Vedtekter Bane NOR SF

Fastsatt ved stiftelsen den 10.02.2016. Sist endret 13.12.2021.

§ 1

Foretakets navn er Bane NOR SF.

§ 2

Foretakets formål er å utvikle og sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige jernbaneinfrastrukturtjenester, inkludert knutepunkts- og terminalutvikling, som grunnlag for transport av personer og gods på det nasjonale jernbanenettet.

Foretakets virksomhet er planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning av jernbaneeiendom, samt annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Foretaket mottar vederlag for de tjenestene som inngår i avtalene med Den norske stat v/Jernbanedirektoratet. Avtalene skal reflektere staten v/Samferdselsdepartementets avtale med foretaket. Foretaket skal, innenfor rammene av avtalene med staten, ha ansvar for porteføljestyring av sine prosjekter. Foretaket skal legge samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger til grunn for sine prioriteringer og sin virksomhet. Jernbane- og eiendomsvirksomheten skal sammen bygge opp om foretakets formål.

Virksomheten skal drives på en kostnadseffektiv, sikker, og miljøvennlig måte, og sikre god tilgjengelighet og kundeorienterte tilbud for alle grupper reisende og gods. Virksomheten skal drives etter forretningsmessige prinsipper.

Virksomheten kan drives av foretaket selv, av heleide datterselskaper, eller gjennom andre selskaper det har eiendeler i eller samarbeider med. Datterselskaper mv. skal drives i henhold til foretakets formål.

§ 3

Foretaket skal ha sitt forretningskontor i Oslo kommune.

§ 4

Bane NOR SF hører inn under Samferdselsdepartementet.

§ 5

Statens innskudd i Bane NOR SF er NOK 9 002 291 516.

§ 6

Foretakets styre skal etter foretaksmøtets bestemmelse bestå av fem til syv medlemmer valgt av Foretaksmøtet. Styremedlemmene velges for inntil to år. Representanter for de ansatte velges av og blant de ansatte i foretaket etter de reglene som gjelder for dette etter statsforetaksloven § 20 med tilhørende forskrifter.

§ 7

Foretakets firma tegnes av styrets leder og ett annet styremedlem i felleskap.

§ 8

Foretaket skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinært foretaksmøte fra og med 2022.

Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan ”Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med
statlig eierandel” er fulgt opp i foretakets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023.

§ 9

Ordinært foretaksmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. På det ordinære foretaksmøtet skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

a) Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.

b) Fastsetting av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.

c) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under foretaksmøtet.

§ 10

Foretaket kan kun ta opp lån gjennom statlige bevilgninger til driftskreditt.

§ 11

Foretaket har ikke egen inntjening/resultat som formål, og har ikke krav til avkastning på egenkapitalen. Overskudd skal kun anvendes innenfor foretakets formål.

§ 12

Før styret treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets formål eller som i vesentlig grad vil endre virksomhetens karakter, skal saken skriftlig forelegges departementet, jf. statsforetaksloven.