Nytt dobbeltspor Oslo S - Ski

Ved å utvide fra to til fire spor blir det økt kapasitet, kortere reisetid og bedre punktlighet på en av Norges tettest trafikkerte strekninger. Utbyggingen av sørkorridoren vil komplettere og fullføre et fire spors linjesystem i Oslo og Akershus.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Morgenrush fra Ski på Oslo S. Foto: Hilde Lillejord/Jernbaneverket.Dagens Østfoldbane er en flaskehals for person- og godstrafikk inn til Oslo, og kapasiteten er mer enn 100 % utnyttet. Uten nytt dobbeltspor kan det ikke kjøres flere tog på strekningen enn i dag.

Nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski er nødvendig for å gi et bedre togtilbud lokalt, regionalt og til utlandet. En kapasitets- og reisetidsforbedring vil gi nye muligheter for bosetting og regionsforstørring, og mer godstrafikk vil kunne overføres fra vei til bane. Etter utbyggingen blir raskeste reisetid til Ski på 11 minutter. Lokaltog skal fortsatt bruke dagens Østfoldbane, mens raske tog skal benytte det nye dobbeltsporet.

Jernbaneverket har foreslått Follobanen som navn på de nye sporene, og bruker dette som en arbeidstittel i planleggingen.

I planene for Follobanen fra 1995 var det lagt inn stasjoner på Vevelstad og Kolbotn. Jernbaneverket anbefaler nå at banen går direkte mellom Oslo og Ski, uten stopp underveis. Til høyre i denne artikkelen finner du kart med tre traséalternativer for Follobanen, mens det er to alternativer for innføringen til Oslo S. Alle alternativene skal utredes videre, og den endelige traseen vil bli bestemt gjennom videre teknisk planlegging og den offentlige arealplanprosessen.

Nasjonal Transportplan ligger Follobanen inne som et prioritert prosjekt med kostnadsramme 11,6 milliarder.

Ski stasjon
Ny Ski stasjon inngår i planene for Follobanen. Stasjonen skal utvides til seks spor og med en ny midtplattform. Alle plattformer heves og forlenges. Tilgjengelighet, adkomstforhold og omstigning inne på stasjonsområdet forbedres.

Perspektivskisse av nye Ski stasjon.For befolkningen på Ski vil den nye stasjonen også innebære

  • ny stasjon integrert i øvrig utvikling av Ski sentrum.
  • forbedret visuelt inntrykk av stasjonen.
  • bedre trafikkavvikling på veiene rundt stasjonen.
  • universell utforming av stasjonen
  • mindre barrierevirkning av jernbanen.


 

Byggestart

Full utbygging av  Ski stasjon kan skje når grensesnittet mot dobbeltsporet er avklart, men forberedende arbeider og bygging av vendespor starter i mai 2010. Sannsynlig byggestart for den nye Follobanen er i 2013.

For å lese mer om Follobanen, ta en kikk på pdf-filene Planlegging og byggin av Follobanen, Fakta om Follobanen og Konseptvalg for Follobanen til høyre.