte perioder føre til noe støy. Utover dette skal det være vanlige arbeid i anlegget. Blant dette er det noe støyende arbeider i forbindelse med boring utenfor Holteveien 5. Dette er tidligere varslet på SMS, torsdag 26. mars, til de det gjelder. 

Arbeid med Follobanen i Blixtunnelen 

I Follobanens lange tunnel holdes arbeidet i gang, selv om virkningen av koronaen medfører redusert fremdrift i deler av tunnelen. Tunnelarbeidene påvirker ikke togtrafikken, og har dermed ikke innvirkning på påskestengningen. Det viktigste arbeidet som pågår i påsken er støping av fastspor og installasjon av jernbaneteknisk utstyr. I tillegg utføres støping noen steder der tunnelene utvides med beredskapshaller og tverrforbindelser. På selve helligdagene stanses alt arbeid i tunnelene og påskestillheten overtar. 

Arbeid på Drammensbanen og Østfoldbanen

Det arbeids også på strekningen Drammensbanen/Askerbanen og Østfoldbanen i den togfrie perioden.

Rehabiliteringen av den 10,7 km lange Lieråsen fortsetter. I påsken skal det i tillegg skiftes fire sporveksler i tunnelen og skinner og sviller på brua over Lierelva. På strekningen Lier–Brakerøya skal det bores fundamenter for nye master til kontaktledningen. Mellom Lysaker og Asker på Drammenbanen foregår signalarbeid på Høvik stasjon, og bygging av nytt kontaktledningsanlegg mellom Slependen og Høn startes opp. På Askerbanen gjøres diverse sporarbeid og kontroller i løpet av påsken.

I Fredrikstad heves Grønli bru i løpet av påsken. I tillegg utføres diverse vedlikeholdsarbeid på Østfoldbanen når togene ikke kjører. På strekningen Sandbukta–Moss–Såstad oppgraderes to planoverganger i Rygge, og ved Carlberg Gaard utføres rørarbeid. 

Har du spørsmål - Ta kontakt!  

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss gjerne en e-post: follobanen@banenor.no. 

Follobaneprosjektet kan tilby enkelte avbøtende tiltak i perioder med ekstra støyende arbeid over lang tid og når støygrenser blir overskredet. Ta kontakt, så vil vi være behjelpelige med å finne en god løsning. Follobaneprosjektet overvåker kontinuerlig støynivået med støymåling og vurderer den eventuelle ulempen vi påfører boligene. 

Bane NOR beklager ulemper dere kan oppleve på grunn av utbyggingen av Follobanen. Vi ser frem til å kunne tilby nye Follobanen – direktelinje mellom Oslo og Ski. 

Nabovakttelefon (utenom arbeidstid) 

Tlf: 459 75 212 (mandag-fredag kl.16:00-22:00 og helgedager kl. 11:00-16:00) 

Sentralbord 

Tlf: 05280 

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å motta brevet i et annet format: follobanen@banenor.no .