Eierskap og styring

Styret har det overordnede ansvaret for foretaksstyringen i Bane NOR. Vi følger statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse.

Bane NOR har valgt etterlevelse av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (åpnes i ny fane) .

Styret skal påse at Bane NOR drives i samsvar med Bane NORs formål, vedtekter og retningslinjer fastsatt av foretaksmøtet.

Styret ansetter konsernsjefen, og fører tilsyn med konsernsjefens ledelse av Bane NOR. Styret er generalforsamling for Bane NOR SFs datterselskaper. 

I saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets formål eller som i vesentlig grad vil endre virksomhetens karakter, skal saken skriftlig forelegges Samferdselsdepartementet før styret treffer vedtak.

Bane NORs vedtekter og foretaksmøter

Dette er Bane NOR

 • Vi er et statsforetak, eid av staten ved Samferdselsdepartementet, og opprettet som en del av Jernbanereformen 1. januar 2017.
 • Vi har ansvar for den norske jernbaneinfrastrukturen. Bane NOR drifter, vedlikeholder og bygger jernbane over hele landet.
 • Det inkluderer 4200 kilometer med spor, 335 togstasjoner og holdeplasser og over 4300 eiendommer.
 • Vi er arbeidsgiver for 4 800 medarbeidere og har hovedkontor i Oslo.
 • Bane NOR følger statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse.
 • Vi er organisert i fem divisjoner med ansvar for hver sine fagområder:
  1. Trafikk og teknologi
  2. Utbygging
  3. Kunde og marked
  4. Drift og vedlikehold
  5. Eiendom
 • Fire konsernstaber har fagansvar på tvers av divisjonene:
  1. HR og organisasjon
  2. Virksomhetsstyring
  3. Kommunikasjon og samfunnskontakt
  4. Sikkerhet og kvalitet
 • Bane NOR skal være et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø.