Seriøs og ansvarlig leverandørkjede

Vi tar tydelig lederskap i arbeidet med å bevisstgjøre leverandørene, fremme et seriøst arbeidsliv og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

På denne siden:

Langsiktig verdiskaping

Vår innsats skal bidra til like konkurransevilkår som gir en balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn. Det gir langsiktig verdiskaping i leverandørkjeden og en bærekraftig utvikling.

  • Vi stiller spissede seriøsitetskrav, i tråd med intensjonen med Norgesmodellen
  • Vi benytter anerkjente og bransjetilpassede datasystemer og leverandørdatabaser, som HMSREG og StartBank, for oppfølging av seriøsitet
  • Vi følger opp kravene i praksis, og gjennomfører kontroller og revisjoner
  • Vi samarbeider med andre byggherrer og oppdragsgivere, Skatteetaten og a-krimsentre og deler informasjon på tvers for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
  • Vi avviser leverandører og krever utskiftning av underleverandører når det foreligger grunn for det

Vår langsiktige ambisjon er at leverandører foretrekker Bane NOR som samarbeidspartner og oppdragsgiver ved at vi bidrar til å styrke deres konkurransekraft, langsiktige verdiskaping og omdømme.

Bærekraft

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. For å ivareta denne utviklingen skal Bane NOR balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på en måte som bidrar til langsiktig verdiskaping.

Vårt viktigste bidrag til økt bærekraft – i samfunnet generelt og transportsektoren spesielt – er å styrke oppslutningen om jernbanen og bidra til at flere tar mer tog.

Etiske retningslinjer

Bane NOR har som offentlig byggherre og oppdragsgiver et særlig ansvar for å opptre etisk og forsvarlig.

Verdiene våre – åpen, respektfull, engasjert og nytenkende – forplikter.

Vi skal overholde kravene fra samfunnet rundt oss, men også kravene vi stiller til oss selv. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere opptrer like etisk og ansvarlig som oss. Les mer om våre etiske retningslinjer til høyre på denne siden.

Seriøsitetskrav i kontrakter

Vi stiller tydelige og spissede seriøsitetskrav som fremmer et ansvarlig næringsliv og et seriøst arbeidsliv. Omfanget av seriøsitetskravene avhenger av kontraktstype og er i tråd med intensjonen i Norgesmodellen.

Seriøsitetskravene skal videreføres i leverandørkjeden. Det er hovedleverandørens ansvar å sørge for at samtlige seriøsitetskrav inngår i avtaler med alle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle arbeid under kontrakten.

Les mer om hvilke krav vi stiller i de ulike kontraktene.

En attraktiv bransje

For å bygge og drifte fremtidens jernbaneinfrastruktur trengs høy jernbanefaglig kompetanse og kapasitet. Utover jernbanetekniske fag, er det også nødvendig å styrke kapasiteten og kompetansen innen de generelle bygg- og anleggsfagene.

Ansvaret for å fremme en seriøs og attraktiv bygg- og anleggsbransje har vi sammen - byggherrer og entreprenører. Ved å stille krav til andel faglærte og lærlinger i kontraktene, sørger vi for at kravene oppfylles og legger til rette et godt og attraktivt arbeidsmiljø, hvor de unge ønsker seg inn.

Bekjempe arbeidslivskriminalitet

Som byggherre har vi et ansvar for å sikre et ansvarlig arbeidsmarked med like konkurransevilkår. Det gjør vi bla. gjennom å følge opp og kontrollere våre leverandørers lønns- og arbeidsvilkår, ar skatter skatter og avgifter er betalt og bruk av og bidrag til utvikling av faglært arbeidskraft.

Disse tre kravene er viktig for at vi skal kunne følge opp serisøitet i leverandørkjeden (trykk på hvert krav for å lese mer):

  1. Medlemskap i leverandørregisteret StartBANK
  2. Bruk av HMSREG/HMSREG-app
  3. Skattefullmakt og mulighet for å hente opplysninger fra utvidet skatteattest

Overholdelse av sanksjonslovgivningen

Leverandøren skal overholde sanksjonslovgivningen. I anskaffelsesprosessen skal leverandøren angi om det foreligger forhold hos leverandøren selv eller andre virksomheter leverandøren støtter seg på for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, som er i strid med sanksjonslovgivningen, ved å levere egenerklæring sanksjonslovgivningen. 

I kontraktsperioden, må Leverandøren påregne å sende informasjon og dokumentasjon til Bane NOR som er nødvendig for å kunne kontrollere at sanksjonslovgivningen med tilhørende forskrifter overholdes i alle ledd i leverandørkjeden.

Ytre miljø

Jernbanen er en miljøeffektiv transportform. I Bane NOR arbeider vi målrettet for å forbedre og fornye eksisterende jernbaneinfrastruktur og legge til rette for miljøriktig utbygging av ny jernbane. Det er i samarbeid med leverandører og andre byggherrer vi når målene våre.