Kontrakter

Det totale arbeidsomfanget i Follobaneprosjektet ble delt inn i geografiske strekninger som ble gjenspeilet i kontraktinndelingen. Det meste av hovedarbeidet ble utformet som totalentrepriser, der entreprenør er ansvarlig for prosjektering, anskaffelser og bygging. Den ene totalentreprisen ble senere omgjort til flere kontrakter.

  • Follobanen

Publisert: 17. mars 2023 klokken 13:53

Bilde tatt på plattform med stasjonens karakteristiske bølgende plattformtak.

Ski stasjon ble fullstendig ombygd som følge av Follobanen. Foto: Nicolas Tourrenc, Bane NOR

Norsk standardkontrakt

Follobanen banet vei for økt størrelse på kontraktene i samferdselssektoren. Den største kontrakten har en verdi på 8,7 mrd. kroner. Det ble benyttet en norskutviklet standardkontrakt med opprinnelse i oljeindustrien, tilpasset til jernbaneutbygging. Kontraktsformen, NTK07, er egnet for store, komplekse prosjekter med god styring av endringer og risiko. 

Internasjonal konkurranse

Som det første innen jernbane har Follobaneprosjektet hatt viktige dokumenter og oppfølging av kontrakter på både engelsk og norsk. Utfallet av anskaffelsesprosessen ble at hver enkelt av de store kontraktene ble tildelt utenlandske aktører, som inngikk underleverandør-kontrakter med norske og utenlandske selskaper.

Anleggssikkerhet

Bane NOR har fulgt opp entreprenørenes anleggssikkerhet og de spesifikke kravene som er nedfelt i kontraktene. Prosjektet etablerte en praksis med grundig oppfølging og undersøkelser av alvorlige hendelser for å sikre ekstra god læring.  

Miljøstyring

Prosjektet utviklet en ny miljøindikator, kalt M-verdi, som del av miljøstyringssystemet. Målet for miljøarbeidet i Follobanen har vært null skade på ytre miljø med restaureringstid over 10 år, ingen skader på ikke-frigitte kulturminner eller kulturlag, og ingen avvik fra tillatelser gitt av myndighetene i hele anleggsperioden.

Et innsatsområde har vært å opprettholde og styrke jernbanens miljøfortrinn. Prosjektet hadde et samarbeid med Statens Arbeidsmiljøinstitutt for vurdering av helsen til de som arbeider med boring av tunneler.

Lønns- og arbeidsvilkår

Entreprenørene ble vurdert i forhold til integritet, og krav til etterlevelse av norske lover og regler er tydelig nedfelt i prosjektets totalkontrakter. Prosjektet etablerte en egen prosedyre for oppfølging og fikk utviklet og etablert et spesiallaget kurs for entreprenørene om norske lover og regler.

Prosjektets egne HMS-ansatte har fulgt aktivt opp at norske lønns- og arbeidsvilkår er etterlevd og det ble samarbeidet med politiets næringslivskontakt Politi Øst. 

Kultur

Prosjektet var tidlig ute med å identifisere kultur og språk som en mulig risikofaktor. Det har i gjennomsnitt vært 40- 50 nasjonaliteter i arbeid i prosjektet, som var det første innen jernbane med styrende dokumenter og oppfølging på engelsk og norsk.

3D-prosjektering/BIM

Prosjektet baserte seg på 3D-planleggingsverktøy i alle faser, og flere ulike FoU-initiativ ble igangsatt. En 3D-modell bidro til økt kvalitet og effektivitet og inngår i sluttdokumentasjonen.

Verktøy for ferdigstillelse

Prosjektet tilpasset et system for systematisk ferdigstillelse og objektbasert oppfølging, slik at det passet for jernbaneutbygging. Oppfølgingssystemet bidrar til å sikre at byggherren får overlevert store anlegg slik de er beskrevet i kontraktene. Prosjektet tok også i bruk et system for å sikre stødig oppfølging av grensesnitt, det vil si der de geografiske delprosjektene settes sammen til et helhetlig jernbaneanlegg.


Publisert: 17. mars 2023 klokken 13:53