Parkeringsstrategi

For å nå målene om nullvekst i antall biler i byområdene er det viktig å tilrettelegge for endrede reisevaner med gange, sykkel og kollektivtrafikk. Bane NOR tilrettelegger for attraktive knutepunkt ved stasjonene, slik at tog kan bli konkurransedyktig og attraktivt reisemiddel.

Foto: Bane NOR

Bane NOR skal bidra til å utvikle et tilfredsstillende parkeringstilbud ved stasjoner og fastsette parkeringsavgifter for faste togbrukere, basert på samfunnsøkonomiske prinsipper.

Bane NORs Parkeringsstrategi

På oppdrag fra myndighetene skal Bane NOR bidra til å utvikle et tilfredsstillende parkeringstilbud ved togstasjoner.

Strekningsvise konkretiseringer av parkerings- og mobilitetsstrategien

I parkeringsstrategien skal vi utarbeide strekningsvise konkretiseringer. Disse inneholder analyser og kartlegging av stasjoner på de ulike strekningene. Strategien gir også anbefalinger for kapasitet, utforming og ny mobilitet.

   

Strekningsvise strategier:

Les også:

Bakgrunnsdokument: Konkretisering av mobilitets- og pakreringsstrategien