Oppdragsbrev for 2024

Oppdragsbrevet for 2024 fra Samferdselsdepartementet beskriver styringssignaler og rammebetingelser for våre oppgaver, så vel som transportpolitiske mål og krav til rapportering.

Publisert: 8. januar 2024 klokken 13:57

Brevet erstatter avtalen fra 28. juni 2023 mellom departementet og Bane NOR, og fastsetter rammer for Bane NORs kjerneoppgaver; planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av jernbaneinfrastruktur. Sammen med tildelingsbrevet til Jernbanedirektoratet er det et helt sentralt styringsdokument i jernbanesektoren.   

– Det er viktig for oss å ha god samhandling med Samferdselsdepartementet som eier, Jernbanedirektoratet som avtalepart og forvaltningsorgan, og resten av jernbanesektoren. Kravene som stilles til oss i oppdragsbrevet innebærer at vi i Bane NOR må jobbe med forbedringer i vår egen organisasjon, og i forholdet vårt til resten av sektoren. Vi skal forbedre ledelse, kompetanse og åpenhet, og også forbedre innhenting og bruk av data. Dette vil legge til rette for en ytterligere styrking av jernbanesektoren, sier Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR. 

Flere viktige oppfølgingspunkter 

Departementet løfter i oppdragsbrevet for 2024 frem flere områder det er viktig at Bane NOR følger opp, blant annet disse: 

  • Styrket rapportering fra Bane NOR til departementet 
  • En konkretisert plan for vårt arbeid med drift, vedlikehold og fornyelse for perioden 2025-2028 
  • En årlig plan for produksjon, som inkluderer leveranser og disponering av midler til investeringer, drift, vedlikehold og fornyelse 
  • Redegjørelse om Bane NORs interne system for porteføljestyring, vår evaluering av dette systemet og hvilke forbedringstiltak vi planlegger 
  • Styrking av samhandling mellom Bane NOR og Statens Jernbanetilsyn 

– Som eier og forvalter av Norges jernbaneinfrastruktur har Bane NOR et stort og viktig samfunnsoppdrag. Derfor ønsker jeg velkommen at departementet legger til rette for tettere oppfølging, slik at vi sammen kan sikre en driftsstabil jernbane. Jeg er også glad for at departementet tydeliggjør at de ønsker en nærmere avklaring av roller og ansvar mellom departementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR, sier Thor Gjermund Eriksen. 

Erstatter tidligere avtale 

Oppdragsbrevet erstatter en avtale mellom Samferdselsdepartementet og Bane NOR, som ble inngått i juni 2023. Det er nå gjennom oppdragsbrevet Samferdselsdepartementet fastsetter rammebetingelser for den statlige finansieringen av Bane NORs oppgaver.  

For 2024 har Staten forpliktet seg til å utbetale 8,9 milliarder kroner til drift og vedlikehold, og 17,4 milliarder kroner til investeringsprosjekter. 

Oppdragsbrev Bane NOR SF 2024

Her kan du laste ned og lese oppdragsbrev for 2024 fra Samferdselsdepartementet.


Publisert: 8. januar 2024 klokken 13:57