Konstruksjonene og tunnelene

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

På strekningen skal det bygges tre lengre berg- og betongtunneler og to jernbanebruer i linja. I tillegg skal det etableres en gang- og sykkelveibru over rv. 19 og viltovergang for kryssing av banen og en eksisterende bergtunnel skal oppgraderes.

Tunnelene utformes som ett-løps tunneler med to spor. Betongtunneler utformes generelt med buet tverrsnitt der det er tilstrekkelig avstand til eksisterende terreng. Under veier og områder med kort avstand til eksisterende terreng benyttes rektangulært tverrsnitt.

Tangentunnelen
Eksisterende Tangentunnelen beholdes (ca. 145 m). Det gjennomføres ettersikring av berg, monteres ny vann- og frostsikring og overhøyden økes slik at hastigheten kan økes fra 200 til 250 km/h.

Kopstadtunnelen
Kopstadtunnelen er en dobbeltspors betongtunnel på ca. 900 m som krysser under E18 og Kopstadveien. Betongtunnelen er planlagt bygget i åpen byggegrop, og kryssingen føres på skrå under E18 og under Kopstadveien.

Skottåstunnelen
Skottåstunnelen er en kombinert berg- og betongtunnel på totalt 3,0 km. Den søndre delen av Skottåstunnelen bygges som en betongtunnel med lengde på ca. 600 m. I forlengelsen av portalkonstruksjonen etableres en støttemur mot eksisterende industribygg på Viulsrød.

Skottåstunnelen går også gjennom et kort parti med liten/ingen bergoverdekning hvor det må etableres betingtunnel på ca 100 meter.

Skottåstunnelen har to rømningstunneler; nordre rømningstunnel er 250 m lang og har portal nordvest for Snapsrød. Søndre rømningstunnel er 190 meter og portalen er plassert i bergskjæring rett vest for Reir.


Portal ved Viulsrød, sett mot nordvest

Gråmunktunnelen
Gråmunktunnelen utføres som en ca. 1,1 km lang bergtunnel med betongportaler.

Tangsrød viltovergang
Viltovergangen ved Tangsrød, nord for Barkåker utføres som en kort betongtunnel med sirkulært tverrsnitt.

Bruer over rv.19
Jernbanebrua planlegges som to 3-spenns bruer med lengde på 50 m. Det etableres en dobbeltspors bru og en enkeltspors bru, begge utført som traubruer i betong.
Det skal bygges en buet gang- og sykkelveibru med 6 spenn og en lengde på ca 110 meter.


Jernbanebru over rv.19, sett mot øst (gang-og sykkelveibrua ligger øst for jernbanebrua).

Jernbanebru over Solerødveien
Jernbanebru over Solerødveien utformes som dobbeltspors 3-spennsbru med total lengde på 77 m. Brua er foreslått utført som plass-støpt spennarmert betongbjelkebru.


Bru over Solrødveien, sett mot øst