Planer og dokumenter

Her finner du en oversikt over planer og dokumenter som er viktige for gjennomføringen av byggeprosjektet.

  • Vestfold og Telemark
  • Vestfoldbanen
  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker

Publisert: 31. mars 2023 klokken 08:39

Reguleringsplan

  • Bane NORs anbefalte korridor ble vedtatt i oktober 2016.
  • Bane NOR varslet oppstart av detalj- og reguleringsplan 28. november 2016.
  • Bane NOR kom med en tilleggsvarsling av mindre utvidelser i oktober 2017.
  • Bane NOR sendte sitt forslag til reguleringsplan til Tønsberg, Re og Horten kommune for førstegangsbehandling 24. november 2017. 
  • Planen var ute til offentlig ettersyn fra 19. februar til 8. april 2018. 
  • Reguleringsplanene ble enstemmig vedtatt i alle de tre kommunene 19. og 20. juni 2018.

Oppdaterte planer finner du i  den felles kartløsningen til de fire kommunene(├ąpnes i ny fane) – velg Vestfoldkart.

Søknad om dispensasjon for støy

Bane NOR og entreprenøren må forholde seg til gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016. (├ąpnes i ny fane)

Anleggsarbeidene vil hovedsakelig gjennomføres innenfor grenseverdiene. Det må imidlertid av og til utføres støyende arbeidsoperasjoner. Dette kan for eksempel være spunting eller peling (banking av stålplater eller stålrør/betongsøyler i bakken for å stabilisere grunnen) og boring. Sprengning, massetransport, veibygging og betongarbeid kan også periodevis gi støy som er over grenseverdiene.

Bane NOR søkte derfor Horten kommune om dispensasjon for overskridelse av støyverdiene for arbeidsoperasjoner som vi vet ikke kan gjennomføres uten at vi overskrider støygrensene. 

Søknad for arbeid med Tangentunnelen

Søknad for arbeid med Kopstadtunnelen

Torsdag 3. juli 2020 sendte Bane NOR søknad om dispensasjon for støyende arbeid med Kopstadtunnelen.  
Bane NOR har sendt nabovarsel pr. brev til berørte naboer som har mulighet til å komme med innspill eller merknader til søknaden, innen 20. juli 2020.

Spørsmål kan rettes til
Bane NOR Utbygging Vestfoldbanen, v/ Gisle Kvaal Grepstad

Søknad for arbeid med Skottåstunnelen inkludert betongtunnel på Viulsrød

25. september 2019 sendte Bane NOR Søknad om dispensasjon for støyende arbeid med Skottåstunnelen og betongtunnel på Vilusrød

Dispensasjon fra Horten kommune ble gitt 15. november 2019.

Her finner du mer informasjon om hvordan vi håndterer støyende arbeider i anleggsperioden Prosess for søknad om dispensasjon for overskridelse av grenseverdier for anleggsstøy  


Publisert: 31. mars 2023 klokken 08:39