Eierskap og styring

Styret har det overordnede ansvaret for foretaksstyringen i Bane NOR. Vi følger statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse.

Bane NOR har valgt etterlevelse av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse(├ąpnes i ny fane).

Styret skal påse at Bane NOR drives i samsvar med Bane NORs formål, vedtekter og retningslinjer fastsatt av foretaksmøtet.

Styret ansetter konsernsjefen, og fører tilsyn med konsernsjefens ledelse av Bane NOR. Styret er generalforsamling for Bane NOR SFs datterselskaper. 

I saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets formål eller som i vesentlig grad vil endre virksomhetens karakter, skal saken skriftlig forelegges Samferdselsdepartementet før styret treffer vedtak.

Bane NORs vedtekter og foretaksmøter

Oppdragsbrev for 2024

Oppdragsbrevet for 2024 fra Samferdselsdepartementet beskriver styringssignaler og rammebetingelser for våre oppgaver, så vel som transportpolitiske mål og krav til rapportering.

Rapporter

Her finner du års- og bærekraftsrapporter fra Bane NOR SF.

Dette er Bane NOR

 • Vi er et statsforetak, eid av staten ved Samferdselsdepartementet, og opprettet som en del av Jernbanereformen 1. januar 2017.
 • Vi har ansvar for den norske jernbaneinfrastrukturen. Bane NOR drifter, vedlikeholder og bygger jernbane over hele landet.
 • Det inkluderer 4200 kilometer med spor, 335 togstasjoner og holdeplasser og over 4300 eiendommer.
 • Vi er arbeidsgiver for cirka 5500 medarbeidere og har hovedkontor i Oslo.
 • Bane NOR følger statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse.
 • Vi er organisert i fem divisjoner med ansvar for hver sine fagområder:
  1. Digitalisering og teknologi
  2. Utbygging
  3. Trafikk
  4. Drift og vedlikehold
  5. Eiendom
 • Fire konsernstaber har fagansvar på tvers av divisjonene:
  1. Mennesker og kommunikasjon
  2. Strategi og bærekraft
  3. Økonomi og finans
  4. Etterlevelse og sikkerhet
 • Bane NOR skal være et inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø.