Signalsystem

Nye signalsystemer i Norge skal baseres på ERTMS, en standardisert løsning for signalering og trafikkstyring i Europa.

Dette er skissert i Bane NORs Nasjonal Signalplan fra 2013. Denne langsiktige strategien for fornyelse av jernbanens signalanlegg tar utgangspunkt i dagens fornyelsesbehov, og samordner det med behovet for signalanlegg på nye jernbanestrekninger.

Strategien angir en bestemt rekkefølge og tidsperiode for innføring av både ERTMS (European Rail Traffic Management System) og nye elektroniske signalanlegg fra Thales Norway. De siste skal bygges på jernbanestrekninger som av ulike årsaker ikke kan vente på ERTMS.

Nasjonal Signalplan har vært på høring hos blant annet togoperatører, Statens Jernbanetilsyn og Samferdselsdepartementet.

Sårt behov

Mesteparten av dagens signalanlegg er gamle og bruker teknologi som er ferd med å fases ut. Behovet for å fornye signalanleggene er stort. Dette er utgangspunktet for utarbeidelsen av en ny signalstrategi som støtter opp om Bane NORs satsingsområder og hovedmål.

Med ERTMS-systemet kan utvendige signaler langs jernbanesporet kuttes ut. I stedet blir denne informasjonen sendt til lokføreren via en skjerm plassert i førerhuset. Bildet til venstre viser en jernbanestrekning på Østfoldbanen som er utstyrt med ERTMS. Bildet til høyre viser et konvensjonelt utkjør-hovedsignal ved Jessheim på Hovedbanen. Foto: Njål Svingheim

Inntil det felles europeiske signalsystemet ERTMS kommer i drift, har Bane NOR bestemt seg for å satse på kjent teknologi. Derfor er det inngått en egen rammeavtale for anskaffelse av moderne signalanlegg som trenges før ERTMS er etablert over hele landet.

 ERTMS forenkler infrastrukturen langs jernbanen og muliggjør en mer effektiv håndtering av togtrafikken.

Strekningsvis fornyelse

Signalstrategien anbefaler ERTMS nivå 2-system som fremtidig teknologisk plattform. Dette innebærer en strekningsvis fornyelse av sikringsanleggene samtidig med bygging av ERTMS. Valg av signalstrategi begrunnes med at dette:

 • Er den mest kostnadseffektive løsningen i et lengre tidsperspektiv
 • Gir bedre utnyttelse av GSMR-investeringen
 • Gir kontinuerlig hastighetsovervåkning og muligheter for nye funksjoner
 • Støtter samtrafikkforskriftens krav om teknisk og operasjonell samtrafikkevne fullt ut
 • Tilrettelegger for en fremtidig teknologisk utvikling (eksempelvis ERTMS nivå 3)

Implementering/innføring

ERTMS er allerede i bruk på Østfoldbanen Østre linje mellom Ski og Sarpsborg. Den såkalte ERTMS pilotstrekning ble oppgradert sommeren 2014, og togtrafikken med det nye signalsystemet ble satt i drift i august 2015.

Østfoldbanens Østre linke har gitt Bane NOR viktige erfaringer med tanke på fremtidig drift og vedlikehold av nye ERTMS-anlegg.

Bane NOR har lagt til grunn følgende utvalgskriterier for innføring av ERTMS:

 • alder for signalanlegg og ATC
 • konkurranseutsetting av trafikk
 • grenseoverskridende trafikk
 • samfunnsnytte
 • større foreliggende utbyggingsplaner
 • strekningene bør fjernstyres eller innehar en rekke betjente stasjoner
 • strekningene har ikke hastighetsovervåking

Rullende materiell må ha installert ERTMS-utrustning ombord før ERTMS kan settes i drift på en strekning. Tog som i en overgangsperiode skal trafikkere både eksisterende og ERTMS strekninger, må i tillegg være utrustet med STM (Specific Transmission Module). Signal- og hastighetsinformasjon overføres direkte til togene via GSM-R nettet, og optiske signaler kan derfor fjernes.

ERTMS i Sverige

Sverige har valgt ERTMS som nytt signalsystem, og utbyggingen på Botniabanen pågår for fullt. Banverket planlegger utbygging av ERTMS nivå 2 mot Norges grenser, Charlottenberg og Kornsjø, i perioden 2016-2020.