Planer og dokumenter

På denne siden finner du aktuelle utredninger og dokumenter for prosjektet Togparkering i Tønsbergområdet.

  • Vestfold og Telemark
  • Vestfoldbanen
  • Togparkering Tønsberg

Reguleringsplan - endret 23.juni 2023

Reguleringsplanen ble endret 23. juni 2023. Endringer i prosjektert løsning medfører følgende reguleringsendringer: 1. Endringer i formål og bestemmelser for ny kryssløsning adkomstvei x Hortensveien. 2. Endring av formålsgrenser som følge av justert veigeometri for adkomstvei sør og vest for Skotte gård 3. Endring av formålsgrenser som følge av justert plassering av støttemur under Brekke bru 4. Endring av formålsgrenser som følge av justert sideareal i portområdet ved togparkeringsanlegget

Kommunedelplan til sluttbehandling (april 2020)

Her finner du den endelige oversendelsen av kommunedelplanen fra Bane NOR til Tønsberg kommune. Dette kommer i tillegg til de dokumenter som ble oversendt i januar 2020. Vårt oversendelsesbrev forklarer kort hva vi har gjort, oppsummerer høringsuttalelsene vi har fått og forklarer hvilken løsning vi har anbefalt. Vi har også lagt ved alle høringsuttalelsene og merknadsdokumentet (som består av våre svar på høringsuttalelsene), samt enkelte fagrapporter og dokumenter i kommunedelplanen – det vil si de rapportene som det er gjort endringer i siden vi offentliggjorde vårt forslag til kommunedelplan 21. januar.

Kommunedelplan med konsekvensutredning (januar 2020)

20. januar 2020 ble Bane NORs anbefalte løsning for lokalisering av ny togparkering presentert for politikerne. Så ble alle de tre alternative løsningene lagt ut på offentlig høring fra 21. januar til 4. mars 2020. Her finner du rapportene som sammen utgjør kommunedelplanen med konsekvensutredning (inkludert anbefalingen).

Varsling av utvidet område i Barkåker nord (september 2019)

I området Barkåker nord planlegger Bane NOR et nytt anlegg for togparkering. Nå blir området utvidet for å undersøke om det kan bygges en ny vei inn fra Undrumveien.

Planprogram (mai 2019)

Planprogrammet beskriver hvilke alternativer for ny togparkering som skal utredes og hvordan dette skal gjøres. Her finner du Planprogram til fastsettelse (mars 2019) som ble enstemmig vedtatt av Tønsberg bystyre 22. mai 2019.

Merknadsdokument og høringsuttalelser (mars/april 2019)

7. januar 2019 ble Bane NORs forslag til planprogram lagt ut på høring. Fram til 18. februar 2019 kunne alle som ønsket det sende inn synspunkter, forslag og innspill til Bane NOR. Her kan du lese alle de 29 høringsuttalelsene, Bane NORs svar på alle innspillene (merknadsdokument), og er varslingskart for utredningsområdene Barkåker nord og Barkåker sør.

Arealsøk (mai 2018)

15 forskjellige steder nord og sør for Tønsberg er vurdert i søket etter mulige områder for togparkering. Her finner du rapporten som beskriver de ulike alternativene, og vedlegg 1 (innspill hensetting Østlandet) og vedlegg 2 (innspill arealsøk hensetting Tønsbergområdet).