Si din mening om plan for dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø

Bane NOR har utarbeidet et forslag til kommunedelplan for utbygging av dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø. Forslaget skal behandles politisk i de berørte kommunene, og legges nå ut til offentlig ettersyn.

  • Prosjektnyheter
  • Utbygging mellom Sandnes og Nærbø

Publisert: 1. september 2023 klokken 14:10

Illustrasjon som viser hvordan Øksnavadporten stasjon kan bli etter ombygging.

Øksnavadporten er blant stasjonene som kan bli berørt av dobbeltsporet. Illustrasjon Multiconsult/Bane NOR

Bane NOR, i samarbeid med Hå, Time og Klepp kommuner, varsler offentlig ettersyn og høring av forslag til kommunedelplan for dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø. Sandnes kommune gjennomfører høring i egen regi.

Hensikten med kommunedelplanen er å velge det beste alternativet for hvor den nye jernbanen kan gå. Når planen blir vedtatt, så er det med bare én korridor, og de andre alternativene som er utredet vil bli lagt bort. Det er gjort vurderinger av en rekke ting, blant annet kostnad, arealbeslag og jordvern, trafikale hensyn og støy.

I arbeidet med planen har vi vurdert tre forskjellige traseer for nytt dobbeltspor. Alternativ 1 følger dagens jernbane tett på hele strekningen. Alternativ 2 følger dagens jernbane i en avstand på omtrent 20-40 meter og en tunnel mellom Bryne og Klepp stasjon. Alternativ 3 er vurdert i ny trase mellom Nærbø og Bryne.

Her kan du se en video som viser de forskjellige alternativene:

Vår anbefaling

Bane NOR anbefaler alternativ 1. Dette alternativet omfatter ca. 22 km med dobbeltspor langs dagens trasé, fra Skeiane stasjon i Sandnes kommune til Nærbø stasjon i Hå kommune. Planforslaget går i dagsone på hele strekningen, med kryssing av flere veger og elver.

På strekningen er det også seks stasjoner, som er innarbeidet i planforslaget. Vi har ikke foreslått å flytte stasjonene, bortsett fra Ganddal stasjon, som vi foreslår å flytte omtrent 200 meter sørover.

Alternativ 1 er det som har klart minst negativ påvirkning på omgivelsene, og det er også det rimeligste alternativet.

Lenger nede på denne siden finner du en planbeskrivelse, som beskriver løsningene som er vurdert, og gir en grundig oppsummering av planen. Du kan finne flere dokumenter, blant annet alle fagrapporter, på Sandnes kommunes nettside. 

Si din mening

Kommunedelplanen er nå ute til offentlig høring og ettersyn. Det betyr at alle som blir berørt eller har en mening om planen kan komme med sine innspill og kommentarer.

I forbindelse med høringen har Bane NOR gjennomført et åpent møte, samt åpne kontordager. Dersom du har spesifikke spørsmål om egen eiendom ber vi deg om å kontakte oss direkte.

Høringen foregår i perioden 4. september til 30. november 2023. Send innspill og merknader til: postmottak@banenor.no, merk med "Saksnummer 202004713, Høringsinnspill fra NN"


Publisert: 1. september 2023 klokken 14:10