Visjon og verdiar

Meir på skjener set mindre spor. Det er Bane Nors visjon.

Hånd mot blader og illustrasjon av jernbanespor mellom byer. Tekst Mer på skinner setter mindre spor

Foto: Stockfoto, Bane NOR

Dei fleste reiser i Noreg skjer med bil. Me har fleire millionar av dei, og talet er stigande. Varene våre blir stort sett frakta på vegane av vogntog. Det er praktisk, raskt og enkelt – og trafikken er i vekst. Men av omsyn til naturen kan me ikkje halda sånn fram.

For ein tredel av utsleppet i landet kjem frå transportsektoren, og då særleg biltrafikken. I tillegg får me mikroplast, svevestøv, salt- og kjemikaliebruk frå vegane. Utsleppa frå jernbanen er nær null. Tog er samtidig den mest energi- og arealeffektive måten å frakta folk og varer.

Når me byggjer ny infrastruktur, blir det sleppt ut klimagassar. Me ønskjer at aktiviteten vår i størst mogleg grad skal skje på jordas premissar. Det er ikkje alltid lett, men me skal stadig bli betre til å kutta utslepp. Me skal krevja meir av oss sjølv og leverandørane våre.

Derfor er satsing på jernbane satsing på ei berekraftig framtid. Derfor ønskjer me å sjå deg på stasjonane våre. For når du reiser på skjener, set du mindre spor.

Våre verdiar

Open, respektfull, engasjert og nytenkjande.

Ambisjonen vår er at Bane Nor skal pregast av desse verdiane. Det er slik me ønskjer å opptre i møte med samfunnet rundt oss. Det er slik me ønskjer å møta samarbeidspartnarane og kollegaene våre.

Me skal ha eit inkluderande og mangfaldig arbeidsmiljø. Me skal vera nysgjerrige på kvarandre og bruka kompetansen kvarandres i vidareutvikling av jernbanen.

Open – fordi me skal

 • dela og samarbeida for å lykkast
 • verdsetja mangfald og nye perspektiv
 • ta opp etiske dilemma og handla med integritet
 • vera opne og ærlege i forretningsdrifta vår

Respektfull – fordi me skal

 • møta kvarandre og omverda med respekt, toleranse og tillit
 • setja tryggleiken først
 • framme berekraft, etisk medvit og sosialt ansvar

Engasjert – fordi me alle

 • er Bane NOR-ambassadørar
 • skal tenkja heilskap og er løysingsorientert
 • skal ta ansvar for eigen kompetanse og fagleg utvikling

Nytenkjande – fordi me bør

 • vera nysgjerrige, søkja ny kunnskap og læra av erfaringar
 • bruka kompetansen kvarandres for å levera gode resultat
 • utfordra etablerte sanningar
 • vera modige i arbeidet for endring og utvikling