Om prosjektet

Kart Nykirke-Barkåker

Hva skal bygges?
I Bane NOR sitt forslag, består prosjektet av nytt dobbeltspor fra Nykirke (sør for Holmestrand) til Barkåker (nord for Tønsberg), en strekning på totalt 13,6 kilometer. Strekningen får to bruer, fire tunneler (totalt 5,3 km) og ny stasjon litt sør for Skoppum, ved Viulsrød. Dette blir en stasjon med stor innfartsparkering og gode forbindelser både til bilveier og gang- og sykkelveier. Prosjektet inneholder også fire beredskapsplasser og tre rømningstunneler. Det planlegges betongtunnel under E-18 ved Kopstadveien fram til vest for Sletterødåsen, og en berg-og betongtunnel mellom Skaug og Viulsrød.

Les mer om stasjonen

Se animasjon av strekningen

 

 

 

Hvorfor skal det bygges?
Vestfoldbanen skal få sammenhengende dobbeltspor fram til Tønsberg for å legge tilrette for flere avganger og kortere reisetid. Målet er å få reisetiden mellom Tønsberg og Oslo ned til en time. Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen er de to parsellene som mangler mellom Drammen og Tønsberg for å nå målet. Les mer om InterCity satsingen her.

Når skal det bygges?
Bane NORs anbefalte korridor ble vedtatt i oktober 2016. Nå har alle kommunene behandlet planforslaget, og det ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn 19. februar 2018.  Reguleringsplanene ble enstemmig vedtatt i alle de tre kommunene 19. og 20. juni 2018. Bane NOR håper på byggestart sommeren 2019. Målet er at strekningen skal være ferdig i 2024. Forberedende arbeider som grunnundersøkelser og arkeologiske utgravinger startet i 2017.

Lokalbefolkningen
De fleste av boligene på Skoppum ligger innenfor rekkevidde av den nye stasjonen. Med gang- og sykkelvei i trygg, planfri kryssing og med både sykkelparkering og sykkelhotell er det lagt til rette for at beboerne kan komme seg til stasjonen uten å bruke bil. Ettersom stasjonen flyttes, reduseres også trafikken i tettstedet Skoppum.

Pendlerne
Det er lagt til rette for overgang mellom transportformer, med plasser for både buss og taxi tett opp til hovedinngangen. Det blir egen adkomstvei for buss, taxi og avsetting. Den nye stasjonen får adkomst direkte fra rv. 19. Bane NOR foreslår en parkeringsplass som ved behov kan bygges ut til å romme ca. 600 biler. Det settes av plass til framtidig utvikling av eventuelle nye kollektivløsninger fra stasjonen til Horten.

 

Kort om prosjektet
13,6 km dobbeltspor.
Ny stasjon sør for Skoppum
Lett tilgjengelig fra rv. 19
Tilknyttet gang- og sykkelvei
Fire tunneler
Total tunnellengde 5,3 km.
To bruer
Fire beredskapsplasser
Tre rømningstunneler
Tilkobling mot Kopstad godsterminal
Mulig byggestart 2018/2019.
Planlagt ferdigstillelse 2024.

Kontakt prosjektet