Seriøs og ansvarlig leverandørkjede

Vi tar tydelig lederskap i arbeidet med å bevisstgjøre leverandørene våre, fremme et seriøst arbeidsliv og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi skal sikre at seriøsitetskravene våre blir etterlevd gjennom god dialog og nødvendig oppfølging.

Anleggsarbeidere i et jernbanespor

Foto: Jon Hermansen, Biobe AS

På denne siden:

Langsiktig verdiskaping

Vår innsats skal bidra til ansvarlige og seriøse leverandører og like konkurransevilkår, noe som vil føre til langsiktig verdiskaping.

 • Vi stiller spissede seriøsitetskrav i tråd med forventninger fra staten gjennom sierskapsmeldingen, og for å ivareta samfunnsansvaret vårt.
 • Vi benytter anerkjente og bransjetilpassede datasystemer og leverandørdatabaser, som HMSREG og StartBANK, for å følge opp seriøsitet.
 • Vi følger opp kravene i praksis og gjennomfører kontroller og revisjoner.
 • Vi samarbeider med andre byggherrer og oppdragsgivere, Skatteetaten og a-krimsentre, og deler informasjon på tvers for å fremme seriøsitet og bekjempe arbeidslivskriminalitet.
 • Vi har dialog med leverandører for å sikre felles forståelse for risiko og muligheter, forvaltning og utvikling.
 • Vi avviser leverandører og krever utskiftning av underleverandører når det er grunn til det.

Etiske retningslinjer

Som offentlig byggherre og oppdragsgiver har vi et særlig ansvar for å opptre etisk og forsvarlig.

Vi skal overholde kravene fra samfunnet rundt oss, men også kravene vi stiller til oss selv. Vi forventer at leverandørene og samarbeidspartnerne våre opptrer like etisk og ansvarlig som oss.

Etiske retningslinjer i Bane NOR

Bane NORs samfunnsoppdrag er å utvikle, bygge, drifte og forvalte det nasjonale jernbanenettet.

I vårt arbeid vil de etiske retningslinjene veilede oss i hva som er etisk forretningsadferd.

Seriøsitetskrav i kontrakter

 • Vi stiller tydelige og spissede seriøsitetskrav i kontraktene våre, som fremmer et ansvarlig næringsliv og seriøst arbeidsliv. Kravene bygger på grunnleggende standarder, konvensjoner og lovgivning.
 • Omfanget av seriøsitetskravene avhenger av kontraktstype.
 • Seriøsitetskravene skal videreføres i leverandørkjeden. Det er hovedleverandørens ansvar å sørge for at samtlige seriøsitetskrav inngår i avtaler med alle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle arbeid under kontrakten.

Sjekk hvilke krav vi stiller i kontraktene våre

Anleggsarbeidere i jernbanespor

Foto: Lena Knutli

Ansvar for utvikling av en attraktiv bransje

For å bygge og drifte fremtidens jernbaneinfrastruktur trengs høy jernbanefaglig kompetanse og kapasitet. Utover jernbanetekniske fag er det også nødvendig å styrke kapasiteten og kompetansen innen de generelle bygg- og anleggsfagene.

Byggherrer, entreprenører og leverandører har et felles ansvar for å gjøre bygg- og annleggsbransjen seriøs og attraktiv. Vi stiller krav utover de lovpålagte, for å legge til rette for et godt, attraktivt og faglig sterkt arbeidsmiljø som tiltrekker seg unge arbeidstakere.

Alle entreprenørene våre skal være tilknyttet en lærlingeordning og benytte lærlinger ved utførelse av kontraktsarbeid. Som standard stiller vi krav til 7 prosent lærlinger i alle kontrakter.

Vi samarbeider blant annet med bransjeforeningene under for å øke rekrutteringen til bransjen.

Aktsomhetsvurderinger

Aktsomhetsvurderinger er en arbeidsmetode vi bruker for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan faktiske og potensielle negative konsekvenser av virksomheten skal håndteres. Vi gjennomfører aktsomhetsvurderinger av leverandørkjeden vår etter åpenhetsloven, og fokuserer på leverandørenes påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Aktsomhetsvurderingene våre er i samsvar med OECDs retningslinjer(åpnes i ny fane).

Aktsomhetsvurderingene er en kontinuerlig prosess som består av følgende seks trinn:

 • forankre ansvarlighet
 • kartlegge negative konsekvenser
 • iverksette tiltak
 • følge opp tiltakene
 • kommunisere med berørte interessenter
 • gjenopprette

Vi kartlegger risiko for negative konsekvenser i hele leverandørkjeden hvert kvartal. Basert på risiko iverksetter vi tiltak og oppfølging. Hvis det oppstår skader, skal vi stanse, forebygge eller avbøte skadene, sørge for å gjenopprette der det er påkrevd, og rapportere inn hva vi har gjort. Vi plikter etter åpenhetsloven(åpnes i ny fane) å offentliggjøre vår redegjørelse for aktsomhetsvurderinger årlig. Redegjørelsen finner du på siden vår om menneskerettigheter og åpenhetsloven.

Menneskerettigheter (åpenhetsloven)

Bane NOR har både plikt til å overholde menneskerettighetene og å følge åpenhetsloven for å sikre gjennomsiktighet og ansvarlighet i sin virksomhet.

Verktøy for å fremme seriøsitet og bekjempe arbeidskriminalitet

De ulike kravene vi stiller til seriøsitet i kontraktene våre, gir oss verktøy til å følge opp at kravene faktisk etterleves. Under finner du lenker til noen av de viktigste.

Krav til bruk av HMSREG

HMSREG er et elektronisk verktøy som er utviklet for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

IDD – integritetssjekk

I forbindelse med anskaffelser utfører vi bakgrunnssjekker av de aktuelle leverandørenes integritet (IDD-sjekk). Sjekkene inkluderer en grundig vurdering av leverandørenes finansielle stabilitet og sosiale integritet. Sjekkene gjelder også for underleverandører leverandørene vil benytte seg av i oppdraget.

Formålet med disse bakgrunnssjekkene er å bekrefte at all informasjon leverandørene har oppgitt i tilbudene sine er korrekt og fortsatt gyldig.

En bakgrunnssjekk kan utføres på hvilket som helst tidspunkt i anskaffelsesprosessen før kontraktsignering.

Hvis en bakgrunnssjekk avdekker at en leverandør ikke oppfyller kvalifikasjonskravene, eller vi oppdager forhold som kan føre til avvisning i henhold til forsyningsforskriften eller sanksjonsregelverk, kan leverandøren bli avvist.

Vi foretar også grundige undersøkelser av leverandørenes opplysninger. Ved behov besøker vi leverandørers lokaler eller prosjekter, etter avtale med leverandøren.

Leverandører skal på forespørsel levere all nødvendig dokumentasjon vi anser som nødvendig for å gjennomføre en IDD-sjekk. Vi forbeholder oss også retten til å innhente nødvendig dokumentasjon fra tredjeparter som en del av denne prosessen.

Inhabilitet og interessekonflikter

Våre leverandører og deres personell er ansvarlige for å redegjøre for mulig inhabilitet, interessekonflikter og/eller rollekonflikter. De skal snarest varsle Bane NOR om slike tilfeller, både i forkant av oppstart av en leveranse og gjennom hele kontraktsperioden.

En leverandør er inhabil hvis de har utført, eller skal utføre, arbeid for Bane NOR som ikke kan forenes med nye leveranser på en kommersiell eller etisk måte.

Eksempler:

 • Det er det restriksjoner på at en ansatt i hos en leverandør kan leies inn til Bane NOR samtidig som vedkommende jobber for sitt eget firma i en annen rolle mot Bane NOR.
 • En leverandør kan ikke kvalitetssikre sitt eget arbeid for Bane NOR.
 • Leverandører kan ikke delta i konkurranser hvor de har vært med på å lage konkurransegrunnlaget.
 • Leverandører og deres personell kan ikke ha eierinteresser som kan oppfattes å være i konflikt med rollen de skal ha hos Bane NOR.

Samarbeid

Leverandørdialog

Vi ser på leverandørdialog som en viktig kilde til synspunkter og tilbakemeldinger på arbeidet med seriøsitet og ansvarlighet.

 • Vi tar hensyn til leverandørenes tilbakemeldinger og synspunkter når vi utvikler krav i kontrakter. Dette gjelder både når vi jobber med egne seriøsitetskrav, i innføringen og videreutviklingen av HMSREG, og i forvaltning av prosjekter og kontrakter i gjennomføringsfasen.
 • Leverandørene og arbeidstakernes synspunkter er viktig input i vår kontinuerlige forbedring av rutiner, prosesser og systemer som skal sikre gode lønns- og arbeidsforhold for alle i verdikjeden.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker dialog om kravene våre eller arbeidet med seriøsitet og ansvarlighet.

Bærekraft, mål og resultater

Du kan lese mer om vårt arbeid med utviklingen av en ansvarlig leverandørkjede, mål og resultater i bærekraftsrapporteringen vår.

Fra og med regnskapsåret 2023 har vi valgt å rapportere på bærekraftsarbeidet vårt i henhold til EUs bærekraftsrapporteringsdirektiv Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og rapporteringsstandardene European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

 • Arbeidstakere i verdikjeden er definert som et vesentlig bærekraftstema for oss, og inngår i rapporteringen vår.
 • Arbeidsforhold, herunder arbeidstid, tilstrekkelig lønn, og helse og sikkerhet, er vurdert som vesentlige undertema.
 • Vi har satt oss konkrete mål og er åpne om utvikling og resultater.
 • Vår felles innsats og utvikling rapporteres i årsberetningen.

Rapporter

Her finner du års- og bærekraftsrapporter fra Bane NOR SF.