Konstruksjonene og tunnelene

På strekningen skal det bygges tre lengre berg- og betongtunneler og to bruer i linja. I tillegg skal det etableres en viltovergang for kryssing av banen og en eksisterende bergtunnel skal oppgraderes.

Tunnelene utformes som ett-løps tunneler med to spor. Betongtunneler utformes generelt med buet tverrsnitt der det er tilstrekkelig avstand til eksisterende terreng. Under veier og områder med kort avstand til eksisterende terreng benyttes rektangulært tverrsnitt.

Tangentunnelen
Eksisterende Tangentunnelen beholdes (ca. 145 m). Det gjennomføres ettersikring av berg, monteres ny vann- og frostsikring og overhøyden økes slik at hastigheten kan økes fra 200 til 250 km/h.

Kopstadtunnelen
Kopstadtunnelen er en dobbeltspors betongtunnel på ca. 900 m som krysser under E18 og Kopstadveien. Betongtunnelen er planlagt bygget i åpen byggegrop, og kryssingen føres på skrå under E18 og eksisterende terrengretning.

Skottåstunnelen
Skottåstunnelen er en kombinert berg- og betongtunnel på totalt 3,0 km. Den søndre delen av Skottåstunnelen bygges som en betongtunnel med lengde på ca. 600 m. I forlengelsen av portalkonstruksjonen etableres en støttemur mot eksisterende industribygg på Viulsrød.

Skottåstunnelen har to rømningstunneler; nordre rømningstunnel er 250 m lang og har portal nordvest for Snapsrød. Søndre rømningstunnel er 190 meter og portalen er plassert i bergskjæring rett vest for Reir.


Portal ved Viulsrød, sett mot nordvest

Gråmunktunnelen
Gråmunktunnelen utføres som en ca. 1,1 km lang bergtunnel med betongportaler.

Tangsrød viltovergang
Viltovergangen ved Tangsrød, nord for Barkåker utføres som en kort betongtunnel med sirkulært tverrsnitt.

Jernbanebru over rv.19
Brua planlegges som to 3-spenns bruer med lengde på 50 m. Det etableres en dobbeltspors bru og en enkeltspors bru, begge utført som traubruer i betong.


Jernbanebru over rv.19, sett mot øst

Jernbanebru over Solerødveien
Jernbanebru over Solerødveien utformes som dobbeltspors 3-spennsbru med total lengde på 77 m. Brua er foreslått utført som plass-støpt spennarmert betongbjelkebru.


Bru over Solrødveien, sett mot øst