Menneskerettigheter (Åpenhetsloven)

Bane NOR har både plikt til å overholde menneskerettighetene og å følge åpenhetsloven for å sikre gjennomsiktighet og ansvarlighet i sin virksomhet.

På denne siden:

Egen virksomhet

Bane NOR respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter, slik de fremkommer i internasjonale konvensjoner og norske lover i all vår virksomhet.

Vi er oppmerksomme på ulike gruppers behov. Dette er forankret i styret og konsernledelsen ved deres eierskap til styringsdokumentene som stiller krav om respekt for og krav om en pådriverrolle for etterlevelse av menneskerettigheter.

Dette inkluderer blant annet styringsdokumentene Policy for etikk og samfunnsansvar og Bane NORs etiske retningslinjer.

Vi arbeider kontinuerlig med å forankre dette i vår virksomhet.

Policy for etikk og samfunnsansvar

Kravene til etisk standard hos alle våre medarbeidere og samarbeidspartnere er høye. Denne policyen gjelder for alle medarbeidere (også innleide) og styremedlemmer i Bane NOR SF og tilhørende datterselskaper.

Bane NOR har i kraft av sin posisjon og størrelse et særlig ansvar for, og mulighet til å påvirke i positiv forstand, etterlevelse og beskyttelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder både egen virksomhet, våre forretningspartnere og våre leverandører.

Vi ønsker gjennom vår virksomhet å bidra til utvikling av en ansvarlig bygg- og anleggsbransje. Hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med og utvikler leverandører er viktige tiltak for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold fremkommer blant annet av Bane NORs Policy for etikk og samfunnsansvar og Bane NORs seriøsitetskrav.

Seriøsitetskrav: Bygg og anlegg

Utdraget er basert på NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser.

I kontraktene kan bestemmelsene være mer utfyllende. 

Bane NOR har identifisert følgende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter som områder hvor Bane NOR kan ha særlig påvirkning:

  • Rett til arbeid og fravær av diskriminering av arbeidssøkere.
  • Rettferdig og gode arbeidsvilkår, herunder trygge og sunne arbeidsforhold. Reguleringer knyttet til hvile, fritid og ferie. Forbud mot enhver form for diskriminering i arbeidsforhold og ved ansettelse. Lik lønn for likt arbeid.
  • Organisasjonsfrihet, fagforeningsfrihet og streikerett. Rett til kollektive forhandlinger.
  • Tilfredsstillende levestandard for ansatte, inkludert lønn til å leve av.
  • HMS på arbeidsplassen.
  • Forbud mot barnearbeid, tvangsarbeid og slaveri.
  • Meningsfrihet, ytringsfrihet og rett til fredelige sammenkomster.
  • Forbud mot enhver for rasisme og diskriminering.
  • Rett til et sunt miljø og en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.

Etiske retningslinjer i Bane NOR

Bane NORs samfunnsoppdrag er å utvikle, bygge, drifte og forvalte det nasjonale jernbanenettet.

I vårt arbeid vil de etiske retningslinjene veilede oss i hva som er etisk forretningsadferd.

Leverandørkjede

Bane NOR bygger og drifter jernbaneinfrastruktur over hele landet. Med det følger en bred og variert leverandørportefølje i ulike bransjer; rådgivning, teknisk bistand, bygg og anlegg, drift og vedlikehold, elektromekanisk og jernbaneteknisk utstyr og skinnegående arbeidsmaskiner m.fl.

Leverandørene varierer i størrelse fra store internasjonale og nasjonale selskaper til mellomstore regionale og mindre lokale leverandører. Totalt har omtrent 1100 leverandører kontrakt eller rammeavtale med Bane NOR, til en samlet kontraktsverdi på ca. 105 mrd. kr. Årlig forbruk er ca. 24 mrd. kr.

Bane NOR er en stor offentlig innkjøper og vi er bevisst vårt ansvar for å utvikle en seriøs og ansvarlig leverandørkjede og bidra til samarbeid og læring i bransjen. Vi tar en tydelig rolle og stiller samfunnsansvarskrav utover lov- og forskriftskrav. Vi samarbeider med andre byggherrer, innkjøpsorganisasjoner og andre initiativtakere, og vi er medlem av Etisk handel Norge.

Les mer om Etisk handel Norge på deres nettside.(åpnes i ny fane)

Vi styrker kompetansen på samfunnsansvar internt og vi ansvarliggjør leverandørene. På den måten bidrar vi sammen til en mer ansvarlig utvikling med anstendige arbeidsforhold.

Bane NOR er underlagt Lov om offentlige anskaffelser og Forsyningsforskriften. Konkurranser planlegges og gjennomføres og kontrakter inngås og følges opp på en forretningsmessig, samfunnsansvarlig og ressurseffektiv måte i tråd med lover, forskrifter og interne krav. Vi har etablert ledelsesverktøy for risikovurdering og oppfølging av kontraktsporteføljen.

Omfanget av samfunnsansvarskrav i kontraktene avhenger av bransje og kontraktstype. Samfunnsansvarskrav i bygg- og anleggskontrakter og varekjøp- og tjenestekjøp kan du lese mer om i Bane NORs seriøsitetskrav. De er dermed godt kjent for både nåværende og fremtidige leverandører. Leverandørene er forpliktet til å videreføre samtlige samfunnsansvarskrav i sine avtaler med underleverandører.

Kontroll av seriøsitetsindikatorer i konkurransefasen og underveis i kontraktsoppfølging og gjennomføring av due diligence-vurderinger før kontraktstildeling, er viktige tiltak for å redusere risiko for brudd på sosialt ansvar i leverandørkjeden. Etterlevelse av samfunnskravene i kontraktene gjøres blant annet ved å bruke HMSREG, et informasjonssystem utviklet for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Kontroll av leverandørenes lønns- og arbeidsvilkår og gjennomføring av stedlige seriøsitetskontroller og leverandørrevisjoner er også viktig i forhold til kontroll av etterlevelse av samfunnsansvarskravene. Bane NOR har også et tett samarbeid med Skatteetaten for kontroll av innbetaling av skatter og avgifter.

Som medlem i Etisk handel Norge rapporterer vi årlig om fremdriften i arbeidet med etisk handel og aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden.

Les rapportene for de siste tre årene på Etiskhandel.no(åpnes i ny fane).

Vi er medlem av The European Railways Purchasing Conference (ERPC) og samarbeider gjennom dette med andre europeiske jernbaneforetak, både operatører og infrastruktureiere om en anstendig leverandørkjede.

Les mer om The European Railways Purchasing Conference (ERPC) på deres nettsider.(åpnes i ny fane)

Vi har gjennomført en overordnet vurdering av risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi fokuserer i første rekke på de områdene der vi er en stor kunde og har relativt stor mulighet til å påvirke.

Det er leverandørkjedene for elektromekanisk utstyr, jernbaneteknisk materiell og skinnegående arbeidsmaskiner og komponenter til disse som anses for mer utsatt på grunn av mer ukjent produksjonsprosess og leverandørkjede.

Videre vurderes anleggsentrepriser med høy andel råvarer som stein, stål, sement og tre som mer utsatt. Det er innenfor disse leverandørkjedene Bane NOR vil ha et særlig fokus og etterspørre informasjon fra leverandørene om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser i egen virksomhet og i sin leverandørkjede.

Forretningspartnere

Bane NOR har nærmere definert hvem som anses som foretakenes forretningspartnere. I forhold til kategorier av forretningspartnere er det foretatt en aktsomhetsvurdering hvor risikoer er vurdert.

For fremtiden vil slike vurderinger bli en del av årlige risikovurderinger.

Når vi inngår kontrakter med nye forretningspartnere, gjennomfører vi en konkret kvalitetssjekk av forretningspartneren som inkluderer fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Bane NOR vil publisere redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven innen 30. juni 2023.

Kontakt oss

Har du spørsmål knyttet til vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger jf. åpenhetsloven? 
Merk gjerne e-posten med Åpenhetsloven, i emnefeltet.

Kontakt Bane NOR - kun e-post til postmottak