Strategi mot 2025

«Et framoverlent Bane NOR» er tittelen på strategien. Vi har tre hovedmål: styrke arbeidet med bærekraft, øke kundefokuset og bli mer kostnadseffektive.

Bild kvinne i arbeidsklær inne i en tunnel.

Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Strategien er todelt: først har vi tre mål for hva vi skal oppnå og hvilke effekter det skal gi. Dernest har vi tre fokusområder som forteller hvordan vi skal nå disse målene gjennom vårt daglige arbeid.

Dette er våre effektområder

  • Bærekraftig samfunnsutvikling 
  • Kunden i sentrum
  • Mer jernbane for pengene 

Bærekraftig samfunnsutvikling

I vårt miljø følger vi lover og regler. Vi jobber for utslippsfrie reiser i en grønnere transportsektor. Vi bryr oss om mennesker, lokalsamfunn, rettferd og klimavennlig utvikling. Våre viktigste oppgaver er å sørge for at jernbanen er sikker, og bidra til en bærekraftig fremtid for våre barn.

Kunden i sentrum

Vi jobber for en sikker, punktlig og effektiv togtrafikk. Informasjonen til passasjerene skal være god. Vi skal ha et nært samarbeid og en god dialog med togselskapene, som er våre kunder. Sammen skal vi sørge for at flere reiser klimavennlig på skinner. At mer gods fraktes på den mest miljøvennlige måten. For når vi setter togselskapene i sentrum, utvikler vi bedre tjenester sammen. Med kunden i sentrum styrker vi jernbanen.

Mer jernbane for pengene

Drift, vedlikehold, fornying, innovasjon og digitalisering av jernbanen. Utfordringene løses med statlige midler. Vi jobber nøkternt og fornuftig med tiltak som er nyttige for samfunnet. Våre utgifter skal være nøye planlagte og bidra til at vi oppnår våre mål. Våre inntekter skal komme fellesskapet til gode. Effektiv transport gir gevinster. Byutvikling rundt togstasjonene gir gevinster. Derfor bruker vi penger på jernbane, så vi får mer jernbane for pengene.

Illustrasjon av Bane NOR SFs organisasjon: styre, konsernsjef, 4 konsernfunksjoner og 5 divisjoner

Bane NOR SF er organisert med konsernsjef, fire konsernfunksjoner og fem divisjoner. Illustrasjon: Bane NOR

Slik oppnår vi effektene

Strategiske temaer 

  • Øke markedsorientiering 
  • Jobbe på nye måter 
  • Øke gjennomføringskraften 

Økt markedsorientering

Når togselskapene lykkes, lykkes vi. Gjennom god dialog og nært samarbeid skal vi tilpasse våre løsninger og tjenester etter deres behov. Vår infrastruktur skal bidra til at togselskapene gir passasjerene gode tilbud. Vi jobber for å styrke punktligheten og kapasiteten på jernbanen. Vi skal sørge for god mobildekning og gjøre det mulig for folk å utnytte reisetiden effektivt.

Vi skal jobbe på nye måter

Vi skal jobbe mer effektivt. Vi skal være teknologioptimister og innovative, i samarbeid med andre fag- og forskningsmiljøer. Når vi digitaliserer jernbanen vil det standardisere trafikkstyringen, styrke vedlikeholdet og øke driftsstabiliteten.

Vi skal øke gjennomføringskraften

Samfunnsøkonomisk analyse, porteføljestyring, digitalisering og maskinlæring. Dette er kompetanseområder vi skal styrke. Vi skal bli en datadrevet organisasjon og bruke automatiserte prosesser der det er smart. Det skal gi oss mer kunnskap og bedre innsikt, som vi skal bli flinkere til å dele internt i foretaket og blant de øvrige virksomhetene i jernbanesektoren.