Hva er båndlegging?

Når det er bestemt hvor et nytt jernbaneanlegg skal ligge båndlegges det aktuelle området.

På denne siden:

Hva er båndlegging?

Når politikerne vedtar kommunedelplanen setter de samtidig av en hensynssone (båndleggingssone) til jernbanen. Innenfor dette området bør byggeaktiviteten begrenses til arbeidet med en reguleringsplan starter opp.

Hvis du har en eiendom innenfor dette området betyr ikke det nødvendigvis at Bane NOR kommer til å kjøpe eiendommen din. Det er først i neste fase, som er reguleringsplan, at vi vet nøyaktig hvor den nye jernbanen skal ligge og hvilke eiendommer som blir berørt.

Når et område er båndlagt vil det være en del begrensninger når det gjelder oppføring av nybygg, tilbygg eller påbygg innenfor dette området. En båndlegging er ikke et fullstendig byggeforbud.

Folk står fritt til å pusse opp huset og drive vedlikehold av eiendommen. Det er viktig at du utfører normalt vedlikehold, ellers vil eiendommen din kunne tape seg i verdi.

Hvordan vet jeg hva som er tillatt?

Hvis du sender en byggesøknad til kommunen, vil den bli sendt videre til Bane NOR som uttaler seg i saken. Kommunen avgjør om det skal gis byggetillatelse eller ikke etter å ha vurdert uttalelsen. Du kan også kontakte Bane NOR direkte for å be om en vurdering, men det er kommunen som avgjør til slutt.

Hvor lenge varer båndleggingen?

Båndleggingen varer i utgangspunktet i fire år, men kan forlenges med ytterligere fire år. Båndleggingssonen oppheves når reguleringsplanen vedtas. Lokalpolitikerne kan også oppheve båndleggingen gjennom behandling av kommuneplanens arealdel.

Perioden med båndlegging kan derfor dessverre vare i flere år og være vanskelig for folk som bor i området. I dette tidsrommet kan det være vanskelig å få solgt boligen sin om man ønsker å flytte. Vi forstår at denne usikkerheten er krevende for mange.

Hvor stor er båndleggingssonen?

Dette varierer veldig fra prosjekt til prosjekt. Vanligvis er båndleggingssonen en god del større enn det vi trenger til byggeperioden og endelig jernbane. Årsaken til dette er at vi fortsatt trenger handlingsrom i den videre planlegging for å justere hvor vi plasserer spor, anleggsveier og likende.

Boliger som ligger innenfor båndleggingssonen trenger derfor ikke bli direkte berørt av en utbygging.

En båndlagt korridor for et dobbeltspor kan for eksempel være 100 meter bred, mens selve dobbeltsporet kun vil kreve en ca. 30 meter bred trasé. I tillegg til arealer til selve jernbanen, trenger vi også plass til anleggsveier, riggområder og lagringsplass for utstyr, anleggsmaskiner, byggematerialer og masse.

Når vet jeg om Bane NOR må kjøpe huset mitt?

Det er først i neste fase av planleggingen, reguleringsplan, at vi vet nøyaktig hvor jernbanen skal ligge. Bane NOR tar da kontakt med den enkelte grunneier.