Bærekraft

Når flere reiser med jernbane, og mer gods fraktes på skinner, blir Norge mer bærekraftig. Det kutter klimagassutslipp, er energieffektivt og arealbesparende.

Tegning som viser bygater ovenfra. Med tog, folk, veier, høye hus, trær og en park.

Illustrasjonsbilde, Bane NOR

På denne siden:

Strategien for vårt arbeid med bærekraft

Veikartet  er strukturert rundt de temaene som er vurdert som mest vesentlige for å styrke oss innen bærekraft og bidra til et mer bærekraftig samfunn. 

Å flytte trafikk over fra veiene til skinnegangen, er det viktigste vi kan gjøre for å skape en bærekraftig framtid. Det skal vi oppnå gjennom flere grep og målsettinger.

Grønn – på naturens premisser

Vi skal styrke drift, vedlikehold og utbygging av jernbanen, slik at vi i enda større grad kan bidra til et grønnere samfunn. I dag kommer en tredjedel av landets klimagassutslipp fra transportsektoren, og da særlig biltrafikken. I tillegg får vi mikroplast, svevestøv, salt- og kjemikaliebruk fra veiene. Utslippene fra jernbanen er nær null.

Tog er samtidig den mest energi- og arealeffektive måten å frakte folk og varer. Energieffektiv fordi vi bruker langt mindre strøm enn elbiler per reisende. Arealeffektivt fordi veier og parkeringsplasser til 3,3 millioner person- og varebiler tar mye mer plass, natur og matjord enn skinnegang og togstasjoner.

Visste du at ett pendlertog fjerner 600 biler fra veien?

Her finner du vår kampanjeside om jernbanens miljøfortrinn:

 

Å kjøre tog er utslippsfritt. Å bygge ny jernbane er ikke det. Vi ønsker at vår aktivitet i størst mulig grad skal skje på jordas premisser. Det er ikke enkelt, og i dag er vi ikke gode nok. Vårt løfte er: vi skal stadig bli bedre. Vi skal stadig kreve mer av oss selv og våre leverandører. Derfor er satsing på jernbane satsing på en bærekraftig fremtid. Derfor ønsker vi å se deg på våre stasjoner. For når vi reiser på skinner, setter vi mindre spor.

Familie i solnedgang

Bane NOR

Ansvarlig arbeidsgiver og samfunnsaktør

Bane NOR skal være tydelige i vårt arbeid for å fremme et seriøst arbeidsliv og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Som en stor, offentlig byggherre har vi et særlig ansvar for å opptre etisk og forsvarlig.

Derfor bruker vi verktøy som medlemskap i registeret StartBANK, en oversikt over seriøse leverandører. HMSREG gir oss tilgang til data om hvorvidt bedrifter følger lover og regler, betaler skatter og avgifter og har ansatte med godkjent kursing og kompetanse. Vi har et samarbeidet med Skatteetaten som gjør det mulig å sjekke leverandørers skatte- og avgiftsforpliktelser, gjennom innhenting og kontroll av skatteattest.

Vi jobber for en sunn og seriøs anleggsbransje

Her kan du lese om noe av det vi gjør for å sikre en god og trygg arbeidshverdag for våre ansatte og våre samarbeidspartnere.

Dette gjør vi for å bidra til at Norge skal være et trygt og godt samfunn. Vi trenger gode arbeidsplasser og folk rundt oss som vi stoler på. Jobben skal ikke gå utover helsa. Vi skal gi og få respekt fra våre ledere, kolleger og samarbeidspartnere. Vi har nulltoleranse for diskriminering. Vi jobber aktivt for å hindre forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn, etnisitet, alder, religion eller livssyn. Det er vårt fokus i arbeidet med rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, karriereutvikling og forfremmelse.

I vårt miljø følger vi lover og regler. I vårt miljø bryr vi oss om folk, lokalsamfunn, rettferd og bærekraftig utvikling. I vårt miljø ønsker vi at alle skal trives på arbeidsplassen. Vi skal sørge for din og min sikkerhet. For vi skal alle komme trygt hjem hver dag.

Pålitelig – vi skal styrke togtilbudet

Hvert forsinkede eller innstilte tog påvirker folks avtaler og gjøremål. Hver hendelse i trafikken svekker togtrafikkens omdømme og folks ønske om å reise på skinner. Derfor har Bane NOR iverksatt flere tiltak som sammen skal styrke jernbanen. Vi har testet og målt effekten av disse arbeidene, som sammen skal bidra til bedre punktlighet og mer jernbane for pengene, altså større kostnadseffektivitet.

Noen stikkord for jobben framover er kontinuerlig fokus på bedre og mer driftssikre løsninger, gjøre flere av våre arbeidsprosesser enklere og innføre flere standardiserte oppskrifter for problemløsing. Det kan blant annet bidra til at vi får gjort mer viktig vedlikeholdsarbeid på kortere tid.

Ved hjelp av sensor- og overvåkingsdata ønsker vi å komme i forkant av problemene: vi jobber for å oppdage og fikse problemene, før de blir feil som stopper togtrafikken.

Hver dag er våre viktigste oppgaver sikkerheten i trafikken og at togene går i rute. Den jobben er ikke en sprintdistanse, men en maraton. Og som alle med bolig, bil eller båt vet: behovet for vedlikehold tar aldri slutt. Jobben er ikke enkel – den er sammensatt, krevende og viktig. Derfor moderniserer vi i dag, for at du skal få et bedre togtilbud i morgen.

Nyskapende – gevinster til fellesskapet

Drift, fornying, innovasjon og digitalisering av jernbanen. Våre oppgaver er spennende, krevende og sammensatte. Vi løser utfordringene ved bruk av fellesskapets midler. Arbeidet skal være nyttig for samfunnet. Derfor jobber vi nøkternt og fornuftig. Våre utgifter skal være planlagte og bidra til at vi oppnår våre mål.

Våre inntekter skal komme fellesskapet til gode. Effektiv transport gir store gevinster. Byutvikling rundt togstasjonene gir store gevinster. Derfor bruker vi penger på jernbane. Derfor skal vi få mest mulig jernbane for pengene.

Bane NOR rapporterer om bærekraft

Lenke til vår års- og bærekraftsrapport for 2022.